ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κανατσίδη Ελένη

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την τακτοποίηση και διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.


Κλείσας Γεώργιος

Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας – συντονισμού του Τομέα Τουρισμού του «Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης».


Κουτουζής Γεώργιος

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας – συντονισμού των ακόλουθων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (α) Πολεοδομίας, (β) Τεχνικών Έργων, (γ) Ύδρευσης-Αποχέτευσης και (δ) Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που αφορούν στη διαχείριση υδάτινων πόρων και υποδομών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.


Λίτσας Χρήστος

Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών και εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας – συντονισμού των ακόλουθων Τομέων του «Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού»: (α) Παιδείας, πλην των δομών του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, (β) Αθλητισμού, και (γ) Πολιτισμού, καθώς και την εποπτεία και συντονισμό των δράσεων που αφορούν στις Παιδικές Χαρές.


Μοσχογιάννη Καραμάνη Κωνσταντίνα

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την εποπτεία του Ηπειρωτικού Τμήματος του Δήμου.


Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας – συντονισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.


Παπαχρήστου Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας – συντονισμού των ακόλουθων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (α) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, (β) Καθαριότητας & Πρασίνου, (γ) Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση υδάτινων πόρων και υποδομών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, καθώς και κάθε αρμοδιότητα που αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου και το πλανόδιο εμπόριο.


Ροή Χριστίνα

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας – συντονισμού των ακόλουθων Τομέων του «Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού»: (α) Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, πλην των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της προώθησης εθελοντικών δράσεων, (β) Παιδικού Σταθμού και (γ) Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων, καθώς και υπεύθυνη για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.


Ροίδη Μπήτρου Αικατερίνη

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Στάϊκος Τζέφρη

Εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη την προώθηση και συντονισμό περιβαλλοντικών και εθελοντικών δράσεων.

Στρατηγός Δημήτριος - Ανδρέας

Επικεφαλής


Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


Ζεντέλης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Μακρή Αγγελική

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


Μάνδηλα Θανασούρα Μαργαρίτα


Μητσιοπούλου Σταματίνα


Ρούσσος Παναγιώτης

Sign In