ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κανατσίδη Ελένη

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την τακτοποίηση και διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου.


Λίτσας Χρήστος

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πόρου και στις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο όλων των λειτουργιών των ακόλουθων Τομέων του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:
i) Παιδείας, πλην των δομών του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων,
ii) Αθλητισμού, και
iii) Πολιτισμού.
γ) Την εποπτεία και συντονισμό των δράσεων που αφορούν στις Παιδικές Χαρές.


Μοσχογιάννη - Καραμάνη Κωνσταντίνα

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην i) της αρμοδιότητας έκδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και Αποφάσεων μεταδημότευσης και ii) κάθε αρμοδιότητας που υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.


Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού που αφορούν: i) στον Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, πλην των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της προώθησης εθελοντικών δράσεων και ii) στις δομές του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων του Τομέα Παιδείας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πόρου και στις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.


Παπαχρήστου Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και των Τμημάτων της, πλην εκείνων του Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πόρου και στις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Κάθε αρμοδιότητα που υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
γ) Έκδοσης των αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων.
δ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.


Ροή Χριστίνα

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Τράπεζας Αίματος του Δήμου, των δράσεων ενημέρωσης κοινού (ιατρικές ημερίδες – εξετάσεις κοινού), των εθελοντικών δράσεων και των δράσεων σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην επικράτεια του Δήμου.


Στάϊκος Τζέφρη

Εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη την εποπτεία, τον συντονισμό και την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων στην επικράτεια του Δήμου.

Στρατηγός Δημήτριος - Ανδρέας

Επικεφαλής


Ζεντέλης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Μακρή Αγγελική

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


Μητσιοπούλου Σταματίνα


Μούγιος Κωνσταντίνος (τ. επιλαχών σύμβουλος)

Γκιών Κωνσταντίνος (τ. επιλαχών σύμβουλος)


Δόσκαρης Κωνσταντίνος (τ. επιλαχών σύμβουλος)


Κουτουζής Γεώργιος


Ταρταράκης Ευάγγελος (τ. επιλαχών σύμβουλος)

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής