ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

  • Αρχική
  • Αποφάσεις - Προσκλήσεις Δ.Ε.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή Ισολογισμού και έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 4ου τριμήνου 2023.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση σχεδίου για τον καθορισμό τελών Ύδρευσης Αποχέτευσης και Περιβαλλοντικού τέλους για το οικονομικό έτος 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση Πάγιας προκαταβολής έτους 2024 & ορισμός υπολόγου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2024
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2024
ΘΕΜΑ 7ο: Εξουσιοδότηση ανάθεσης ορισμού δικηγόρου από Κ.Ε.Δ.Ε..

Δείτε εδώ την απόφαση.


Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Δείτε εδώ την πρόσκληση.


Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη Απόφασης επί του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 1ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος.

Δείτε εδώ την απόφαση.