ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την πάροδο της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2023 στον διαδικτυακό μας τόπο www.poros.gr, ήτοι από 16.12.2023, και τη μη ενημέρωση από το ΑΣΕΠ περί υποβολής ενστάσεων, οι πίνακες αυτοί καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί με την επιφύλαξη μεταγενέστερης αναμόρφωσής τους κατόπιν εντολής του ΑΣΕΠ.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες εδώ.

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) που είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024), ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος ( www.stratologia.gr ) από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου Απογραφής» με χρήση κωδικών Taxisnet, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου.

Για τη συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής απαιτούνται απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

(1) Δελτίο Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
(2) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
(3) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική.

Επιπρόσθετα οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

(4) Όσοι πάσχουν από σοβαρά ΚΑΙ ΜΟΝΟ προβλήματα υγείας, θα πρέπει να προσκομίσουν ή υποβάλλουν ηλεκτρονικά ιατρική γνωμάτευσης ή βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης έχει ως συνέπεια την επιβολή, κατά περίπτωση, πρόσθετων στρατιωτικών υπηρεσιών.

Ανακοινώνεται η έκδοση της υπ’ αρίθμ. 29/8.1.2024 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΦΝΕΩΞΝ-ΧΙΜ) με την οποία ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Πόρου και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Ανακοινώνεται η έκδοση της υπ’ αρίθμ. 30/8.1.2024 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΒΑΚΩΞΝ-ΛΧΙ) με την οποία ορίστηκαν Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Πόρου.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

1) Διορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Αναρτήθηκε σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2024, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την υπ’ αριθμό 29/2024, απόφαση Δημάρχου Πόρου Αττικής, ο διορισμός των Αντιδημάρχων της νέας δημοτικής περιόδου, με οριζόμενη ημερομηνία λήξης θητείας την 30 η Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται:

- Η κ. Αγγελική Μακρή του Αντωνίου ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, με αρμοδιότητες: Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας i) έκδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και Αποφάσεων μεταδημότευσης και ii) Έκδοσης των αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων.

- Ο κ. Κανατσίδης Γεώργιος του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, με αρμοδιότητες: Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην i) κάθε αρμοδιότητας που υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

- Ο κ. Ρούσσος Ιωάννης του Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών του Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, β) Κάθε αρμοδιότητα που υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου, γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, δ) Την εποπτεία και συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν στις Παιδικές Χαρές.

- Ο κ. Χαρακλάνης Θεόδωρος του Ευαγγέλου, ως Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητες: Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, πλην εκείνων του Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου

Επίσης, αναρτήθηκε σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2024, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την υπ’ αριθμό 30/2024, απόφαση Δημάρχου Πόρου Αττικής, ο διορισμός των εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων της νέας δημοτικής περιόδου, με οριζόμενη ημερομηνία λήξης θητείας την 30 η Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται:

- Η κ. Ελένη Κουτουζή του Κωνσταντίνου, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, με αρμοδιότητες στους Τομείς που υπάγονται α) στο «Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού»: i) Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και της Αιμοδοσίας, ii) Παιδείας συμπεριλαμβανομένου του Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, iii) Αθλητισμού, iv) Πολιτισμού, v) και της προώθησης εθελοντικών δράσεων και β) την Εποπτεία του Ηπειρωτικού Τμήματος του Δήμου.

- Ο κ. Μάνεσης Κυριάκος του Σπυρίδωνα, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος όλων των λειτουργιών του Τομέα Τουρισμού που υπάγεται στο «Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης».

- Ο κ. Ροΐδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού όλων των ενεργειών που αφορούν στην καταγραφή, τακτοποίηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

2) Εκλογή προεδρείου Δ.Σ. και μελών Δημοτικής Επιτροπής

Την Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00, διεξήχθη στο κτίριο Συγγρού στον Πόρο, ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα, την εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε η κ. Γρίβα Ιωάννα, Αντιπρόεδρος η κ. Κανατσίδη Ελένη και Γραμματέας η κ. Κουτουζή Ελένη.

Στην διαδικασία της εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, η αντιπολίτευση δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία.

Στην διαδικασία για την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, συμμετείχαν οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Τακτικά μέλη αναδείχθηκαν ο κ. Μάνεσης Κυριάκος, ο κ. Ροΐδης Κωνσταντίνος, ο κ. Λίτσας Χρήστος και ο κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος και αναπληρωματικά μέλη ο κ. Κανατσίδης Γεώργιος ο κ. Ρούσσος Ιωάννης, η κ. Ροή Χριστίνα και η κ. Μοσχογιάννη - Καραμάνη Κωνσταντίνα.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής θα διατελεί ο Δήμαρχος Πόρου, κ. Κουτουζής Γεώργιος.

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου, ενημερώνουμε για τα τελευταία νέα του Δήμου μας:

1. Όπως κάθε χρόνο, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων χορηγήθηκαν πακέτα τροφίμων σε 155 συμπολίτες μας μέσω των Κοιν. Υπηρεσιών και του Κοιν. Παντοπωλείου του Δήμου μας.

2. Ολοκληρώθηκε το έργο ενεργειακής αναβάθμισης της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο του οποίου έγινε αντικατάσταση της στέγης, των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης, των κουφωμάτων και των φωτιστικών του κτηρίου.

3. Παραδόθηκε η Μελέτη και τοποθετήθηκαν οι ταμπέλες για 6 ποδηλατικές διαδρομές του νησιού μας μήκους 58,2χλμ και προστέθηκε σχετική σελίδα στην ιστοσελίδα www.porostrails.gr .

4. Αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά του Δημ. Λιμενικού Ταμείου στο Μεγ. Νεώριο με νέα διπλά φωτιστικά ενεργειακής εξοικονόμησης (led), τα οποία εξασφάλισε ο Δήμος μας με χρηματοδότηση του προγράμματος Leader. Η επιλογή της περιοχής έγινε με βάση την δέσμευση που υπάρχει από τον ΔΕΔΔΗΕ για υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου του -και συνεπώς για καθαίρεση των πυλώνων και του δημοτικού φωτισμού - σε αυτήν.

5. Τοποθετήθηκαν οι ταμπέλες Κ.Ο.Κ. για την εφαρμογή της μονοδρόμησης του ανατολικού τμήματος της οδού Μαν. Τομπάζη στον Αγ. Στέφανο σε εφαρμογή σχετικής Απόφασης του Δ.Σ.

6. Εγκρίθηκε από το Υπ. Πολιτισμού η αρχιτεκτονική Μελέτη της οδού Μέξη (πρ. Δημοσθένους) και πλέον εκκρεμεί μόνο η εξασφάλιση χρηματοδότησης 510.000€ για την υλοποίηση του έργου ανάπλασής της (σχετικό αίτημα εκκρεμεί στην Περιφέρεια Αττικής από τις 16.11.2021).

7. Έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές του Δήμου μας για την ακύρωση επέκτασης του υφιστάμενου ιχθυοτροφείου στην θέση Καλάμι, με την οποία η συνολική έκταση των ιχθυοτροφείων του Πόρου θα ξεπερνούσε τα 100 στρέμματα. Πρόκειται για βαρυσήμαντη Απόφαση που δημιουργεί νομολογία για όλη την χώρα, καθώς το ΣτΕ επιβεβαίωσε την θέση του Δήμου μας ότι δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των 100 στρεμμάτων ιχθυοκαλλιέργειας σε περιοχές εκτός Π.Ο.Α.Υ. και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Πόρο, γιατί σύμφωνα με το Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές που η συνολική έκταση των ιχθυοτροφείων υπερβαίνει τα 100 στρέμματα δημιουργείται αυτομάτως βιομηχανική ζώνη Π.Ο.Α.Υ.

8. Έγινε η πρώτη κατάσχεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Τροιζηνίας–Μεθάνων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του μετά το 2017 για την χρήση των υποδομών Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου μας.

9. Με Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου εγκρίθηκε η παροχή μηνιαίων επιδομάτων σίτισης–διαμονής: α) 200€ και 50€ -αντίστοιχα- σε αναπλ. καθηγητές και δασκάλους χωρίς εντοπιότητα που απασχολούνται άνω του 50% των ωρών τους σε Σχολεία του Πόρου και β) 1.000€ και 200€ -αντίστοιχα- σε ιατρούς και βοηθητικό προσωπικό του Π.Π.Ι. Πόρου εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτό, αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, διενεργούν 24ωρη εφημερία ετοιμότητας (on call) και διαδικασίες διακομιδής με το ασθενοφόρο του Δήμου.

10. Με αιτήσεις που υπέβαλαν στον Δήμο μας μετά τις δημοτικές εκλογές 9 υπάλληλοι Καθαριότητας ζητούν να μην εργάζονται Σάββατα και να αποζημιωθούν για όλα τα Σάββατα που εργάζονταν από το 1992 έως σήμερα, ενώ 17 υπάλληλοι των Τεχνικών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών ζητούν την παροχή σε χρήμα του αντιτίμου γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας που δεν τους παρασχέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια (εξαιτίας αμέλειας ορισμένων εξ αυτών). Για το ίδιο θέμα, 20 εκ των ανωτέρω υπαλλήλων κατέθεσαν επίσης 2 αγωγές σε βάρος του Δήμου, οι οποίες επιδόθηκαν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους, με τις οποίες συνολικά ζητούν εντόκως 24.000€ συν 100.000€ για ηθική βλάβη.

11.Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται: α) το έργο διαμόρφωσης του πάρκου μπροστά από το Λύκειο Πόρου (π/υ 225.000€ - χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο), β) η σύνταξη της αρχιτεκτονικής Μελέτης για την ανάπλαση της Πούντας (124.605€ - χρηματοδότηση Δημ. Λιμ. Ταμείο), γ) η προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων προϋπολογισμού (247.816,48€ - χρηματοδότηση ΕΣΠΑ), η παράδοση των οποίων έχει καθυστερήσει από τους αναδόχους τους και δ) ο διαγωνισμός για την γεωτεχνική Μελέτη για τις κατολισθήσεις στην περιφερειακή οδό Σφαιρίας, ενώ ολοκληρώθηκε η δημοπρασία -για δεύτερη φορά- του στεγάστρου αναμονής επιβατών στο Νέο Δυτικό Λιμάνι (131.000€ - χρηματοδότηση Δημ. Λιμ. Ταμείο), καθώς ο αρχικός ανάδοχος του έργου δεν προσήλθε για την υπογραφή σύμβασης.

Ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους!

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 9082/21.12.2023 ΑΔΑ: ΨΩΔΤΨΞΝ-70Ν, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, με κλάδο/ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, για την καθαριότητα στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πόρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
από Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Πόρου (υπεύθυνη υπάλληλος Α. Μανωλοπούλου, τηλ. 2298320515) είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ddy@poros.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 9082/2023 (ΑΔΑ: ΨΩΔΤΩΞΝ-70Ν)

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης_1

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης_2

Αναρτήθηκε σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2023, το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής ΣΟΧ 2/2023 (ΑΔΑ: 9349ΩΞΝ-Ψ8Λ) και οι συνημμένοι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 με αρ. πρωτ. 6302/14.09.2023 (ΑΔΑ: 6Λ6ΦΩΞΝ-Τ7Π) - Εγκριτικό ΑΣΕΠ 31667/2023//1/2023/01.11.2023, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πόρου, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο, ήτοι από αύριο Σάββατο 16.12.2023. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής ΣΟΧ 2/2023 (με απόκρυψη στοιχείων)

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη (με απόκρυψη στοιχείων)

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων (με απόκρυψη στοιχείων)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (με απόκρυψη στοιχείων)

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων & Επιλαχόντων (με απόκρυψη στοιχείων)

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου αναμονής επιβατών στον νέο Λιμένα», προϋπολογισμού 131.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/12/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΡΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΩΣ ΤΟ ΝΕΟ GR-ECO ISLAND ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Μια ιστορική εξέλιξη για το μέλλον του Πόρου αποτελεί η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα αποτελέσει το επόμενο «πράσινο νησί» της χώρας μας στο πλαίσιο του πρωτοποριακού project GR-Eco Island.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στο Ντουμπάι στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας για πρώτη φορά στη Διεθνή Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) και ήταν η σημαντικότερη που έκανε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας (MOU) ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την κρατική εταιρεία ενέργειας των Ην. Αραβικών Εμιράτων Masdar για τον μετασχηματισμό του Πόρου σε νέο GR-Eco Island, παρουσία του κ. Μητσοτάκη, του Προέδρου της Διάσκεψης και ειδικού απεσταλμένου για την κλιματική αλλαγή των Η.Α.Ε. Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, του Δημάρχου Πόρου Ιωάννη Δημητριάδη και άλλων αξιωματούχων και επιχειρηματιών των δύο χωρών.

Το project των GR-Eco Islands, το οποίο μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί στην Αστυπάλαια και τη Χάλκη περιλαμβάνει εμβληματικές ενεργειακές παρεμβάσεις σε υποδομές και υπηρεσίες στους τομείς διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης νερού, πολιτιστικής κουλτούρας, πληροφορικής, επικοινωνιών και μεταφορών σε μικρά νησιά της χώρας.

Καθοριστικά για να επιλεγεί ο Πόρος ανάμεσα σε δεκάδες μικρά νησιά ως το νέο GR-Eco Island αποδείχθηκαν τα βήματα προόδου που έχει επιδείξει το νησί τα τελευταία χρόνια στους ανωτέρω τομείς, καθώς και η υποδειγματική συνεργασία που υπήρχε τον προηγούμενο χρόνο μεταξύ της δημοτικής αρχής του νησιού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την τεκμηρίωση της επιλογής και τον σχεδιασμό του project. Η σημασία της επιλογής του Πόρου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη ότι ως κρίσιμο κριτήριο επιλογής είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν η αδυναμία ενεργειακής διασύνδεσης των υποψήφιων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα (η οποία δεν απαντάται στην περίπτωση του Πόρου), αλλά και ότι ο Πόρος δεν βρισκόταν στην λίστα των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της χώρας που στο παρελθόν είχαν ανακοινωθεί ως υποψήφια για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Μετά την υπογραφή του M.O.U. ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης δήλωσε:

«Σήμερα επισημοποιείται η σημαντικότερη εξέλιξη στην ιστορία του νησιού μας. Ο Πόρος βρίσκεται στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας μας και στο επίκεντρο της παγκόσμιας ειδησεογραφίας. Η επιλογή αυτή αποτελεί επιστέγασμα μιας πολύμηνης απόρρητης συνεργασίας ανάμεσα στη δημοτική μας αρχή και την ηγεσία του ΥΠΕΝ και σηματοδοτεί την αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάναμε στον Πόρο τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υφυπουργό Περιβάλλοντος κα Αλεξάνδρα Σδούκου, τον συνεργάτη του Πρωθυπουργού κ. Χρήστο Ζωγράφο και την χορηγό εταιρία Masdar για την εμπιστοσύνη και για την αναγνώριση των προοπτικών του νησιού μας στο οποίο δίνουν την μοναδική ευκαιρία να αποτελέσει το περιβαλλοντικό πρότυπο της χώρας μας. Το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο και την σημασία του project».

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΡΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΩΣ ΤΟ ΝΕΟ GR-ECO ISLAND ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και νέου έτους, προτίθεται να προμηθεύσει με τρόφιμα δημότες και κατοίκους του Δήμου Πόρου που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα κριτήρια που καθορίστηκαν διά αυτής, και καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου (πρώην ΔΗΚΕΠ) από 4.12.2023 έως και 11.12.2023 και ώρες 09:00 έως 13:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε φωτοτυπίες, πλην της αίτησης)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
2. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2022.
4. Έντυπο Ε1.
5. Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.
6. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ από 1 έτος κ άνω (όσοι διαθέτουν).
7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω (όσοι διαθέτουν).
8. Απόφαση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ (€)
1 ΑΤΟΜΟ 6.000,00
2 ΑΤΟΜΑ 7.500,00
3 ΑΤΟΜΑ 9.000,00
4 ΑΤΟΜΑ 10.500,00
5 ΑΤΟΜΑ 13.000,00
6 ΑΤΟΜΑ και άνω 15.000,00

Β. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000,00€ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000,00€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000,00€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000,00€.

Τα ποσά αυτά αυξάνονται κατά 20% σε περίπτωση ΑμεΑ, μονογονεϊκής οικογένειας ή μακροχρόνιας ανεργίας (άνω των 12 μηνών).

Εγκρίνονται ως ωφελούμενοι άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές περιπτώσεις, που πιστοποιούνται με σχετική έκθεση κοινωνικού επιστήμονα, με την προϋπόθεση η διαφορά στο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ του εκκαθαριστικού και του τιθέμενου ορίου να μην ξεπερνά το 10%.

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει τους ωφελούμενους του Προγράμματος διανομής τροφίμων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους, ότι η επόμενη ανακοινωθείσα διανομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, ώρες 10:30-12:30, στο Κτίριο Συγγρού.

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος (sms) που θα σταλεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και για την εξυπηρέτησή τους κατά την προσέλευση καλούνται να προσκομίσουν:

1. ΑΜΚΑ.
2. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εξουσιοδότηση στην οποία να αναφέρεται το ΑΜΚΑ του δικαιούχου (στην περίπτωση που δεν προσέλθουν οι ίδιοι).
4. Απαραιτήτως καρότσι μεταφοράς λόγω βάρους των προϊόντων.

Οι ωφελούμενοι που έχουν αποδεδειγμένα κινητικά προβλήματα (απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ) και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2298029099, Μωροπούλου Αγγελική.

Σας υπενθυμίζουμε, όπως είχε ανακοινωθεί με το από 17/11/2023 Δελτίο Τύπου μας, ότι με ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κυρίου Σταύρου Βοϊδονικόλα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών) και την Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού (Saronic Ferries), προστέθηκε δρομολόγιο στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των Δήμων Πόρου και Τροιζήνας-Μεθάνων, Δήμων που πλήττονται περισσότερο μετά το κλείσιμο της Λεωφόρου Επιδαύρου Καλλονής.

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται δρομολόγιο από Πειραιά προς τα δύο λιμάνια και κάθε Τετάρτη, ενώ έχει προστεθεί ένα ακόμη δρομολόγιο κάθε Παρασκευή και Κυριακή. Πρόσθετα θα υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων όποτε θα πραγματοποιούνται ορκωμοσίες στο ΚΕ Πόρος. Με αυτό τον τρόπο, αντιμετωπίζεται προσωρινά η επικοινωνία με τον Πειραιά, μέχρι να δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία ο δρόμος.

Παρακαλούμε τους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων, καθώς και τους φορείς που λειτουργούν στους συγκεκριμένους Δήμους, όπως ενημερώσουν τους πολίτες για την αύξηση των δρομολογίων, ώστε να τα χρησιμοποιούν προς εξυπηρέτησή τους. Γίνεται κατανοητό ότι αν δεν γίνει χρήση του δρομολογίου της Τετάρτης από του κατοίκους των ανωτέρω Δήμων, αυτό εύλογα θα πάψει να πραγματοποιείται.

Σας ενημερώνουμε ότι για την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: 65Ξ1ΟΡΤ6-ΙΦΒ Διακήρυξη για τον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό προς παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (Πλαζ ακτής λουομένων στο Ασκέλι Πόρου) για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 128-2023 Ο.Ε Απόφαση Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου με ΑΔΑ: 9ΖΛΞΟΡΤ6-ΒΙ9, εκδόθηκε Ορθή Επανάληψη ως προς τη Διάρκεια Παραχώρησης που λανθασμένα αναφέρεται στον όρο 6 ο ως η πενταετία 2023-2027. Η σωστή διάρκεια σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ και υπ’ αριθμ. 128-2023 Ο.Ε Απόφασης Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου με ΑΔΑ: 9ΖΛΞΟΡΤ6-ΒΙ9 και τον τίτλο της Διακήρυξης, είναι η πενταετία 2024-2028.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023, με αρ.πρωτ. 6302/14.09.2023 – ΑΔΑ: 6Λ6ΦΩΞΝ-Τ7Π (Εγκριτικό ΑΣΕΠ 31667/2023//1/2023/01.11.2023), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024», συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους, ενός (1) ατόμου με κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Παιδικού Σταθμού, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (info@poros.gr ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πλατεία Καραμάνου, ΤΚ 18020, Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας. Α. Μανωλοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2298320515 και 2298320500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 (PDF)

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ (10-6-2021) (PDF)

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ (7-04-2023) (PDF)

Αίτηση – Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ (WORD)

Αίτηση – Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ (PDF)

Έντυπο κενής Υπεύθυνης Δήλωσης (WORD)

Έντυπο κενής Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)

Ανακοίνωση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων (PDF)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΑΓΟΡΠΩΛΗΣΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Μια ακόμα σημαντική Έκθεση Σκαφών θα φιλοξενείται στο λιμάνι του Πόρου από το 2024 σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου με την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ).

Η νέα Έκθεση θα είναι το Ναυτικό Σαλόνι Αγοροπωλησιών Σκαφών / Sales and Purchase Yacht Show, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Οκτώβρη στοχεύοντας στη μεγάλη αγορά μεταχειρισμένων σκαφών της χώρας μας και της Μεσογείου. Για τη διοργάνωση της νέας Έκθεσης υπογράφηκε στις 3 Νοεμβρίου 2023 στο Δημαρχείο Πόρου Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, του Προέδρου της ΕΠΕΣΤ Αντώνη Στελλιάτου και του Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Πόρου Δημήτρη Παπαχρήστου. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, οι τρεις φορείς δεσμεύτηκαν για τη συνδιοργάνωση της νέας Έκθεσης τα τρία επόμενα έτη (2024, 2025, 2026), όπως ακριβώς έχουν κάνει και για τη διοργάνωση του East Med Yacht Show το οποίο διοργανώνεται κάθε Μάιο στο λιμάνι του Πόρου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Με λαμπρότητα και καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28.10.2023 η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Πόρο.

Με την ολοκλήρωση της παρέλασης ο Δήμος Πόρου βράβευσε τους Ποριώτες μαθητές και μαθήτριες που εισήχθησαν φέτος σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παραδίδοντάς σε όλους και όλες τιμητικούς επαίνους και δωροεπιταγές αξίας 150€ της εταιρίας «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», οι οποίες ήταν χορηγία του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη.

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. ΒΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
2. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
3. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ ΝΤΕΣΙΣΛΑΒΑ – ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.)
4. ΓΚΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ)
5. ΔΟΣΚΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤ/ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
6. ΚΩΣΤΕΛΛΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ)
7. ΛΑΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Κ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ)
8. ΜΟΣΤΙΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ)
9. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ε.Κ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ)
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ)
11. ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.)
12. ΠΙΓΚΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Κ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ)
13. ΡΕΪΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
14. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση των δημόσιων και δημοτικών κτηρίων, καταστημάτων, οικιών και πλοίων στην πόλη και το λιμάνι του Πόρου.

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
07:00 - Χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία από τους Ιερούς Ναούς της πόλης
08:00 - Έπαρση Σημαίας στο μνημείο Ηρώων από άγημα του Κ.Ε. Πόρος
11:00 - Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Μ.Ν. του Αγ. Γεωργίου
11:30 - Δέηση υπέρ των πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, μαθητική παρέλαση στην πλατεία Ηρώων
12:00 - Βράβευση επιτυχόντων μαθητών Λυκείου Πόρου στην πλατεία Ηρώων
18:30 - Υποστολή Σημαίας στο μνημείο Ηρώων
- Πέρας γενικού σημαιοστολισμού

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28ης Οκτωβρίου από 08:00 έως 13:00:
• Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων ανεξαιρέτως των τροχοφόρων από πιάτσα ταξί έως πλ. Σολομωνίδη.
• Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των τροχοφόρων πλην ταξί και οχημάτων ΑΜΕΑ από κτ. Συγγρού έως πιάτσα ταξί.

ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Λ.Τ. ΠΟΡΟΥ

Τοποθετήθηκαν στο Νέο Δυτικό Λιμένα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, 35 ευθύγραμμοι ελαστικοί προσκρουστήρες τύπου D διαστάσεων 250 x 250 x 1500 mm και 7 ευθύγραμμοι ελαστικοί κυλινδρικοί προσκρουστήρες διαμέτρου 80 εκατοστών και μήκους 1,5 μέτρου, συνολικής αξίας 40.690€.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» CLLD/LEADER (24.694€) και από ίδιους πόρους του Δ.Λ.Τ.

ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Λ.Τ. ΠΟΡΟΥ

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη 12.10.2023 στις 00:00 το βράδυ η ισχύς των θερινών κυκλοφοριακών μέτρων στην παραλιακή οδό της Σφαιρίας (πεζοδρόμηση, ρυθμίσεις στάθμευσης).

Ως εκ τούτου, οι καταστηματάρχες της περιοχής παρακαλούνται να απομακρύνουν τα τραπεζοκαθίσματά τους από τους χώρους της πεζοδρομημένης οδού έως σήμερα και έως την ανωτέρω ώρα.

Η σήμανση και τα κολωνάκια θα απομακρυνθούν την Παρασκευή το πρωί.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο 30 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου 2023 η δράση στείρωσης αδέσποτων γατών που διενήργησε ο Δήμος Πόρου σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο (Π.Κ.Σ.) και τον Σύλλογο «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων Πόρου» (P.A.W.S).

Στο πλαίσιο της δράσης στειρώθηκαν, εμβολιάστηκαν, σημάνθηκαν και επανατοποθετήθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον 105 γάτες.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί τους κτηνιάτρους μέλη του Π.Κ.Σ. Ι. Πολυζώη, Χρ. Αγαθαγγελίδου, Ελ. Γρεβενοπούλου, Ελ. Μαρτσέκη, Μ. Μπελιβάνη, Π. Μπίσκα, Π. Πέζαρο, Γ. Τρικούπη και Αθ. Φραγκούλη, τα μέλη του P.A.W.S. Ν. Μαύρου, Ε. Γεωργαντζή, Γ. Ζερβάκο, Αλ. Καγιώργη, Ε. Παλαβράκη, Br. & R. Evans, M. Janssen και Tr. Morton, τους εθελοντές R. Petch-Tomsonκαι Β. Λιναρδή, καθώς και τους χορηγούς που συνέδραμαν στην υλοποίηση της δράσης.

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Hotel Pavlou
Hotel Σάρων
Hotel 7 brothers
Εστιατόριο «Άσπρος Γάτος»
Εστιατόριο «Όασις»
Καφετέρια Clock
Καφετέρια Unique
Αρμάντο Ιμπραχίμι
Βαγγέλης Καϊκας
Γιάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος Πόρου
Χριστίνα Ροή, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Δήμου Πόρου

Την Πέμπτη 12.10.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Στις 10 Οκτωβρίου, στις 8:00 μμ, στον θερινό κινηματογράφο Cine Diana, σας προσκαλούμε όλους και όλες στην προβολή των δύο πρωτοποριακών ντοκιμαντέρ «The Heart of the Island» και «Toxic Tsunami», τα οποία εμβαθύνουν στις βαθιές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών. Στην προβολή θα είναι μαζί μας ο Mike Sampey και η Kirsten Bacon της Leave our Waters Collective, δημιουργοί των ντοκιμαντέρ, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Ο Mike και η Kirsten έχουν έρθει από την Τασμανία για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ, που θα ρίχνει φως στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών εδώ, στον Πόρο. Οι δύο ταινίες θα είναι στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους και όλες εκεί!

Στην Καθετή, είμαστε αφοσιωμένες/-οι στη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της βιοποικιλότητας του νησιού μας και αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην αποστολή μας να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας. Καθώς ο Πόρος απειλείται από τα σχέδια για ΠΟΑΥ, η Καθετή υποστηρίζει την κοινή προσπάθεια του τόπου μας για ενδελεχή έρευνα και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των βιομηχανικών ιχθυοκαλλιεργειών. Την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών (8 Ιουνίου) 2023, προβάλαμε το ντοκιμαντέρ του Francesco De Augustinis «Saving Poros», στο πλαίσιο της πολύπλευρης επικοινωνιακής μας εκστρατείας. Στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να παρακολουθήσετε υποτιτλισμένα ντοκιμαντέρ για τις ιχθυοκαλλιέργειες από διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ στον ιστότοπο της Καθετής μπορείτε να βρείτε «Πληροφορίες για τις ιχθυοκαλλιέργειες» που αφορούν την Ελλάδα και άλλα παρόμοια μέρη παγκοσμίως.

Γενικές πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2298043825
Email: info@katheti.gr
Website: www.katheti.gr
FB: @kathetiporos
Instagram: @katheti.poros

ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΣΜΑΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Σε μια ακόμα σημαντική διεθνή διοργάνωση δίνει το «παρών» ο Δήμος Πόρου ακολουθώντας πιστά το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του.

Ο Δήμος μας παρουσιάζεται ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση IFTM Top Resa, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 3 έως 5 Οκτωβρίου 2023 στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles.

Τον Δήμο Πόρου εκπροσωπεί -όπως πάντα- ο αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς, ο οποίος πραγματοποιεί επαφές με tour operators και media, παρουσιάζοντας έντυπο & ψηφιακό υλικό, αλλά και μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας visitporos.com.

Επίσης, για πρώτη φορά φέτος παρουσιάζεται το Δίκτυο Μονοπατιών του Δήμου μας μέσω έντυπου υλικού αλλά και μέσω της ιστοσελίδας τους porostrails.gr.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί για τη σταθερή συνεργασία την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού Θ. Κουτσογιαννόπουλο και το προσωπικό της Διεύθυνσης Τουρισμού, καθώς και το εργαστήριο υφαντικής Εργάνη για το πανέμορφο υφαντό - λογότυπο το οποίο κοσμεί το stand μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ιστορική μέρα για τον Δήμο μας η 4η Οκτωβρίου 2023, αφού στις 12:00 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ηλέκτωρ και εκπρόσωπος της αναδόχου Κοινοπραξίας «Ηλέκτωρ – Θαλής» κ. Νίκος Σταθάκης υπέγραψαν τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης, επέκτασης και αναβάθμισης της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου μας.

Πρόκειται για:

• Το μεγαλύτερο έργο που έχει αναθέσει ο Δήμος στην ιστορία του αξίας 15.545.494,61€ (+0,9εκ€ περίπου για συνοδές υπηρεσίες).
• Το μεγαλύτερο έργο που έχει εκτελεστεί ποτέ στην επικράτεια του Δήμου Πόρου από οποιοδήποτε φορέα.
• Το μεγαλύτερο έργο που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «Α. Τρίτσης» σε όλους τους Δήμους της χώρας.
• Το έργο που εγγυάται την επίλυση όλων των προβλημάτων του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου μας και αποτελεί τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη της σημερινής δημοτικής αρχής.
• Το έργο που δημοπρατήθηκε και έλαβε όλες τις εγκρίσεις των ελεγκτικών αρχών σε χρόνο ρεκόρ από την οριστική έγκριση της χρηματοδότησής του (19.1.2023).

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Δείτε περισσότερα στο βίντεο της σύντομης παρουσίασης του έργου που έλαβε χώρα στο περιθώριο της υπογραφής της σύμβασης:Ενόψει της προετοιμασίας του Δήμου Πόρου για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών της 8ης.10.2023, διαπιστώθηκε στις 2.10.2023 από τον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, ότι τα ψηφοδέλτια που παρέδωσε στον Δήμο ο ανθυποψήφιός του κ. Γεώργιος Κουτουζής για τον συνδυασμό του προκειμένου να τοποθετηθούν στα εκλογικά τμήματα έχουν διαστάσεις σημαντικά διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, με συνέπεια σύμφωνα με τη νομοθεσία να είναι στο σύνολό τους άκυρα (ά. 23 παρ. 1γ του Ν. 4804/2021). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι: 1) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που δήλωσε ότι παρέδωσε ο κ. Κουτουζής είναι κατά 196 μικρότερος από τον προβλεπόμενο, δηλαδή από τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων και 2) ότι το όνομα του υποψηφίου δημάρχου δεν είναι γραμμένο στα ψηφοδέλτια σύμφωνα με την Απόφαση ανακήρυξης του Πρωτοδικείου Πειραιά αλλά αντίστροφα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, η ευθύνη για τη σωστή εκτύπωση των ψηφοδελτίων ανήκει αποκλειστικά στον κάθε συνδυασμό και ότι ο εν ενεργεία Δήμαρχος είναι υπεύθυνος μόνο για την παραλαβή τους και την παράδοσή τους στις Εφορευτικές Επιτροπές, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει την ορθότητα των προδιαγραφών τους. Παρ’ όλα αυτά, μετά την τυχαία διαπίστωση της ακυρότητας του συνόλου των ψηφοδελτίων του ανθυποψηφίου του, ο Δήμαρχος Πόρου αποφάσισε να ενημερώσει άμεσα με επείγουσα επιστολή τον ανθυποψήφιό του, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην αντικατάστασή τους, παρά το γεγονός ότι η 28η Σεπτεμβρίου ήταν σύμφωνα με το νόμο η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

Σε δήλωσή του ο κ. Δημητριάδης αναφέρει:

«Μετά την τυχαία διαπίστωσή μου ότι όλα τα ψηφοδέλτια του ανθυποψηφίου μου είναι εκτός προδιαγραφών με συνέπεια να είναι βέβαιη η ακύρωσή τους στις εκλογές τις Κυριακής, αντιμετώπισα το θεωρητικό δίλημμα αν θα έπρεπε να περιοριστώ στις αρμοδιότητές μου αποσιωπώντας το γεγονός και αναμένοντας την επικράτησή μου στις εκλογές με απόλυτο ποσοστό (100%) ή αν θα έπρεπε να ενημερώσω τον ανθυποψήφιό μου και να του υποδείξω τις σωστές προδιαγραφές των ψηφοδελτίων προκειμένου να προλάβει να προβεί στην αντικατάστασή τους. Χωρίς κανέναν ενδοιασμό, αποφάσισα να πράξω το δεύτερο, σεβόμενος όλους τους ψηφοφόρους του Δήμου μας και επιδιώκοντας η εκλογική αναμέτρηση να κριθεί αποκλειστικά από την κρίση τους και όχι από τα συγκεκριμένα σφάλματα του αντιπάλου μου. Τον παρακαλώ και δημόσια να ανταποκριθεί άμεσα σε όσα του επισήμανα στην επιστολή που του απέστειλα».

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ. ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Η Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, συνολικά τριακοσίων τριάντα επτά (337) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία αρμοδιότητάς της, εκ των οποίων μία (1) αφορά τους Αρχαιολογικούς Χώρους Ιερό Ποσειδώνα στον Πόρο και Ιερό Ιππολύτου στην Τροιζήνα της Π.Ε. Νήσων Αττικής (ειδικότητα ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων).

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023

Περίληψη Ανακοίνωσης

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Ειδικό Παράρτημα Γνώσης Η/Υ

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο (Π.Κ.Σ) και τον Σύλλογο «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων Πόρου» (P.A.W.S.) διενεργεί δωρεάν πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γατών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2023 στον πρώτο (Α΄) όροφο του πρώην κτηρίου ΠΙΚΠΑ, όπου κάθε ζωόφιλος κάτοικος του νησιού μπορεί να φέρει για στείρωση αδέσποτα ζώα που φροντίζει στη γειτονιά του.

Πληροφορίες:
Χριστίνα Ροή - 6986611122
Νεκταρία Μαύρου - 6906630117

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΓΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΓΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 6533/22.09.2023 – ΑΔΑ: 9ΚΧΨΩΞΝ-ΔΣ4, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, με κλάδο/ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, για την καθαριότητα στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πόρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Πόρου (υπεύθυνη υπάλληλος Α. Μανωλοπούλου, τηλ. 2298320515) είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@poros.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 6533/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΧΨΩΞΝ-ΔΣ4)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο κενής υπεύθυνης δήλωσης_1

Έντυπο κενής υπεύθυνης δήλωσης_2

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη συνεργασία του με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Φαιναρέτη» για τη διενέργεια διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) με τίτλο: «Μητρικός θηλασμός και Βρεφική φροντίδα».

Το webinar έχει σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη των εγκύων, των νέων μητέρων και νέων πατέρων προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να λάβουν συμβουλές για έναν επιτυχημένο θηλασμό, να ενημερωθούν για την περιποίηση και τη φροντίδα των βρεφών και να λάβουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις γύρω από θέματα που τους απασχολούν για τα βρέφη τους.

Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα απαντηθούν για το μητρικό θηλασμό είναι:
• Πότε πρέπει να ξεκινήσω να θηλάζω και με ποια συχνότητα; Ποιες είναι οι κατάλληλες στάσεις θηλασμού; Ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν και πως θα τις αντιμετωπίσω; Ποια είναι η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσω για όσο διάστημα θηλάζω; Πώς θα ξέρω ότι το βρέφος τρέφεται ικανοποιητικά; Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου έχει αλλεργία στο μητρικό γάλα και τί πρέπει να κάνω; Σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστώ θήλαστρο; Τί συμβαίνει στην περίπτωση που έχω γεννήσει πρόωρα; Ποιος είναι ο ρόλος του συντρόφου στον θηλασμό; Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος να αποθηλάσω και πως θα το κάνω;

Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα απαντηθούν για την περιποίηση και φροντίδα του βρέφους είναι:
• Πώς περιποιούμαι το νεογέννητο; Τι θα πρέπει να γνωρίζω για την αλλαγή της πάνας και την τοπική περιποίηση των γεννητικών οργάνων; Πώς περιποιούμαι τον ομφαλό του; Τι θα πρέπει να γνωρίζω για τα ρούχα και το ντύσιμο του παιδιού; Τι θα πρέπει να γνωρίζω για την ασφάλεια του παιδιού; Ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσω ως προς τον ύπνο του παιδιού;

Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου του 2023 και ώρα 18.00 -19.30.

Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη φόρμα εδώ.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Κέλλυ Δάγλα, μαία της ΑμΚΕ Φαιναρέτη.

Το webinar πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του «Προγράμματος υποστήριξης εγκύων και νέων γονέων κατοίκων μικρών νησιών».

WEBINAR ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

Καταπληκτικά νέα επιφύλασσε η Τετάρτη 13.9.2023, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο «αιφνιδίασε» ευχάριστα τον Δήμο μας, εκδίδοντας και αποστέλλοντάς σε χρόνο-ρεκόρ την υπ’ αριθμ. 523/1.9.2023 Πράξη του, με την οποία ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου αποκατάστασης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού του Πόρου.

Η Πράξη, η οποία είναι αμετάκλητη, εκδόθηκε ανέλπιστα γρήγορα εντός μόλις 14 ημερών από την αποστολή του φακέλου του έργου στο ΕΛ.ΣΥΝ. (18.8.2023), τη στιγμή που η προθεσμία για την εξέτασή του ήταν 50 ημέρες και η εκτίμηση για τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης του έργου ήταν για τα μέσα Οκτωβρίου.

Έτσι, ο Δήμος μας θα καλέσει άμεσα την ανάδοχο κοινοπραξία (Ηλέκτωρ – Θαλής) για την υπογραφή της σύμβασης και πριν τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου η δημοτική μας αρχή θα έχει ολοκληρώσει τον μεγαλύτερο άθλο με τον οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη στις δυο μέχρι σήμερα θητείες της!

Ο άθλος αυτός δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια των μηχανικών του Δήμου, του προσωπικού του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων το οποίο υποστηρίζει τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες, του προσωπικού της Αναπτυξιακής «Πάρνωνας» που διενέργησε τον διαγωνισμό, των εξωτερικών μας συνεργατών, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, των Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τάσου Παπαχρήστου και των αιρετών του Δήμου (μόνο της πλειοψηφίας δυστυχώς) που ψήφισαν όλες τις Αποφάσεις έγκρισης των διαδοχικών σταδίων του έργου. Ειδική αναφορά, δε, για την υποδειγματική δουλειά τους πρέπει να γίνει στις μηχανικούς Μαίρη Δανοπούλου και Μαρίνα Τριτάκη.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους και συνεχίζουμε με την έναρξη και την πρόοδο του έργου με τον ίδιο υποδειγματικό τρόπο!

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει τους ωφελούμενους του Προγράμματος διανομής τροφίμων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους, ότι η επόμενη ανακοινωθείσα διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες 10:30-12:30, στο Κτίριο Συγγρού.

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος (sms) που θα σταλεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και για την εξυπηρέτησή τους κατά την προσέλευση καλούνται να προσκομίσουν:

1. ΑΜΚΑ.
2. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εξουσιοδότηση στην οποία να αναφέρεται το ΑΜΚΑ του δικαιούχου (στην περίπτωση που δεν προσέλθουν οι ίδιοι).
4. Απαραιτήτως καρότσι μεταφοράς λόγω βάρους των προϊόντων.

Οι ωφελούμενοι που έχουν αποδεδειγμένα κινητικά προβλήματα (απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ) και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2298029099, Μωροπούλου Αγγελική.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 παρουσία 200 περίπου θεατών η εκδήλωση ονοματοδοσίας του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Πόρου σε κτήριο «Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συνεργάτες και φίλοι του καθηγητή ιατρικής, χειρουργού, ανθρωπιστή και ιδρυτή των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, ο οποίος απεβίωσε στις 18.2.2021, αναφέρθηκαν στην προσωπικότητά του, στο τεράστιο στίγμα που άφησε στην ανθρωπιστική ιατρική, καθώς και στην σχέση του με τον Πόρο.

Αναγνωρίζοντας την διαδρομή αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 15/13.2.2023 ομόφωνη Απόφασή του, αποφάσισε την ονοματοδοσία του δημοτικού κτηρίου πολλαπλών χρήσεων σε κτήριο «Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ» και την διοργάνωση εκδήλωσης στην μνήμη του από τον Δήμο Πόρου, ο οποίος αποτελεί έτσι τον πρώτο φορέα που τιμά την μνήμη του σπουδαίου αυτού ανθρώπου. Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης αναφέρθηκε στο πολύπαθο ιστορικό του κτηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε αρχικά για την στέγαση γηροκομείου και, αφού παρέμεινε ανενεργό επί χρόνια, στεγάζει πλέον το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (στα προβλήματα του οποίου αναφέρθηκε αναλυτικά ο Δήμαρχος), το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τα δύο Νηπιαγωγεία του νησιού, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Φυσιοθεραπευτήριο του Δήμου, αποτελώντας έτσι το πλέον ζωντανό κύτταρο κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων στο νησί.

Στο έργο και την προσφορά του Θ. Ρόζενμπεργκ αναφέρθηκαν με σύντομες ομιλίες τους ο καθηγητής χειρουργικής Ιωάννης Γκρινιάτσος, η βιοπαθολόγος και πρ. Πρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» Ελλάδας Ηρώ Βαρσαμή, ο παιδίατρος και μέλος των «Γιατρών του Κόσμου» Σολεϊμάν Μπαρζανί, ο παιδίατρος, εποπτεύων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» και Γεν. Γραμματέας των «Γιατρών του Κόσμου» Ελλάδας Άγις Τερζίδης και ο Αντιστράτηγος ε.α. και μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Σταύρος Τσερπές. Σημειώνεται ότι αρκετοί άλλοι συντελεστές δεν κατάφεραν να παραστούν στην εκδήλωση επειδή μετέβησαν εκτάκτως στην Θεσσαλία προκειμένου να συνδράμουν στις ανάγκες των κατοίκων της μετά τις πρόσφατες καταστροφές.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι ομιλίες της φιλολόγου-γλωσσολόγου Μάρως Μανιαδάκη-Πρεβελάκη η οποία αναφέρθηκε σε οικογενειακές αναμνήσεις από το Μεγάλο Νεώριο, καθώς και της συζύγου του Θ. Ρόζενμπεργκ, Βάσως, με την οποία και ολοκληρώθηκε το βασικό σκέλος της εκδήλωσης. Η εκδήλωση τελείωσε με την προβολή βίντεο που επιμελήθηκαν ο Ανδρέας Θωμόπουλος και η Ηρώ Βαρσαμή, με στιγμιότυπα από τη δράση του Θ. Ρόζενμπεργκ σε ανθρωπιστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο και σε μαθήματα του μεταπτυχιακού στο πεδίο, στην Ιφακάρα και στην Τανζανία. Τέλος, μια σημαντική είδηση που προέκυψε ήταν η δέσμευση των Γιατρών του Κόσμου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» για την έμπρακτη στήριξη τους στο εξής στο Π.Π. Ιατρείο Πόρου με χορηγίες και διοργάνωση ιατρικών δράσεων.

Links: • Η υπ’ αριθμ. 15/13.2.2023 Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου: 6ΠΕ0ΩΞΝ-Κ46 (diavgeia.gov.gr)

• Βίντεο της εκδήλωσης:• Φωτογραφίες:


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2023»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι 6ες επετειακές εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», με τις οποίες ο Δήμος Πόρου τιμά την επέτειο της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 1828 στο λιμάνι του Πόρου μεταξύ του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και των πρέσβεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, κατά την οποία επιτεύχθηκε η τεράστια διπλωματική νίκη του καθορισμού των πρώτων συνόρων του Ελληνικού Κράτους στην γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τρίτη 29 Αυγούστου με την παρουσίαση στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου Κ.Ε. Πόρος, του βιβλίου του καθηγητή Γεώργιου Κοντογιώργη «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος. Δύο αιώνες αντιμαχίας, 1821-2021». Στην συνέχεια, την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ηρώων η συναυλία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού με τη συμμετοχή της Ποριώτισσας λυρικής καλλιτέχνη Αγγελικής Μαρινάκη και το Σάββατο το πρωί δοξολογία στον Ι.Μ.Ν. του Αγ. Γεωργίου και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια.

Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν το Σάββατο το βράδυ στον Ρώσικο Ναύσταθμο με την συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η εν λόγω συναυλία ήταν η μεγαλύτερη παραγωγή εκδήλωσης που έχει πραγματοποιηθεί στο νησί μας, καθώς για την άρτια διοργάνωσή της απασχολήθηκαν περισσότερα από 70 άτομα και χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί εξοπλισμοί που μεταφέρθηκαν από την Αθήνα, ενώ η προσέλευση του κοινού ήταν πρωτοφανής για τον Πόρο, με τους θεατές όλων των ηλικιών να ξεπερνούν τους 3.000.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί για την συνεισφορά τους στην επιτυχία των εκδηλώσεων όλους τους συνεργάτες του, το προσωπικό του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Κ.Ε. Πόρος, το Α.Τ. Πόρου, το Λιμεναρχείο Πόρου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόρου, και τους χορηγούς των εκδηλώσεων.

Πολύτιμοι χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν:
• Sirene Blue Resort
• Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος (μεταφορές προσώπων)
• Hellenic Seaways
• Saronic Ferries
• Russian Bay
• Εστιατόριο «Άσπρος Γάτος»
• Εστιατόριο «Στη Ρότα»
• Εστιατόριο «Μουράγιο»
• Εστιατόριο «Όασις»
• Xenia - Poros Image
• Hotel Σάρων
• Hotel 7 brothers
• Kaikas Studios
• Villa Eirini
• Christina Perlia Studios
• Ilios Aparments
• Μαρία Ζεντέλη (γραφιστική υποστήριξη)
• Μπάμπης Κανατσίδης, Σάββας Μαρώτος (φωτογραφία)
• Γιώργος Θεοχάρης, Αρμάντο Ιμπραήμι, Πάνος Λουκόπουλος, Τάσος Τζάνος (drone)
• Γιάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος Πόρου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2023»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2023»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2023»

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης του κοινού στην συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στον Ρώσικο Ναύσταθμο το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023 (ώρα έναρξης 20:30):

• Διενέργεια δρομολογίων λέμβων από το λιμάνι (αφετηρία λέμβου Νεωρίου) προς Ρώσικο από τις 19:45 και επιστροφή αμέσως με την ολοκλήρωση της συναυλίας (εισιτήριο 2€).
• Συνεχής διενέργεια δρομολογίων δημοτικού λεωφορείου προς/από Ρώσικο από τις 19:30, για μεταφορά ΑμεΑ, ατόμων άνω των 65 ετών, παιδιών και συνοδών αυτών. Δωρεάν επιβίβαση - αναχώρηση με την κάλυψη των θέσεων καθήμενων.

• Οδηγίες για πρόσβαση οχημάτων στο Ρώσικο:
• Αποβίβαση/επιβίβαση και στάθμευση μόνο επί της κεντρικής οδού.
• Όλα τα οχήματα να σταθμεύουν με πρόσωπο προς Νεώριο.
• Απαγορεύεται η στάθμευση επί της στροφής προ του όρμου του Ρώσικου (βίλα Λεοντόπουλου), ώστε να υπάρχει χώρος αναστροφής οχημάτων.
• Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα καθόδου στον χώρο της συναυλίας από τον πίσω χωματόδρομο σε ταξί και σε οχήματα ΑΜΕΑ και μηχανάκια. Τα ανωτέρω οχήματα θα σταθμεύουν πίσω από το μνημείο και όχι στο πλάι.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι λόγω των εκδηλώσεων δεν θα εκτελεστούν τα απογευματινά δρομολόγια (19:00-24:00) της δημοτικής συγκοινωνίας της Σφαιρίας την Παρασκευή 1η και το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, καθώς και τα δρομολόγια από 13:00 έως 15:00 το Σάββατο.

Ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου σάς καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση ονοματοδοσίας του δημοτικού κτηρίου πολλαπλών χρήσεων (πρ. «Γηροκομείο») σε «Κτήριο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ» το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2023 στις 19:00 στον προαύλιο χώρο του κτηρίου.

Χαιρετισμοί:
- Ιωάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος Πόρου
- Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Υφυπουργός Υγείας
- Εμμανουήλ Πικουλής, Καθηγητής Χειρουργικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικά υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών»
- Χαρά Τζιουβάρα, παιδίατρος, Πρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» Ελλάδας
- Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των «Γιατρών του Κόσμου» Ελλάδας

Ομιλητές:
- Ιωάννης Γκρινιάτσος, Καθηγητής Χειρουργικής Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών
- Ηρώ Βαρσαμή, βιοπαθολόγος, πρ. Πρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» Ελλάδας
- Νικήτας Κανάκης, οδοντίατρος, πρ. Πρόεδρος και νυν β΄ Αντιπρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» Ελλάδας
- Σολεϊμάν Μπαρζανί, παιδίατρος
- Άγις Τερζίδης, παιδίατρος, εποπτεύων Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών», Γενικός Γραμματέας των «Γιατρών του Κόσμου» Ελλάδας
- Μάρω Μανιαδάκη-Πρεβελάκη, φιλόλογος-γλωσσολόγος

Αναρτήθηκαν σήμερα, 29 Αυγούστου 2023, τα οριστικά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης με αρ.πρωτ. 5454/08.08.2023, για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πόρου κατά το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Οριστικός Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα

Αναρτήθηκαν σήμερα, 24 Αυγούστου 2023, τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης με αρ.πρωτ. 5454/08.08.2023, για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πόρου κατά το διδακτικό έτος 2023-2024.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από αύριο Παρασκευή 25.08.2023 έως και την Δευτέρα 28.08.2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων-προσληπτέων. Οι οριστικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων

Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα

Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΡΟΥ

Το μεγαλύτερο έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ιστορία του νησιού του Πόρου, προϋπολογισμού 2.752.183€, ξεκίνησε πριν λίγες μέρες. Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις (και τσιμεντοστρώσεις) συνολικού μήκους 11 χιλιομέτρων σε αστικές και εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία, τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων.

Πρόκειται για ένα από τα 7 έργα Δήμων που εντάχθηκαν στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που εγκρίθηκαν στις 23.12.2022, σε συνέχεια της πρόσκλησης για έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας που δημοσιεύτηκε την 1 η .7.2022. Προκειμένου να αξιοποιήσει τη χρηματοδοτική ευκαιρία και να καταφέρει να ξεκινήσει το έργο σε «χρόνο ρεκόρ» (13 μήνες από την πρόσκληση), ο Δήμος μας χρειάστηκε αρχικά να συντάξει την αναγκαία τεχνική Μελέτη το καλοκαίρι του 2022, στη συνέχεια να προκηρύξει και να ολοκληρώσει τον διεθνή διαγωνισμό του έργου τους πρώτους μήνες του 2023 και να υπογράψει τελικά τη σύμβαση με τον ανάδοχο πριν λίγες εβδομάδες.

Την ίδια περίοδο, ολοκληρώθηκαν σημειακές παρεμβάσεις του Δήμου για την αποκατάσταση λακουβών και ανωμαλιών σε οδοστρώματα σε σημεία εντός Οικισμών μέσω προμήθειας ασφάλτου κόστους 30.000€.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι, καθώς ο ΧΥΤΑ της Φυλής παραμένει κλειστός και σήμερα Τετάρτη 23.8.2023 λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην Πάρνηθα, είναι αδύνατο να διενεργηθεί επόμενο δρομολόγιο αποκομιδής/μεταφοράς απορριμμάτων μετά από το σημερινό πρωινό δρομολόγιο.

Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του νησιού παρακαλούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην επιβαρύνουν το δίκτυο κοινόχρηστων κάδων με νέα απορρίμματα έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας επέλεξε να διενεργήσει τη σημερινή πρωινή αποκομιδή προκειμένου να περισυλλέξει και να αποθηκεύσει στα απορριμματοφόρα οχήματα τον μεγάλο όγκο απορριμμάτων που ήταν ήδη συγκεντρωμένος στο δίκτυο κάδων χθες όταν ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ΧΥΤΑ, «κερδίζοντας» έτσι μια μέρα αποκομιδής σε σχέση με την πλειονότητα των Δήμων της Αττικής που ανέστειλαν τη διαδικασία αποκομιδής ήδη από χθες.

Ο αγώνας του Πόρου για τη μικρή Βαλέρια συνεχίζεται! Σειρά έχει το «Ρεσιτάλ πιάνου για τη Βαλέρια» με τον Αχιλλέα Γουάστωρ και τη συμμετοχή της Ελισάβετ Μαντοπούλου, που θα γίνει στις 19 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο Συγγρού. Το ρεσιτάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Poros Arts Festival, τη μερική διοργάνωση του οποίου έχει αναθέσει στην Καθετή ο Δήμος Πόρου για το 2023. Σε όλες τις εκδηλώσεις του φετινού Poros Arts Festival συγκεντρώνονται χρήματα για τη  στήριξη της μικρής Βαλέριας .

Πρόγραμμα:

Α΄ Μέρος
• Johann Sebastian Bach, 4η Παρτίτα σε Ρε Μείζονα.
• Johann Sebastian Bach, 4 Πρελούδια και Φούγκες σε διασκευή Αχιλλέα Γουάστωρ

Β΄ Μέρος
Franz Schubert, Φαντασία σε Φα Ελάσσονα για 4 χέρια

Πιάνο σόλο: Αχιλλέας Γουάστωρ

4 χέρια: Αχιλλέας Γουάστωρ / Ελισάβετ Μαντοπούλου

Σκοπός του ρεσιτάλ είναι να συγκεντρώσει χρήματα για την οικονομική στήριξη της μικρής Βαλέριας και, όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις του Poros Arts Festival, θα υπάρχει κουτί συγκέντρωσης χρημάτων. Όλοι/-ες οι συντελεστές/- ριες του ρεσιτάλ συμμετέχουν αφιλοκερδώς.

Χορηγός Επικοινωνίας του Poros Arts Festival ΕΡΤ.

POROS ARTS FESTIVAL – «ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΕΡΙΑ»

Όπως κάθε χρόνο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ο Δήμος Πόρου διοργανώνει τις εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», με τις οποίες εορτάζεται η επέτειος των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στο λιμάνι του Πόρου το Φθινόπωρο του 1828 μεταξύ του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και των διπλωματικών αποστολών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν στον καθορισμό των πρώτων συνόρων του Ελληνικού Κράτους. { Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας (poros.gr) }

Οι φετινές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 29 Αυγούστου, με την παρουσίαση του βαρυσήμαντου βιβλίου του Γεώργιου Κοντογιώργη «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος. Δύο αιώνες αντιμαχίας, 1821-2021» και θα συνεχιστούν την Παρασκευή 1 η Σεπτεμβρίου με την συναυλία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, με την συμμετοχή της Αγγελικής Μαρινάκη, και το Σάββατο με την συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στον Ρώσικο Ναύσταθμο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 6ων ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 6ων ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 6ων ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 6ων ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου η τοποθέτηση των τριών πλωτών εξεδρών που έχουν δωριστεί από την Μαρίνα του Αγ. Κοσμά. Οι εξέδρες, μετά από ομόφωνες Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. το 2021 και από αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας το 2022, τοποθετήθηκαν στις προβλήτες της Άγκυρας, της «10ης στάσης» στο Ασκέλι και της βίλας «Γαλήνη» και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αποβίβαση – επιβίβαση από βοηθητικά σκάφη και λάντζες. Η Διοίκηση του Δ.Λ.Τ. Πόρου ευχαριστεί και πάλι τη Διοίκηση της Μαρίνας Αγ. Κοσμά για τη δωρεά, καθώς και τον τ. Υφυπουργό Ναυτιλίας και νυν Προστασίας του Πολίτη Κώστα Κατσαφάδο για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των προβλητών.

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα ενός προγράμματος σημαντικών παρεμβάσεων που έγιναν από το Δ.Λ.Τ. τους προηγούμενους μήνες σε όλες σχεδόν τις τσιμεντένιες προβλήτες των περιοχών Ασκελίου, Μοναστηρίου και Νεωρίου, το οποίο αποτελεί το πλέον εκτεταμένο πρόγραμμα που έχει γίνει στο νησί μας για τη συντήρηση των λιμενικών υποδομών στις περιοχές αυτές.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Με σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με έργα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτοι μήνες του καλοκαιριού. Ειδικότερα:

• Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο επανακατασκευής, αποκατάστασης και επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού προϋπολογισμού 16.473.490€, στον οποίο συμμετείχαν ως κοινοπραξία δύο από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες κατασκευαστικές εταιρίες του χώρου (Ηλέκτωρ και Θαλής), υποβάλλοντας τη μοναδική πρόσφορά συμμετοχής με έκπτωση 0,35%. Έτσι, αποφεύχθηκαν στάδια ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την έναρξη του έργου έως και δύο χρόνια, καθώς και μελλοντικά χρηματοδοτικά αδιέξοδα που είχαν προκύψει σε όλα τα προηγούμενα έργα του Βιολογικού. Για τη χρηματοδότηση του έργου είχε υπογραφεί προηγουμένως αναπτυξιακό δάνειο του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει από το Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση Δήμου της χώρας από το εν λόγω Πρόγραμμα και για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πόρου ιστορικά. Η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί αμέσως με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το έργο θα ξεκινήσει εντός του 2023.

• Δημοπρατήθηκε και υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σημαντικού μέρους του οδικού δικτύου του Πόρου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ασφαλτόστρωσης και οδικής σήμανσης στην ιστορία του νησιού με προϋπολογισμό 2.752.183€ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ξεκινάει τις αμέσως επόμενες μέρες.

• Δημοπρατήθηκε και υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης με προϋπολογισμό 112.000€ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ), το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2023.

• Δημοπρατήθηκε και υπογράφεται η σύμβαση για την προμήθεια 30 κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και 4 σταθμών φόρτισης, με προϋπολογισμό 247.816€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2023.

• Δημοπρατήθηκε το στέγαστρο αναμονής επιβατών του Νέου Δυτικού Λιμένα με προϋπολογισμό 130.000€ και χρηματοδότηση του Δ.Λ.Τ. Πόρου.

• Υπογράφτηκε η σύμβαση προμήθειας νέου καλαθοφόρου οχήματος με προϋπολογισμό 115.000€ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» και από ίδιους πόρους του Δήμου, το οποίο θα παραδοθεί τους επόμενους μήνες.

• Υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου, του Δ.Λ.Τ. και του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής για την αρχιτεκτονική Μελέτη και τις συνοδές μελέτες για την ανάπλασης της Πούντας, οι οποίες θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες.

• Παραδόθηκαν από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής οι συνοδές μελέτες για την ανάπλαση της δημοτικής αγοράς και εκκρεμεί η έγκριση του Υπ. Πολιτισμού για την αρχιτεκτονική Μελέτη.

• Ολοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης των κεντρικών αγροτικών οδών στις περιοχές Μιστρέτσι και Περγάρι στην Πελοπόννησο, με προϋπολογισμό 1.000.000€ και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

• Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής η Μελέτη για την ανάπλαση της οδού Μέξη (πρ. Δημοσθένους) και εκκρεμεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου.

• Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η Μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Κυριακής (πρ. Χριστού) και εκκρεμεί η διενέργεια πράξεων αναλογισμού.

• Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου η Προγραμματική Σύμβαση για την χρηματοδότηση της Μελέτης διαχωρισμού του παντορροϊκού συστήματος, αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Οικισμό του Πόρου, προϋπολογισμού 575.015€ (450.000€ από πόρους της Περιφέρειας και 125.015€ από πόρους του Δήμου).

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αρ.πρωτ. 5454/08.08.2023 – ΑΔΑ: Ρ3ΝΦΩΞΝ-45Β, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, εκ των οποίων τρεις (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Πόρου, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 09 Αυγούστου 2023 έως και Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@poros.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση με αρ.πρωτ. 5454/2023 ΑΔΑ: Ρ3ΝΦΩΞΝ-45Β (PDF)

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (PDF)

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Word)

Έντυπο κενής υπεύθυνης δήλωσης (PDF)

Έντυπο κενής υπεύθυνης δήλωσης (Word)

Την Τετάρτη 09.08.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

Ο χορός έχει την τιμητική του αυτή τη βδομάδα στο νησί μας! Το βράδυ της 2 Αυγούστου στις 9 μ.μ., θα απολαύσουμε το ολόγιομο φεγγάρι σε ένα “Full Moon Beach Party”, στην παραλία Κανάλι. Στη διάρκειά του, θα έχουμε την ευκαιρία να διδαχτούμε βήματα latin χορών και zumba από το χοροδιδασκαλείο του ΝΟΠΤ. Θα είναι μια μαγική βραδιά με πολύ χορό, κάτω από την αυγουστιάτικη πανσέληνο.

Από τους latin χορούς, περνάμε στους ελληνικούς παραδοσιακούς, την Παρασκευή 4 Αυγούστου στις 9 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο Συγγρού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά «Οι Φίλοι της Παράδοσης» θα μας παρουσιάσει ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με παραδοσιακούς χορούς από το όμορφα νησιά της Ελλάδας: Από τη Ρόδο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Αμοργό, τη Νάξο και τη Μύκονο ως την Κρήτη και την Κεφαλλονιά. Ο σύλλογος θα συμμετάσχει με τρία τμήματα, δύο παιδικά και ένα εφηβικό. Χορούς θα παρουσιάσει και το χοροδιδασκαλείο του ΝΟΠΤ.

Οι εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο του Poros Arts Festival, τη συνδιοργάνωση του οποίου για φέτος έχει αναθέσει ο Δήμος Πόρου στην Καθετή. Σε όλες τις εκδηλώσεις του φετινού Poros Arts Festival συγκεντρώνονται χρήματα  για τη στήριξη της μικρής Βαλέριας.

Χορηγός Επικοινωνίας του Poros Arts Festival ΕΡΤ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2298043825
Email: info@katheti.gr
Website: www.katheti.gr
FB: @kathetiporos
Instagram: @katheti.poros

POROS ARTS FESTIVAL - ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

POROS ARTS FESTIVAL - ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 1η και Τετάρτη 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος μας από τον ΔΕΔΔΗΕ, την Δευτέρα 31.7.2023 θα γίνει διακοπή ρεύματος (προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης του δικτύου σχετικές με το έργο αφαλάτωσης) από τις 07:30 έως τις 11:30 σε όλο το νησί Πόρου. Ειδικά στην κεντρική παραλιακή οδό, η διακοπή θα γίνει μόνο από τις 07:30 έως τις 08:00 και από τις 11:00 έως τις 11:30.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Ιστορική εξέλιξη για τον Δήμο Πόρου αποτελεί η έναρξη λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023. Η μονάδα, η οποία έχει μισθωθεί από τον Δήμο για τρεις μήνες με επιχορήγηση της Γεν. Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, τέθηκε σε λειτουργία μετά από εργασίες για την εγκατάστασή της που ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν μήνα, προσθέτοντας έτσι 600κ.μ. νερού στην ημερήσια δυναμικότητα του δικτύου ύδρευσης- πυρόσβεσης του νησιού, το οποίο έως σήμερα τροφοδοτούνταν μόνο από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Πλέον, το 20-30% των ημερήσιων αναγκών ύδρευσης του Πόρου τη θερινή περίοδο θα καλύπτεται από την αφαλάτωση, γεγονός που δίνει παράλληλα τη δυνατότητα διάθεσης του συνόλου του νερού που παράγουν οι γεωτρήσεις της περιοχής του Μιστρετσίου αποκλειστικά στο δίκτυο ύδρευσης του Λεμονοδάσους. Σημειώνεται ότι το αφαλατωμένο νερό αναμειγνύεται στην κεντρική δεξαμενή του Δήμου με το απονιτροποιημένο νερό των γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση νιτρικών να μειώνεται ακόμα περισσότερο, καθώς και ότι για τη λειτουργία της μονάδας ενοικιάστηκε από τον Δήμο και γεννήτρια δυναμικότητας 250kva, ώστε να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και σε συνθήκες διακοπής ρεύματος.

Ο Δήμος Πόρου, στοχεύοντας στη ριζική απεξάρτησή του από τους διαρκώς μειούμενους υδάτινους πόρους των γεωτρήσεων, έχει υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας 1.600κ.μ. σε όλες τις προσκλήσεις χρηματοδότησης που έχουν δημοσιευτεί μετά το 2017. Έως την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτής, η εγκατάσταση και η σύνδεση ήδη με το δίκτυο μίας μονάδας με μίσθωση που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την περίοδο αιχμής, αποτελεί ιστορική εξέλιξη για τον Δήμο.

Φυσικά, η χρήση του νερού θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή οικονομία από τους καταναλωτές!

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Γεν. Γραμματέα κ. Μανώλη Κουτουλάκη, τις εταιρίες ECOTECH και ΤΕΜΑΚ για την καθοριστική βοήθειά τους στην υλοποίηση του έργου και τα στελέχη τους Γρηγόρη Λυκογιάννη και Αλέξανδρο Μανδαλίδη και τους εξωτερικούς συνεργάτες Παναγιώτη Δουσαΐτη, Δημήτρη Μπίσια και Παναγιώτη και Γιάννη Τριπωλιτσιώτη. Από πλευράς Δήμου, καθοριστική για την υλοποίηση του έργου ήταν η συμβολή του μηχανολόγου Ανδρέα Νικολετόπουλου, του Γεν. Γραμματέα Μάνου Στεφανίδη, του ειδ. συνεργάτη Δημάρχου Μανώλη Μωυσιάδη και του Αντιδημάρχου Ύδρευσης Τάσου Παπαχρήστου.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Την Πέμπτη 20.7.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

POROS ARTS FESTIVAL

Το τραγούδι των Beatles «I want to hold your hand» ενέπνευσε στον Τάσο Ιορδανίδη ένα θεατρικό έργο με πρωταγωνιστές δύο παράνομους εραστές και τις συναντήσεις τους σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Θάλεια Ματίκα και οι δυο τους πρωταγωνιστούν στην παράσταση που παίζεται για 3η χρονιά και έχει αποσπάσει το Πρώτο Θεατρικό Βραβείο Νεοελληνικού Έργου (2022) στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού ALL4FUN. Το Σάββατο 15 Ιουλίου, στις 9 μ.μ. θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε με δωρεάν είσοδο στο ανοιχτό θέατρο Συγγρού του Πόρου, στο πλαίσιο του Poros Arts Festival, σε όλες τις εκδηλώσεις του οποίου συγκεντρώνονται χρήματα για τη μικρή  Βαλέρια .

Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή οι θεατές άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστούν πολύ εύκολα και να κινητοποιηθούν συναισθηματικά. Τα δύο πρόσωπα του έργου μάς προσκαλούν να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι και όλες μας τελικά είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον ή κάποια να μας κρατάει το χέρι. Θα τα καταφέρουν;

Τη μερική διοργάνωση του Poros Arts Festival έχει αναθέσει για φέτος ο Δήμος Πόρου στην Καθετή. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ παρουσιάστηκαν επίσης η παράσταση κουκλοθέατρου « Γοργόνα, γοργονίτσα » και  «Ο Γουόλτερ Μίττυ» και «Ο Πανηγυρικός»  του Ι. Καμπανέλλη.

Χορηγός Επικοινωνίας του Poros Arts Festival, ΕΡΤ.

Πληροφορίες παράστασης:
Ώρα: 9 μ.μ.
Διάρκεια: 1,5 ώρα
Είσοδος: Δωρεάν
Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης, Θάλεια Ματίκα
Κείμενο: Τάσος Ιορδανίδης
Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα
Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδήρη
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2298043825
Email: info@katheti.gr
Website: www.katheti.gr
FB: @kathetiporos
Instagram: @katheti.poros

POROS ARTS FESTIVAL

Συναυλία με τον Ματθαίο Γιαννούλη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 στην πλατεία Ηρώων στον Πόρο στο πλαίσιο του Poros Arts Festival.

Η συναυλία διοργανώνεται από τον Δήμο Πόρου και την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την «Καθετή».

POROS ARTS FESTIVAL - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Αν τις επόμενες μέρες δείτε ανθρώπους να παίζουν μουσική, να κεντάνε, και να ζωγραφίζουν σε διάφορα σημεία της παραλιακής του Πόρου, μην παραξενευτείτε! Πρόκειται για το Φεστιβάλ Τεχνών Δρόμου, που πραγματοποιείται από τις 11 ως τις 13 Ιουλίου στο νησί μας, μεταξύ 9 μ.μ. και 11:30 μ.μ. Το φεστιβάλ είναι μέρος του Poros Arts Festival, τη μερική διοργάνωση του οποίου για φέτος έχει αναθέσει ο Δήμος Πόρου στην Καθετή. Σε όλες τις εκδηλώσεις συγκεντρώνονται χρήματα για τη μικρή Βαλέρια.

Τι θα δούμε;

Βασίλης Παναγιωτίδης
Ελληνική έντεχνη μουσική

Giorgos Smak
Ξένη και ελληνική έντεχνη μουσική, με κιθάρα, φλάουτο, φωνή και stand up comedy.

Katerina Chrysolie
Έκθεση μικρών εικαστικών έργων (ημερολόγια, χειροποίητα καπέλα, μικροί πίνακες κ.ά.).

Μαριονέτα-Βαμβακάρης
Η ομάδα παραμυθιού και κουκλοθεάτρου Γλάροι παρουσιάζει τη ρεμπέτικη κούκλο-μπάντα της με χαρακτήρες πρόσωπα που έγραψαν την ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Χριστίνα Ορφανίδου
Κέντημα και χειροποίητες δημιουργίες.

Πού θα τα δούμε;

Συγκεκριμένα, τα σημεία στα οποία θα συναντήσετε καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες δρόμου είναι τα εξής:

• Κανόνια (έναντι γκαλερί Citronne)
• Πεζοδρόμιο έναντι Εθνικής Τράπεζας
• Πλατεία Ηρώων
• Πλατεία Δημαρχείου
• Πούντα, έναντι Primasera

Σε κάθε σημείο θα έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε και άλλο δρώμενο κάθε βράδυ.

Χορηγός Επικοινωνίας του Poros Arts Festival, ΕΡΤ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2298043825
Email: info@katheti.gr
Website: www.katheti.gr
FB: @kathetiporos
Instagram: @katheti.poros

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει τους ωφελούμενους του Προγράμματος διανομής τροφίμων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους, ότι η επόμενη ανακοινωθείσα διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023, ώρες 10:30-12:30, στο Κτίριο Συγγρού.

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος (sms) που θα σταλεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και για την εξυπηρέτησή τους κατά την προσέλευση καλούνται να προσκομίσουν:

1. ΑΜΚΑ.
2. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εξουσιοδότηση στην οποία να αναφέρεται το ΑΜΚΑ του δικαιούχου (στην περίπτωση που δεν προσέλθουν οι ίδιοι).
4. Απαραιτήτως καρότσι μεταφοράς λόγω βάρους των προϊόντων.

Οι ωφελούμενοι που έχουν αποδεδειγμένα κινητικά προβλήματα (απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ) και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2298029099, Μωροπούλου Αγγελική.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟ

Στο πλαίσιο του Poros Arts Festival 2023, o Δήμος Πόρου και η «Ένωση Βουρλιωτών Μικράς Ασίας» διοργανώνουν την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 στις 9:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του κτ. Συγγρού εκδήλωση στη μνήμη του Μικρασιάτη πρόσφυγα στον Πόρο Μιχάλη Χατζηπέρου, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με επιμέλεια του Διευθυντή της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Γιάννη Μανιάτη, με την υποστήριξη της Καθετής και του πατέρα Χαράλαμπου Μυλωνόπουλου και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Ανακοίνωση της ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου για την ονοματοδοσία της κεντρικής οδού του Συνοικισμού σε οδό Μιχαήλ Χατζηπέρου.
• Ομιλίες του κ. Γιάννη Μανιάτη και του Προέδρου Βουρλιωτών Μ. Ασίας κ. Φώτη Καραλή.
• Προβολή ντοκιμαντέρ της Ένωσης Βουρλιωτών, στο οποίο περιλαμβάνεται συνέντευξη του Μιχάλη Χατζηπέρου, ο οποίος εκθειάζει τον φιλόξενο Πόρο και περιγράφει τους σκληρούς αγώνες του για να ορθοποδήσει στην νέα του πατρίδα.
• Παρουσίαση του βιβλίου «Ένα αηδόνι την αυγή», στο οποίο περιγράφεται η ζωή στον Πόρο προσφύγων από την Σμύρνη και ανάγνωση αποσπασμάτων από την μαθήτρια του Λυκείου Πόρου Αντριάνα Μπερή.
• Μικρασιάτικα τραγούδια από το τοπικό συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής «Σύντονον» με την Μαρία Μαρουλάκη στο τραγούδι.

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΜΒΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΚΕΛΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 7.7.2023 τα επιδοτούμενα από τον Δήμο Πόρου δρομολόγια λέμβων από Πόρο προς Ασκέλι-Μοναστήρι (και Σιρένε), τα οποία θα εκτελούνται 6 φορές ημερησίως έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Τα δρομολόγια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα εκτελούνται από την λέμβο «Τζων Νάκης», ο ιδιοκτήτης της οποίας ήταν ο μόνος που εκδήλωσε ενδιαφέρον στην σχετική πρόσκληση που απηύθυνε ο Δήμος στο Σωματείο λεμβούχων Πόρου-Γαλατά.

Ώρες δρομολογίων: 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00 από το λιμάνι του Πόρου / «και τέταρτο» από Ασκέλι προς Μοναστήρι / «και μισή» από Μοναστήρι προς Ασκέλι-Πόρο / «και σαράντα» από Ασκέλι προς Πόρο.

Σημειώνεται ότι από την επόμενη Παρασκευή 14 Ιουλίου θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια Πόρου-Νεωρίου, ενώ 2 βδομάδες αργότερα και εκείνα Πόρου- Πλάκας-Αλυκής.

Όλα τα δρομολόγια των τοπικών συγκοινωνιών βρίσκονται αναρτημένα στα ελληνικά και τα αγγλικά στο poros.gr Δήμος Πόρου | Δρομολόγια τοπικών συγκοινωνιών (poros.gr)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 537.605€ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Μια ακόμα ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία ανάθεσης έργων και εργασιών ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Πόρου τις τελευταίες εβδομάδες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο έκτακτης κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους της χώρας, ο Δήμος μας έλαβε στις 29.3.2023 έκτακτη επιχορήγηση 130.000€ για δράσεις πυροπροστασίας, ενώ με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αιγαίου & Νησ. Πολιτικής στις 21.4.2023, εγκρίθηκε αίτημά του για επιχορήγηση 148.000€ για μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης. Παράλληλα, με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας στις 18.4.2023 ο Δήμος μας, μαζί με 59 ακόμα Δήμους, κηρύχθηκε σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολ. Προστασίας», με συνέπεια να μπορεί να διενεργήσει κατεπείγουσες αναθέσεις με κατά παρέκκλιση διαδικασίες για δύο μήνες (έως τις 18.6.2023).

Προκειμένου να αξιοποιήσει τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο Δήμος μας από τα τέλη Απριλίου ανέτρεψε τις προτεραιότητές του, κατένειμε επιπλέον ίδιους πόρους για την υποστήριξη των ανωτέρω δράσεων και προέταξε την ανάθεση συναφών ώριμων έργων για τα οποία είχε ήδη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Για τη δρομολόγηση όλων των ανωτέρω αναθέσεων χρειάστηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες να συνταχθούν Μελέτες, να διενεργηθούν διαδοχικές συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων και να υπογραφούν τελικά 6 συμβάσεις συνολικού κόστους 537.605€, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

1) Αποκατάσταση ζημιών στον δρόμο Συνοικισμού – Αγ. Νεκταρίου:
198.030€ (χρηματοδότηση Υπ. Εσωτερικών 10.6.2019).
2) Μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης: 148.800€ (χρηματοδότηση ΓΓΑ&ΝΠ).
3) Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών πυρόσβεσης: 97.958€ (ΚΑΠ).
4) Συνοδά έργα μονάδας αφαλάτωσης: 61.197€ (ίδιοι πόροι).
5) Περισυλλογή & μεταφορά ξερών κλαριών: 18.600€ (ΚΑΠ).
6) Συντήρηση οχημάτων πυρασφάλειας Δήμου και Ε.Π.Κ. – 13.020€ (ΚΑΠ).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αντίστοιχης διαδικασίας το καλοκαίρι του 2022, ο Δήμος μας είχε καταφέρει να αξιοποιήσει έκτακτη χρηματοδότηση 100.000€ και επιπλέον ίδιους πόρους 118.779€, ολοκληρώνοντας 7 συμβάσεις συνολικού κόστους 218.779€ έως τις 12.8.2022.

Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί τον τ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, τον Γ. Γ. Αιγαίου & Νησ. Πολιτικής κ. Εμμ. Κουτουλάκη και τον Γ.Γ. Πολ. Προστασίας κ. Β. Παπαγεωργίου για την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του Δήμου, τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Πόρου (επικεφαλής μειοψηφίας Δήμου Πόρου, Διοικητή Κ.Ε. Πόρος, Διοικητή Α.Τ., Λιμενάρχη, Δασάρχη, Διοικητή Π.Υ. Ναυπλίου, Διοικητή Ε.Π.Κ.) για την αξιολόγηση των δράσεων που ανατέθηκαν και τους υπαλλήλους του Δήμου που υπερέβαλαν τον εαυτό τους προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι αναγκαίες διαδικασίες.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δήμο Πόρου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 235.291,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 07/07/2023 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/07/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 65 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

Τοποθετήθηκαν κατόπιν Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου στο κεντρικό τμήμα της πλαζ Ασκελίου 65 ομπρέλες και 2 ντουζιέρες τα οποία θα χρησιμοποιούνται δωρεάν από τους λουόμενους κατά τη φετινή θερινή περίοδο, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα τοποθετηθούν και 2 αποδυτήρια.

Το Δ.Λ.Τ. έλαβε τη συγκεκριμένη Απόφαση καθώς ο διαγωνισμός για την παραχώρηση 1.258 τμ της παραλίας που είχε προκηρυχθεί για τις 23.2.2023 δεν ολοκληρώθηκε τελικά λόγω των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης που κατέθεσε η εταιρία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ Α.Ε.» στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής του διαγωνισμού έως ότου εξετάσει την υπόθεση. Η εν λόγω διαταγή και οι αιτήσεις ακύρωσης-αναστολής γνωστοποιήθηκαν στο Δ.Λ.Τ. κατά την έναρξη της δημοπρασίας στις 23.2.2023 και ενώ σε αυτή συμμετείχε μόνο ο κ. Κυριάκος Μάνεσης (ιδιοκτήτης της προσφεύγουσας εταιρίας) για λογαριασμό άλλης εταιρίας του με την επωνυμία «ΑIR IN SERVICES ΙΚΕ». Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Κ. Μάνεσης υπέβαλε ένσταση (η οποία απορρίφθηκε) για λογαριασμό της «ΑIR IN SERVICES ΙΚΕ» ζητώντας την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Καθώς η προσωρινή διαταγή του ΣτΕ βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, το Δ.Λ.Τ. δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει την παραλία ούτε με διαγωνισμό ούτε με απευθείας ανάθεση και για τον λόγο αυτό η Διοίκησή του, σε συνεννόηση με την δημοτική αρχή, αποφάσισε να τοποθετήσει κοινόχρηστες ομπρέλες στην παραλία, εξέλιξη η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ικανοποίηση στους χρήστες της και στους υπόλοιπους επιχειρηματίες της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία το Δ.Λ.Τ. έχει διακριτική ευχέρεια να παραχωρεί τη συγκεκριμένη παραλία είτε με διαγωνισμό είτε με απευθείας ανάθεση και ότι ο Γιάννης Δημητριάδης, ήδη πριν εκλεγεί Δήμαρχος το 2014, έχει δηλώσει δημόσια τη θέση του ότι πρέπει να παραχωρείται με διαγωνισμό στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται όλο το πλάτος της ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν υποστηρικτικές υποδομές. Η ξεκάθαρη αυτή θέση βασίζεται στο αντικειμενικό γεγονός ότι η «πλαζ Ασκελίου» αποτελεί την πλέον κεντρική και πολυσύχναστη του νησιού, την οποία δεν μπορεί να οικειοποιείται μόνο μία επιχείρηση και, άλλωστε, ανέκαθεν έως το 2013 η παραχώρησή της γινόταν μόνο μέσω διαγωνισμού χωρίς ποτέ το γειτονικό ξενοδοχείο να στραφεί νομικά κατά των σχετικών Αποφάσεων. Ωστόσο, από το 2013 μέχρι το 2022 δεν ήταν δυνατή η δημοπράτηση ολόκληρου του πλάτους της, καθώς στο επάνω τμήμα της υπήρχαν οι γνωστές κατασκευές που το 2009 είχαν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέες (μπαρ, σκάλες, wc, πλακόστρωτα κ.τ.λ.) και από το 2013 το Λιμεναρχείο Πόρου επισήμανε ότι απαγορεύεται να παραχωρούνται.

Έτσι, την περίοδο 2014-2022, το Δ.Λ.Τ. παραχωρούσε με απευθείας ανάθεση στο ξενοδοχείο την «κάτω ζώνη» της παραλίας και παράλληλα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη νομιμοποίηση των κατασκευών. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η νομιμοποίηση αυτή θα μπορούσε να είχε γίνει μόνο μέχρι το 2013 και ότι πλέον η μόνη λύση για την αξιοποίηση του χώρου ήταν η κατεδάφιση των κατασκευών, η οποία μετά από χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στις αρχές του 2022. Σημειώνεται ότι με νομοθεσία του 2017 επιτρέπεται σε όλη τη χώρα η παραχώρηση τμημάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα με αυθαίρετες πέργκολες (και μόνο) και γι’ αυτό το Δ.Λ.Τ. κατάφερε να συνεχίσει νομίμως τις παραχωρήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε άλλα σημεία του νησιού χωρίς να αναγκαστεί να τις κατεδαφίσει.

Εκτός από τα περίπου 2 στρέμματα της συγκεκριμένης παραλίας, στην περιοχή του Ασκελίου υπάρχουν επίσης 5 οργανωμένα τμήματα παραλίας συνολικού εμβαδού 912τ.μ. που έχουν παραχωρηθεί από το Δ.Λ.Τ. και από την Κτηματική Υπηρεσία σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία της περιοχής, στα οποία είναι τοποθετημένες 105 ομπρέλες και 210 ενοικιαζόμενες ξαπλώστρες.

Στα νούμερα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το κοινόχρηστο τμήμα της ζώνης παραλίας δυτικά του προβλήτα Αίγλη, το οποίο τους τελευταίους μήνες διαμορφώθηκε και καταλαμβάνεται παράνομα με «πρακτικές Μυκόνου», με συνέπεια να έχει κινηθεί κατ’ επανάληψη η αυτόφωρη διαδικασία και να έχουν σχηματιστεί αντίστοιχες δικογραφίες σε βάρος του υπαίτιου επιχειρηματία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 65 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 65 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους θα πραγματοποιηθεί στις 27- 30 Ιουνίου στο Σινέ Διάνα, στον Πόρο, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του Poros Arts Festival, τη διοργάνωση του οποίου για το 2023 έχει αναθέσει ο Δήμος Πόρου στην Καθετή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους δραματουργικού χαρακτήρα, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν βραβευτεί σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ.

Η σκηνοθέτιδα Φλώρα Πρησιμιντζή έχει δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ταινίες-πορτρέτα καλλιτεχνών που άφησαν το στίγμα τους στον ελληνικό πολιτισμό. Ταινίες με πολιτικά πρόσωπα και κοινωνικά γεγονότα, αλλά και ταινίες για το πώς οι μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να αλλάξουν δραστικά τις μέχρι τώρα ισορροπίες στον πλανήτη.

Το Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους ξεκινάει με ένα ντοκιμαντέρ για τον τελευταίο ψαρά στη Σίκινο. Το έργο συνδέεται έμμεσα και με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πόρος με τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες και τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στην κοινωνία η εγκατάλειψη παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Ταυτόχρονα, η επιλογή ντοκιμαντέρ εσωτερικής παραγωγής της ΕΡΤ, μεταξύ των οποίων και ταινίες της σκηνοθέτιδας Φλώρας Πρησιμιντζή, έχει ως στόχο να τονίσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει η δημόσια τηλεόραση.

Στις προβολές θα παρευρίσκονται και οι δημιουργοί των ταινιών, ώστε το κοινό να διατυπώσει ερωτήματα και να μοιραστεί εντυπώσεις.

Αναλυτικό πρόγραμμα ταινιών:

Τρίτη 27 Ιουνίου

21:00 Saving Poros (9’): Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που σκιαγραφεί τη σοβαρή απειλή από τη σχεδιαζόμενη δημιουργία ιχθυοκαλλιεργειών βιομηχανικής κλίμακας στο νησί του Πόρου, μέσα από αποκαλυπτικά στοιχεία και συνεντεύξεις. Μια ταινία του ανεξάρτητου δημοσιογράφου και ντοκιμαντερίστα Francesco De Augustinis
21:20 Πίσω δεν γυρνάω (63’): Μέσα από μαρτυρίες προσφύγων και εθελοντών από διάφορες χώρες, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η κοινότητα των ιστορικών γεγονότων μεταξύ του προσφυγικού όπως το έζησε η Ελλάδα το 1922 και όπως το ζει σήμερα. Σενάριο - Σκηνοθεσία Φλώρα Πρησιμιντζή
22:40 Ο τελευταίος ψαράς (12’) (ντοκιμαντέρ): Μια μέρα στη ζωή του Κώστα Διβόλη, του μοναδικού επαγγελματία ψαρά της Σικίνου. Σκηνοθεσία Bastian Fisher, Βίκυ Μαρκολέφα
23:20 Από το μπαλκόνι (12’) (κινούμενο σχέδιο, animation): Μια πολυβραβευμένη μικρή ιστορία και ένα αριστουργηματικό animation για τον μικρόκοσμο της λαϊκής γειτονιάς. Μια μεσόκοπη κυρία, η Λίνα, χωρίς να φεύγει ποτέ από το μπαλκόνι του σπιτιού της, παρεμβαίνει σε ό,τι συμβαίνει στο… οπτικό της πεδίο. Περαστικοί από τον δρόμο της, γείτονές της στα απέναντι διαμερίσματα, όλοι διαπιστώνουν πώς ό,τι κι αν κάνουν η Λίνα τούς βλέπει. Σκηνοθεσία Άρης Καπλανίδης
23:35 Ελένη Μπούκουρη Αλταμούρα – η πρώτη Ελληνίδα ζωγράφος (52’): Η γυναίκα που το 1848, μια εποχή κατά την οποία οι πόρτες των πανεπιστημίων παραμένουν ερμητικά κλειστές για τις γυναίκες, ντύνεται άντρας για να μπορέσει να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή των Ναζαριστών στη Ρώμη. Σενάριο- σκηνοθεσία Κλεώνη Φλέσσα
00:55 Μια εικόνα χίλιες σκέψεις – Μανταλίνα Ψωμά (25’): Η ζωγράφος Μανταλίνα Ψωμά μάς μιλάει για τη δουλειά της και τις επιρροές από άλλους καλλιτέχνες. Σκηνοθεσία Φλώρα Πρησιμιντζή

Τετάρτη 28 Ιουνίου

21:00 Saving Poros (9’): Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που σκιαγραφεί τη σοβαρή απειλή από τη σχεδιαζόμενη δημιουργία ιχθυοκαλλιεργειών βιομηχανικής κλίμακας στο νησί του Πόρου, μέσα από αποκαλυπτικά στοιχεία και συνεντεύξεις. Μια ταινία του ανεξάρτητου δημοσιογράφου και ντοκιμαντερίστα Francesco De Augustinis
21:20 Lundlow – Οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα (71’): Ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη Σφαγή του Λάντλοου και τη συνεισφορά των Ελλήνων στο εργατικό κίνημα της Αμερικής. Σκηνοθεσία Λεωνίδας Βαρδαρός
22:30 Ο άνθρωπος που τάιζε τον ίσκιο του (17’): Ένας άντρας παρεισφρέει σε τραπέζια πλουσίων, ισχυριζόμενος πως μπορεί να μαζέψει τα φαγητά από το τραπέζι τους και να ταΐσει τη σκιά του, η οποία -όλως παραδόξως- έχει γυναικεία μορφή. Σκηνοθεσία Μάριος Γαρέφος
23:20 Σαμοθράκη η σιωπή των βράχων (53’): Η Σαμοθράκη είναι ένας έντονα μυθολογικός τόπος, όπου για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο λατρεύεται η Μητέρα Θεά. Σκηνοθεσία Φλώρα Πρησιμιντζή
00:30 Μόνος στο δάσος (50’): Ο Κωνσταντίνος Πίττας ταξίδεψε μόνος σε όλη την Ευρώπη από το 1984 μέχρι το 1989 και έβγαλε 30.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Στόχος του ήταν να δει τους Ευρωπαίους πίσω και από τις δύο πλευρές του Σιδηρού Παραπετάσματος. Σενάριο-σκηνοθεσία Λευτέρης Φυλακτός

Πέμπτη 29 Ιουνίου

21:00 Saving Poros (9’): Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που σκιαγραφεί τη σοβαρή απειλή από τη σχεδιαζόμενη δημιουργία ιχθυοκαλλιεργειών βιομηχανικής κλίμακας στο νησί του Πόρου, μέσα από αποκαλυπτικά στοιχεία και συνεντεύξεις. Μια ταινία του ανεξάρτητου δημοσιογράφου και ντοκιμαντερίστα Francesco De Augustinis
21:20 Αντρέας Λεντάκης – H ιστορία είμαι εγώ (83’): Η ζωή, η πολιτική δράση και η πνευματική πορεία του Ανδρέα Λεντάκη. Και μέσω αυτού, η πορεία της Αριστεράς στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα η πολιτική ιστορία της, κατά το δεύτερα μισό του 20ου αιώνα. Σκηνοθεσία Μένος Δελιοτζάκης.
23:10 A La Carte (12’): Ο υπουργός Υγείας σε μια καλά στημένη ραδιοφωνική συνέντευξη. Τι θα μπορούσε να πάει λάθος; Σκηνοθεσία Βασίλης Τσιουβάρας, Ταξιάρχης Δεληγιάννης.
23:25 Μαμαγκάκης – Ο τελευταίος λόγος (63’): Στο ντοκιμαντέρ, ο διεθνής Έλληνας μουσικοσυνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης εξομολογείται για τελευταία φορά λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, τον Ιούλιο του 2013. Σκηνοθεσία Τάκης Σακελλαρίου

Παρασκευή 30 Ιουνίου

21:00 Saving Poros (9’): Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που σκιαγραφεί τη σοβαρή απειλή από τη σχεδιαζόμενη δημιουργία ιχθυοκαλλιεργειών βιομηχανικής κλίμακας στο νησί του Πόρου, μέσα από αποκαλυπτικά στοιχεία και συνεντεύξεις. Μια ταινία του ανεξάρτητου δημοσιογράφου και ντοκιμαντερίστα Francesco De Augustinis
21:20 Mighty Afrin. In the time of floods (90)’: Ο παντοδύναμος Βραχμαπούτρα φουσκώνει ξανά, έτοιμος να καταπιεί τα πάντα στο διάβα του. Σε ένα νησί από λάσπη που σιγά σιγά εξαφανίζεται, η Αφρίν, μια δωδεκάχρονη ορφανή κοπέλα, ετοιμάζεται να αφήσει τον μοναδικό κόσμο που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα. Σκηνοθεσία Άγγελος Ράλλης
23:20 Newstria (24’): Η Newstria είναι μια ουτοπική γη. Ένα πλοίο με το όνομα «Chimera» σαλπάρει για να τη βρει. Σκηνοθεσία Κώστας Σταματόπουλος
00:05 Υφάντρες (53’): Ένα χρονικό που προσφέρει μια γλυκόπικρη ματιά, διατυπώνοντας καίρια ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ για τις υφάντρες της Βλάστης Κοζάνης. Σκηνοθεσία Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

Η Καθετή με τις δράσεις της τις, όπως τις θεατρικές παραστάσεις «Ο Ραφτάκος των Λέξεων», «Πέρασμα» και «Ιστορία ενός σκύλου που τον έλεγαν πιστό» στοχεύει να θέσει σε κίνηση τη δημιουργικότητα που υπάρχει ήδη στην τοπική κοινωνία καθώς και να υποστηρίξει και να ενισχύσει την τοπική πολιτιστική έκφραση

Σε όλες τις εκδηλώσεις του φετινού Poros Arts Festival θα συγκεντρώνονται χρήματα για την στήριξη της εννιάχρονης Βαλέριας.

Είσοδος ελεύθερη
Σας περιμένουμε!

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2298043825
Email: info@katheti.gr
Website: www.katheti.gr
FB: @kathetiporos
Instagram: @katheti.poros

POROS ARTS FESTIVAL «Ο ΓΟΥΟΛΤΕΡ ΜΙΤΤΥ» ΚΑΙ «Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ» ΤΟΥ Ι. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

Τα δύο εξαιρετικά μονόπρακτα του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η μυστική ζωή του Γουόλτερ Μίττυ» (ελεύθερη διασκευή του ομώνυμου διηγήματος του Τζέιμς Θέρμπερ) και «Ο πανηγυρικός» παρουσιάζονται ενιαία, το Σάββατο 24 Ιουνίου στις 9 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο Συγγρού, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Πολυχρονοπούλου και ερμηνεία του Δημήτρη Φραγκιόγλου. Η θεατρική παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Poros Arts Festival , τη διοργάνωση του οποίου για το 2023 έχει αναθέσει ο Δήμος Πόρου στην Καθετή.

Ο Γουόλτερ Μίττυ έχει βρει έναν τρόπο να δραπετεύει από την ανούσια και βαρετή καθημερινότητά του, με το να γίνεται ο ήρωας των ονειροπολήσεών του. Η πραγματικότητα με τη φαντασία εμπλέκονται, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό σκηνικό παιχνίδι.

«Ο Πανηγυρικός» είναι μια πικρή κωμωδία. Ο δήμαρχος μιας μικρής επαρχιακής πόλης, την περίοδο της δικτατορίας, είναι διορισμένος και όχι εκλεγμένος. Την ημέρα, που θεωρούσε ως τη σημαντικότερη της ζωής του, οδηγείται σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, στην κατάρρευση και τη γελοιοποίησή του. Ένα έργο που, αν και αφορά μια συγκεκριμένη εποχή της σύγχρονης ιστορίας μας, παραμένει τραγικά επίκαιρο. Με βαθιά σαρκαστικό τρόπο, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης δημιουργεί άλλον ένα μοναδικό χαρακτήρα, σχολιάζοντας τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες.

Συντελεστές/-ριες:
Κείμενο: Ιάκωβος Καμπανέλλης
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Πολυχρονοπούλου
Σκηνικά-Κοστούμια: Αγγελίνα Παγώνη
Πρωτότυπη μουσική: Μαρία Βουμβάκη
Κινησιολογία: Αναστασία Γεωργαλά
Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Κερολάρη
Φωτογραφίες: Αγγελίνα Παγώνη
Trailer: Στέφανος Κοσμίδης
Ερμηνεία: Δημήτρης Φραγκιόγλου
Στην παράσταση ακούγεται η φωνή της Κατερίνας Πολυχρονοπούλου

Την παράσταση θα ανοίξει το χορωδιακό σύνολο της Καθετής με τραγούδια σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη από το «Παραμύθι χωρίς όνομα».

Η Καθετή με τις δράσεις της, όπως οι θεατρικές παραστάσεις «Ραφτάκος των λέξεων», «Πέρασμα», και η «Ιστορία ενός σκύλου που τον έλεγαν πιστό» στοχεύει να θέσει σε κίνηση τη δημιουργικότητα, που ήδη υπάρχει στην κοινότητα της περιοχής, καθώς και να στηρίξει και να ενισχύσει την τοπική πολιτιστική έκφραση.

Σε όλες τις εκδηλώσεις του φετινού Poros Arts Festival θα συγκεντρώνονται χρήματα για την στήριξη της εννιάχρονης Βαλέριας.

Είσοδος ελεύθερη
Σας περιμένουμε!

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2298043825
Email: info@katheti.gr
Website: www.katheti.gr
FB: @kathetiporos
Instagram: @katheti.poros

Την Πέμπτη 22.6.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ POROS ARTS FESTIVAL 2023

Ξεκινάει το Σάββατο 17 Ιουνίου το Poros Arts Festival 2023, το καλλιτεχνικό φεστιβάλ-θεσμός μέσω του οποίου τα καλοκαίρια στον Πόρο εμπλουτίζονται με εκδηλώσεις από όλο το φάσμα των τεχνών. Φέτος ο Δήμος Πόρου συμπράττει για τη διοργάνωση του φεστιβάλ με τον τοπικό μη-κερδοσκοπικό φορέα «Καθετή», ο οποίος με τη στήριξη των διαχρονικών εθελοντών και χορηγών, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής, έχει διαμορφώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που καλύπτει όλη την περίοδο από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ, καλλιτέχνες από τον Πόρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συνθέσουν μια πολύχρωμη γιορτή με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται -όπως πάντα- δωρεάν για το κοινό στους δημόσιους χώρους του νησιού, σε σημεία μοναδικής ομορφιάς, καθώς και στο ανοιχτό θέατρο Συγγρού.

Το Poros Arts Festival, με σύνθημα «Ένα νησί, μία γιορτή» ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2014 από τον Σύλλογο Πολιτών & Καταναλωτών με αρωγό τον Δήμο Πόρου. Αρχικά βασίστηκε στον εθελοντισμό των πολιτών και στην προσφορά των καλλιτεχνών και των χορηγών. Από το 2015 τη διοργάνωσή του ανέλαβε ο Δήμος Πόρου, με τη σταθερή στήριξη των εθελοντών και των χορηγών, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την αναγκαία διακοπή του 2020 και 2021 λόγω της πανδημίας, το Poros Arts Festival επανήλθε δριμύτερο το 2022 με σημαντικές εκδηλώσεις και, φέτος, με τη νέα αύρα που του προσδίδει η συνεργασία με την «Καθετή», υπόσχεται πολιτιστικές απολαύσεις με μεγαλύτερη ποικιλία και διάρκεια από κάθε άλλη φορά!

* Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιμέρους εκδηλώσεις, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.poros.gr και www.katheti.gr

«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ!» ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8.6.2023 η ανοικτή συγκέντρωση ενάντια στην ίδρυση βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων στον Πόρο. Η συγκέντρωση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ από τον Δήμο και τελικά πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτ. Συγγρού, καθώς οι περίπου 250 πολίτες που προσήλθαν δεν χώραγαν στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ μεταδόθηκε και διαδικτυακά προσελκύοντας πολλαπλάσιους θεατές.

Στην έναρξή της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το ανεξάρτητο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “Saving Poros” το οποίο αποτελεί την αιχμή της επικοινωνιακής καμπάνιας του Δήμου και το επιστέγασμα της συνεργασίας του με τον τοπικό μη-κερδοσκοπικό φορέα Καθετή και το Ίδρυμα Rauch.


Στα 9 λεπτά του ντοκιμαντέρ ο ερευνητής δημοσιογράφος Francesco De Augustinis παρουσιάζει με περιεκτικό τρόπο:

1. Τι πρόκειται να συμβεί στον Πόρο σε λίγους μήνες αν ιδρυθεί η ΠΟΑΥ.
2. Ποια είναι η στάση των κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
3. Ποια είναι η στάση της πολυεθνικής εταιρίας που πρόκειται να αναλάβει τη διαχείριση του 25% της έκτασης του Πόρου. Η στάση αυτή καταγράφεται: α) σε δήλωση του CEO της εταιρίας AVRAMAR, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «έχουμε καλές σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την κεντρική κυβέρνηση και με τις τοπικές κοινότητες» και β) σε δήλωση του συντάκτη της Μελέτης της ΠΟΑΥ του Πόρου, ο οποίος αναφέρει ότι «δυστυχώς δεν είναι όλη η Ελλάδα τουριστικός παράδεισος, δυστυχώς για αυτούς τους ανθρώπους κανείς δεν θέλει να φτιάξει Hilton ή μεγάλα θέρετρα εκεί για να στηρίξει την τοπική οικονομία».

Περαιτέρω, η συνιδρύτρια της Καθετής Φαίη Ορφανίδου παρουσίασε τους άξονες της παγκόσμιας καμπάνιας που συντονίζει η Καθετή με τη στήριξη του Ιδρύματος Rauch στο κομμάτι της έρευνας και της επικοινωνίας, ενώ ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης ενημέρωσε για όλες τις νεότερες εξελίξεις για το θέμα και παρουσίασε την συνολική στρατηγική του Δήμου για την αντιμετώπιση της απειλής.

* Δείτε πληροφορίες αναφορικά με την Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου ΕΔΩ.

«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ!» ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Πόρου, στο πλαίσιο δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Πόρου" Π/Υ 15.600.000,00€ (άνευ ΦΠΑ) μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α Συστήματος 199613) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, παρέχει διευκρινίσεις επί των όρων της υπ' αριθμ. 6/2023 Διακήρυξης Δημοπράτησης (ΑΔΑΜ 23PROC012531474).

1. Διευκρινίσεις (2832/2023).

2. Διευκρινίσεις (3866/2023).

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου αναμονής επιβατών στον νέο Λιμένα», προϋπολογισμού 131.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/06/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας (τοποθέτηση και εκμίσθωση ομπρελών-ξαπλωστρών), έκτασης 300,00τ.μ., στη θέση «Αλυκή» του Δήμου Πόρου για τρία (3) χρόνια, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14.6.2023 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Καλαυρία και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουνίου και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΚΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου καλεί τους κατοίκους της περιοχής την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 σε ανοικτή συγκέντρωση στο κτήριο Συγγρού ενάντια στην ίδρυση βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων (ΠΟΑΥ) στον Πόρο. Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, η δημοτική αρχή θα παρουσιάσει τις νεότερες εξελίξεις για το θέμα, καθώς και την καμπάνια του Δήμου για την ανάδειξή του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, και θα γίνει συζήτηση για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων αποτροπής της απειλής.

Βασικός άξονας της καμπάνιας αποτελεί η συνεργασία του Δήμου και της Επιτροπής Αγώνα με τον τοπικό μη-κερδοσκοπικό φορέα Καθετή και το Ίδρυμα Rauch, η οποία είχε σαν επιστέγασμα την παραγωγή του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Saving Poros», το οποίο θα προβληθεί για πρώτη φορά στη συγκέντρωση. Στα 9 λεπτά του ντοκιμαντέρ, το οποίο θα διακινηθεί παγκοσμίως μέσω οργανωμένης επικοινωνιακής καμπάνιας, σκιαγραφείται από τον ερευνητή δημοσιογράφο Francesco De Augustinis* το μέγεθος της απειλής για το νησί του Πόρου από την βιομηχανική επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας και παρουσιάζονται αποκαλυπτικά στοιχεία, πλάνα και συνεντεύξεις, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπων της πολυεθνικής εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας AVRAMAR.

* Ο Francesco De Augustinis είναι δημοσιογράφος - παραγωγός ντοκιμαντέρ που εξειδικεύεται στην ανεξάρτητη έρευνα για θέματα που αφορούν στην παγκόσμια διατροφική κρίση και το περιβάλλον και έχει ασχοληθεί με την έρευνα για τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Ν. Αμερική, ενώ είναι ιδρυτής της παγκόσμιας επικοινωνιακής δράσης για την αειφορία One-Earth.it.

* Δείτε πληροφορίες αναφορικά με την Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου ΕΔΩ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POROSEA 2023

Ένα ακόμα POROSEA ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Μαΐου 2023. Η διοργάνωση, η οποία ήταν η 6 η από το 2017 όταν και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, αποτελεί πλέον θεσμό για τον Πόρο, αλλά και για τις τάξεις των αθλητών που συμμετέχουν σε διοργανώσεις τριάθλου, aquathlon, κολύμβησης και δρομικών ανά την Ελλάδα. Σχεδιασμένο πάνω στα γεωγραφικά πλεονεκτήματα του νησιού μας, το POROSEA έχει πλέον χτίσει το κοινό του, τόσο εκτός Πόρου όσο και μεταξύ των κατοίκων του νησιού, ξεπερνώντας σταθερά τις 500 συμμετοχές κάθε χρόνο και προσφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία και τον τοπικό αθλητισμό.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συνδιοργανωτές των αγώνων, οι οποίοι είναι η Περιφέρεια Αττικής και η εταιρία Whynot και επίσης: το Saronic Outdoor Activities, το Κ.Ε. Πόρος, το Α.Τ., το Λιμεναρχείο, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τον Ν.Ο.Π.Τ. τους χορηγούς και τους δεκάδες εθελοντές που αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας του POROSEA. Επίσης, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στους στυλοβάτες της διοργάνωσης: Πάνο Ρώτα (Whynot), Σπύρο Ροή (Saronic Outdoor Activities), Αλέξανδρο Δημητριάδη (Δημ. Λιμενικό Ταμείο), Χρήστο Λίτσα και Τάσο Παπαχρήστου (Αντιδήμαρχοι), Κατερίνα Ανδρεάδη και Κατερίνα Ρεΐζη (Γραφείο Δημάρχου) και τους εθελοντές ιατρούς Μάνο Δρίτσα και Γιώργο Κεραμίδα.

Oι φετινοί αγώνες POROSEA ήταν αφιερωμένοι στην μικρή Βαλέρια, η οποία δίνει τον δικό της αγώνα για να γυρίσει σύντομα υγιής στον Πόρο. Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα υποστήριξης ΕΔΩ: https://www.gofundme.com/f/support-for-valeria-and-her-falmily

Τοπικοί χορηγοί:
• ΑΠΑΝΑ (εργολάβος καθαριότητας)
• Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου
• Δημητριάδης Ιωάννης (Δήμαρχος Πόρου)
• Δημητριάδης Αλέξανδρος (Πρόεδρος ΔΛΤ)
• Κοινοπραξία Πορθμεία Πόρου
• Porosnews
• Saronic Ferries
• Saronic Magazine
• Hellenic Seaways

Διαμονή:
• Άγκυρα
• Βίλα Αύρα
• Δροσινός
• Θεοδώρα
• Πανόραμα
• Evita's Resort
• Golden View
• Kaikas
• New Aegli
• 7 brothers

Εστίαση:
• Αλλοτινό
• Ασκέλι
• Άσπρος Γάτος
• Βασίλης
• Κήπος
• Κολώνα
• Μουράγιο
• Ναύτης
• Όαση
• Πανόραμα
• Πέτρος
• Πλάτανος
• Ποσειδών
• Ρότα
• Σοφράνο
• Σπηλιάδα
• Andreas Family
• Clock
• Dimitris Family
• Porto
• Primasera
• The old platanus
• Unique

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POROSEA 2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POROSEA 2023

Ο Δήμος Πόρου, ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του ά.90 του N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α) προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για τις εξής περιπτώσεις οφειλών:

• Κάθε είδους οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1 η .11.2021 και έως την 1 η .2.2023, υπό προϋποθέσεις.
• Αναβίωση ρυθμίσεων των ά. 110 έως και 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α) και των ά. 165 έως και 172 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023.
• Δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν ρυθμίσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Όροι:
Ελάχιστο ποσό δόσης: 30€. 
Προθεσμία αίτησης: έως 30.6.2023.
Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά στο info@poros.gr ή μέσω του poros.gr (Ενότητα «Για τον δημότη και τον κάτοικο» - «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων») με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αριθμός δόσεων: 36 έως 72 (με διαφοροποίηση του επιτοκίου).
Ηλεκτρονική καταβολή δόσεων: ο ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής γνωστοποιείται κατά την έκδοση του δοσολογίου της ρύθμισης.

Πληροφορίες: 22983 20519, 22983 20526 (Τμήμα Εσόδων και Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Πόρου).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ POROSEA

Όπως κάθε χρόνο, τις ημέρες διοργάνωσης του POROSEA θα υπάρχουν έκτακτες απαγορεύσεις κίνησης ΟΛΩΝ των οχημάτων για την προστασία των αθλητών και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Ειδικότερα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00 έως 20:00: Σε όλη τη Σφαιρία και από το Κανάλι μέχρι τον Άσπρο Γάτο (σταδιακή απελευθέρωση οδών με το πέρασμα των τελευταίων αθλητών).
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:45 έως 13:00: Σε όλο το νησί (σταδιακή απελευθέρωση οδών με το πέρασμα των τελευταίων αθλητών).
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00: Από την πιάτσα ταξί έως την πλατεία Σολομωνίδη.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να σεβαστούν τα μέτρα, ενώ για απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με το Α.Τ. Πόρου (22980 22462) και με τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 15303 ή με το ταξιδιωτικό τους γραφείο αν πρόκειται να ταξιδέψουν.

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργήσει:
Σάββατο: 10:00 έως 12:00
Κυριακή: 19:00 έως 24:00

Την Πέμπτη 25.5.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών εγκαταστάσεων μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων», προϋπολογισμού 104.160,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22/05/2023 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 12/06/2023 και ώρα 15:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ

Εθελοντικός καθαρισμός πραγματοποιήθηκε στις 19.5.2023 από τον Δήμο μας σε συνεργασία με την HELMEPA, την TeamSeas, την ΑΠΑΝΑ και την Environmental Protection Engineering S.A. Η δράση, στην οποία συμμετείχαν 40 άτομα, πραγματοποιήθηκε στην παραλία Τσούτσουρα, στις βόρειες ακτές του Πόρου, η οποία είναι μία από τις πιο όμορφες του νησιού, αλλά και η πλέον επιβαρυμένη από τα μεταφερόμενα θαλάσσια απορρίμματα.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πόρου διοργανώνει, κάθε χρόνο από το 2015, καθαρισμούς ακτών και βυθών και είναι η τρίτη φορά που η δράση γίνεται στη συγκεκριμένη παραλία. Πλέον η γενική εικόνα της παραλίας είναι εντυπωσιακά καλύτερη, αφού έχουν απομακρυνθεί όλα τα ευδιάκριτα μεγάλα σκουπίδια, ωστόσο αμέτρητα μικρότερα απορρίμματα (καλαμάκια, καπάκια, δακτύλιοι κ.ά.) και τριμμένα μικροπλαστικά εξακολουθούν να βρίσκονται ανακατεμένα σε μεγάλες συγκεντρώσεις με τα βότσαλα, τα φύκια και τα θαλασσόξυλα χωρίς να είναι δυνατό να απομακρυνθούν.

Ίδια κατάσταση επικρατεί σε δεκάδες παραλίες (όχι μόνο του Πόρου) που βρίσκονται στην κατεύθυνση των βόρειων θαλάσσιων ρεμάτων του Αιγαίου και οι συστηματικές δράσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος μας στοχεύουν, όχι μόνο στον καθαρισμό τέτοιων παραλιών, αλλά, κυρίως στην ανάδειξη του προβλήματος και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και της Πολιτείας. Αντίστοιχη δράση πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18.5.2023 με την βοήθεια του Δήμου οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Πόρου, απομακρύνοντας απορρίμματα από την (επίσης βόρεια) παραλία του νησιού Βαγιωνιά.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί για την συμμετοχή στις δράσεις όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, το προσωπικό του, τους συνεργάτες του, τους εθελοντές, τους μαθητές και τις καθηγήτριές τους, καθώς και το κατάστημα Frianderie, για τη χορηγία των σνακ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και είναι πλέον στη διάθεση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας, το δίκτυο και η επίσημη ιστοσελίδα των πεζοπορικών διαδρομών του Πόρου POROS TRAILS.

Τα δύο έργα ολοκληρώθηκαν τους τελευταίους μήνες με χρηματοδότηση 107.500€ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και αποτελούν το επιστέγασμα της πλέον συστηματικής προσπάθειας του Δήμου για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στις δασικές περιοχές για σκοπούς πυρασφάλειας. Τα μονοπάτια αποτελούνται από 6 βασικές διαδρομές στη Σφαιρία, την Καλαυρία και το Λεμονοδάσος με συνολικό μήκος 40χλμ, οι οποίες είναι λεπτομερώς σηματοδοτημένες και καθαρισμένες, ενώ όλες οι πληροφορίες που τις αφορούν (απόσταση, χρόνος, δυσκολία, συνολική καθοδήγηση) είναι καταγεγραμμένες στην ιστοσελίδα porostrails.gr, σε εφαρμογή που μπορεί να κατεβάσει κάθε χρήστης και σε χάρτες που διανέμονται από τον Δήμο.

Το δίκτυο και η ιστοσελίδα των μονοπατιών του Πόρου παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Πόρου τη Δευτέρα 15.5.2022 μαζί με την εταιρία που μελέτησε και εκτέλεσε το έργο, Paths of Greece, και την ομάδα πεζοπορίας «Όλοι μαζί περπατάμε», την οποία ακολούθησε ομαδικός περίπατος στα στενά της Σφαιρίας και στο μονοπάτι των Αγ. Αναργύρων.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της υπ' αρ. 6/2023 Διακηρύξεως (ΑΔΑΜ : 23PROC012531474 2023-04-21) ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 199163, ελήφθη η υπ' αριθμ. 63/2023 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A6%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%9D-%CE%94%CE %95%CE%98?inline=true Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού έως την 14η/06/2023, ημέρα Τετάρτη. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών δίδεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων φορέων, καθώς και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και η προστασία του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα υποβληθέντα αιτήματα των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 14η/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 21/6/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30ή/05/2023, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07/06/2023.

Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ: Ημ/νία αποστολής 19/04/2023.

Δημοσίευση διόρθωσης στην ΕΕΕΕ (λόγω χορηγήσεως παράτασης): 18/05/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ' αριθμ. 6/2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimdis/protected/home.xhtml?cid=1 23PROC012531474).

Δείτε την προκήρυξη για την παράταση εδώ.

Μετά την πάροδο της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2023 στον διαδικτυακό μας τόπο www.poros.gr, ήτοι από Πέμπτη 04.05.2023, και τη μη ενημέρωση από το ΑΣΕΠ περί υποβολής ενστάσεων, οι πίνακες αυτοί καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί με την επιφύλαξη μεταγενέστερης αναμόρφωσής τους κατόπιν εντολής του ΑΣΕΠ.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες εδώ.

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, εκ των οποίων μία (1) αφορά τον Πόρο (ειδικότητα: Τομεάρχες Δακοκτονίας – ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής) ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας).

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023

Παράρτημα ΣΟΧ

Παράρτημα γνώσης χειρισμού Η/Υ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ EAST MED YACHT SHOW 2023

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 το 19ο Σαλόνι ελληνικών ενοικιαζόμενων σκαφών EAST MED YACHT SHOW 2023, το οποίο φέτος επέστρεψε ξανά στο λιμάνι του Πόρου, τον τόπο που γεννήθηκε και καθιερώθηκε. Στο φετινό Σαλόνι παρουσιάστηκαν 100 περίπου σκάφη, ανάμεσα στα οποία τα περισσότερα εκτιθέμενα καταμαράν παγκοσμίως. Δύο ακόμα καινοτομίες της Έκθεσης ήταν η συμμετοχή του Δήμου Πόρου με δικό του περίπτερο, καθώς και η επέκτασή της στη νότια πτέρυγα του λιμανιού στον δίαυλο Πόρου-Γαλατά, λόγω εξάντλησης όλου του χώρου στη δυτική πτέρυγα.

Στην ομιλία του, στο πλαίσιο των εγκαινίων της Έκθεσης, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται από τους φορείς διαχείρισης των μικρών νησιωτικών λιμένων (Δημ. Λιμενικά Ταμεία) και από τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων σκαφών για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού και κάλεσε την Πολιτεία να συμμετέχει και εκείνη επιτέλους σε αυτές. Επιπλέον, αντιπαρέβαλε την αδιάφορη στάση της Πολιτείας για τον εν λόγω κλάδο ο οποίος συνεισφέρει στη χώρα μας περίπου 1,5% του ΑΕΠ, με την προνομιακή μεταχείριση που απολαμβάνει ο χρεοκοπημένος κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών, στον οποίο έχει παραδοθεί χωροταξικά δια νόμου ο εθνικός παράκτιος χώρος, και διαμήνυσε ότι ο Πόρος πρέπει να εξαιρεθεί άμεσα από τον σχεδιασμό για δημιουργία ιχθυοβιομηχανικών περιοχών, διαφορετικά θα προκληθεί τοπική εξέγερση.

Σημειώνεται, ότι η αδιαφορία της Πολιτείας για τον Θαλάσσιο Τουρισμό φανερώθηκε και από το γεγονός ότι στην Έκθεση δεν έδωσε το παρών κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος, πλην της αξιόλογης Γεν. Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Ολυμπίας Αναστασοπούλου, η οποία μάλιστα στο πλαίσιο της επίσκεψής της στον Πόρο πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τη δημοτική αρχή.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την συνδιοργανώτρια της Έκθεσης, Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, τον Πρόεδρό της Αντώνη Στελλιάτο, τη συντονίστρια της διοργάνωσης Μπάρμπαρα Γαβριήλ και όλους τους συνεργάτες τους για την άψογη συνεργασία, την Περιφέρεια Αττικής για την αιγίδα της, τα στελέχη και τους συνεργάτες του Δ.Λ.Τ. και του Δήμου, το Λιμεναρχείο και το Α.Τ. Πόρου, τον ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Τζίνα Στασινοπούλου για την προβολή της διοργάνωσης και τους χορηγούς του Δήμου, οι οποίοι ήταν οι ακόλουθοι: Xenia-Poros Image, Golden View, Odyssey, Aegean Villas, ξενοδοχεία Παύλου και Σάρων, Μαρία Ζεντέλη (γραφιστική υποστήριξη), Ελένη Μωραϊτη, Πάνος Σκενδέρης, Μπάμπης Κανατσίδης, Πάνος Λουκόπουλος (φωτογραφίες - drone).

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ EAST MED YACHT SHOW 2023

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ EAST MED YACHT SHOW 2023

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 19ου EAST MED YACHT SHOW

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»
- Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 19ου EAST MED YACHT SHOW

«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί επισκέπτες,

Σάς καλωσορίζουμε στον Πόρο και στο 19ο East Med Yacht Show, το οποίο από φέτος επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε και καθιερώθηκε.

Όπως γνωρίζετε, το λιμάνι του Πόρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Ελλάδας και ένα από τα πλέον σημαντικά για τον Θαλάσσιο Τουρισμό λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Αξιοποιώντας το πλεονέκτημα αυτό, τα τελευταία χρόνια ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πόρου κάνουν συστηματική προσπάθεια προκειμένου οι υποδομές και οι υπηρεσίες του λιμανιού να παρέχουν στον επισκέπτη τις μέγιστες δυνατές παροχές που μπορεί να παρέχει ένα δημόσιο λιμάνι στην χώρα μας. Οι παροχές αυτές, μάλιστα, πλαισιώνονται από αντίστοιχες υπηρεσίες της τοπικής επιχειρηματικότητας, η οποία ενισχύει την λειτουργία του λιμανιού και ενισχύεται από αυτήν. Έτσι, το 2022 το λιμάνι μας έκανε ρεκόρ 18.040 καταγεγραμμένων αφίξεων, ενώ σε έρευνα που πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων Σκαφών, αναδείχθηκε μεταξύ 140 λιμανιών της χώρας ως το καλύτερο λιμάνι που η διαχείρισή του ασκείται από Δημοτικό Λ.Τ.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για αναβάθμιση του λιμανιού μας, η επιστροφή του East Med Yacht Show στον Πόρο αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται να επιβεβαιώσει την πρόοδο που έχει γίνει και την θέση που έχει ο Πόρος στον χάρτη του Θαλάσσιου Τουρισμού της Μεσογείου. Παράλληλα, συμβολίζει την κεντρική σημασία που έχουν για τον κλάδο του Θαλάσσιου Τουρισμού τα λιμάνια-προορισμοί και -σε θεσμικό επίπεδο- οι φορείς διαχείρισής τους, δηλαδή τα Δ.Λ.Τ.

Την σημασία αυτή την έχουν αντιληφθεί οι φορείς του κλάδου, με τους οποίους συνεργαζόμαστε υποδειγματικά και μένει να την αντιληφθεί και η Πολιτεία, η οποία θα πρέπει να παίξει τον ρόλο του τρίτου και βασικού πόλου στις συνέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στην χώρα μας. Με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής, είμαι υποχρεωμένος να απευθύνω και δημόσια την παράκληση στους Υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες που έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες, να ενεργήσουν ώστε η Πολιτεία να αναπτύξει επιτέλους πολιτικές για την ορθολογική διαχείριση του παράκτιου χώρου, για την λειτουργία των μικρών νησιωτικών λιμένων υποδοχής, για την δημιουργία μαρίνων αναχώρησης και φυσικά για την στήριξη του κλάδου των Ελλήνων επιχειρηματιών και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Θαλάσσιου Τουρισμού. Εμείς και αρκετές άλλες δημοτικές διοικήσεις λιμένων είμαστε εδώ, έχουμε προτάσεις, έχουμε προβλήματα που πρέπει να λυθούν και πολύτιμη εμπειρία από την καθημερινή διαχείριση των λιμανιών μας. Είμαστε εδώ και περιμένουμε, είμαστε εδώ και προτείνουμε και -δυστυχώς- είμαστε εδώ και αγνοούμαστε. Της ίδιας αντιμετώπισης τυγχάνουν, βέβαια, και οι Έλληνες ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών, τους οποίους παρακολουθώ επί χρόνια να θέτουν μάταια τα αιτήματά τους στις εκάστοτε Κυβερνήσεις και να εισπράττουν μόνο υποσχέσεις και λόγια συμπάθειας και στην συνέχεια να απογοητεύονται από κάθε καινούργιο νομοθέτημα που ουσιαστικά τους τιμωρεί που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη αντιδιαστολή με την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει η Πολιτεία στους στυλοβάτες Έλληνες επιχειρηματίες της τουριστικής βιομηχανίας και στους κατοίκους και εκπροσώπους των περιθωριοποιημένων μικρών και μεσαίων νησιών της χώρας, είναι αξιοσημείωτη η σπουδή που έχουν επιδείξει όλες ανεξαιρέτως οι Κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών προκειμένου να παραδώσουν τον ελληνικό παράκτιο χώρο στον πρόσφατα χρεωκοπημένο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είναι γνωστό, ο Πόρος είναι μία από τις 25 παράκτιες Περιοχές στις οποίες επίκειται η άμεση ίδρυση Βιομηχανικής Ζώνης Ιχθυοτροφείων. Μιας ζώνης που στο νησί μας θα καταλαμβάνει το ¼ του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου του, αυξάνοντας κατά 3.000% την σημερινή έκταση της δραστηριότητας και κατά 800% την παραγωγή της, η οποία μάλιστα θα απελευθερωθεί πλήρως μετά από 5 έτη. Μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για μια υπόθεση που ενσωματώνει όλο τον παραλογισμό, την διαπλοκή και τα θεσμικά ελλείματα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόκειται για ένα λάθος τόσο ακραίο, που δεν μπορεί να είναι εφαρμόσιμο, το οποίο αν ολοκληρωθεί θα προκαλέσει τοπική εξέγερση και θα ανατραπεί στην πράξη. Και, βέβαια, πρόκειται για ένα λάθος που δεν πλήττει μόνο εμάς τους κατοίκους του νησιού, αλλά πλήττει εξίσου όλο τον κλάδο του Θαλάσσιο Τουρισμό, καθώς και όποιον ενδιαφέρεται για την βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ισορροπία ολόκληρου του Σαρωνικού κόλπου – και όχι μόνο.

Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση, λοιπόν, οφείλω ως Δήμαρχος του τόπου αυτού να διαμηνύσω σε κάθε αρμόδιο αποδέκτη, ότι αυτή που βλέπουμε σήμερα εδώ είναι η εικόνα που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα του νησιού μας και εκφράζει την αυτοδιάθεσή μας. Και ότι κάθε σχεδιασμός που θέλει να ανατρέψει τον προσανατολισμό αυτόν, θα πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα!

Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσουμε την φετινή διοργάνωση στην μνήμη δύο τοπικών μορφών του yachting που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας, τον Σωτήρη Κουβαρά και τον Ανδρέα Μποζαρέλο.

Εύχομαι καλή παραμονή στο νησί μας σε όλους τους συντελεστές και τους επισκέπτες της Έκθεσης και καλές μελλοντικές αφίξεις στο λιμάνι μας!»
Πόρος, 4.5.2023

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου και η Paths of Greece, μαζί με την ομάδα πεζοπορίας «Όλοι μαζί περπατάμε», σας προσκαλούν στην παρουσίαση του δικτύου μονοπατιών του Πόρου και της ιστοσελίδας porostrails.gr την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 στις 18:00 το απόγευμα στο κτήριο Συγγρού.

Δύο έργα που ολοκληρώθηκαν τους τελευταίους μήνες με χρηματοδότηση 107.500€ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και αποτελούν το επιστέγασμα της πλέον συστηματικής προσπάθειας του Δήμου για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στις δασικές περιοχές για σκοπούς πυρασφάλειας.

Αμέσως μετά τη σύντομη παρουσίαση θα ακολουθήσει περίπατος στα στενά της Σφαιρίας προς το μονοπάτι των Αγ. Αναργύρων και επιστροφή προς το Ρολόι με θέα το ηλιοβασίλεμα στην Κοιμωμένη!

Δύο νέες πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τον Δήμο μας εγκρίθηκαν το προηγούμενο διάστημα μετά από αντίστοιχα αιτήματα του Δήμου μας. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση ύψους 148.000€ για τη μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης, η οποία εγκρίθηκε με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αιγαίου & Νησ. Πολιτικής, καθώς και για την έκτακτη κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ύψους 130.000€ για δράσεις πυροπροστασίας, η οποία εγκρίθηκε με Απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών.

Με την πρώτη χρηματοδότηση, ο Δήμος μας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και 60.000€ από δικούς του πόρους, σκοπεύει να λειτουργήσει μονάδα αφαλάτωσης ήδη από το φετινό καλοκαίρι, ενώ με τη δεύτερη χρηματοδότηση, θα αναθέσει έκτακτες δράσεις πυροπροστασίας, όπως έπραξε και το καλοκαίρι του 2022 μετά από αντίστοιχη έκτακτη χρηματοδότηση που έλαβε.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος μας, μαζί με 59 ακόμα Δήμους της χώρας, κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας έως τις 18.6.2023, γεγονός που διευκολύνει την άμεση ανάθεση όλων των αναγκαίων δράσεων.

Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, τον Γεν. Γραμματέα Αιγαίου & Νησ. Πολιτικής κ. Εμμ. Κουτουλάκη και τον Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Β. Παπαγεωργίου για την άμεση και έγκαιρη ανταπόκρισή τους στις ανωτέρω ανάγκες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ», με κωδικούς: C.P.V.: 45232420-2, 45252127-4, 90481000-2 και αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 199163.

Αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.600.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά σε εργασίες αναβάθμισης-επέκτασης του ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Πόρου με την αντικατάσταση του συνόλου του εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού και στην προσθήκη μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας (διύλιση), και στα έργα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών (αγωγός διάθεσης). Επίσης το έργο αφορά σε έργα αποκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου (αντικατάσταση αγωγών, προσθήκη αντλιών στα Α/Σ, κατασκευή φρεατίων εκτροπής υπερβάλλουσας παροχής, έργα αυτοματισμού και τηλεπικοινωνίας) στην περιοχή της Σφαιρίας και της Καλαυρίας.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της σύμβασης, που περιλαμβάνει επεμβάσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού από τη συνέχεια του διαγωνισμού, ο υποψήφιος να διενεργήσει επίσκεψη στο χώρο όπου θα κατασκευαστεί το έργο ώστε να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβαση.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/5/2023 και ώρα 10:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Διασύνδεση στο «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Αναρτήθηκε σήμερα, 3 Μαΐου 2023, το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: 679ΡΩΞΝ-ΞΛΑ) και οι συνημμένοι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 με αρ. πρωτ. 8259/30.12.2022 (ΑΔΑ: 9Ξ1ΙΩΞΝ-ΙΓΧ) - Εγκριτικό ΑΣΕΠ 39/2023//1/2023/06.03.2023, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πόρου, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο, ήτοι από αύριο Πέμπτη 04.05.2023. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής ΣΟΧ 1/2023 (με απόκρυψη στοιχείων).

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη (με απόκρυψη στοιχείων).

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων (με απόκρυψη στοιχείων).

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (με απόκρυψη στοιχείων).

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων & Επιλαχόντων (με απόκρυψη στοιχείων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ TOY 19ου EAST MED YACHT SHOW

Πρόσκληση για την επίσημη τελετή έναρξης του 19ου East Med Yacht Show που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 20:00 στο Λιμάνι του Πόρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ & ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ POROSEA 2023

Εγγραφή εθελοντών για το Porosea 2023

Το Porosea επανέρχεται δυναμικά το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Μαΐου 2023, αποκαλύπτοντας την ομορφιά του Πόρου και τις δυνατότητες διοργάνωσης μεγάλων διοργανώσεων στο νησί.

Ο Δήμος Πόρου καλεί όλους τους κατοίκους (ενήλικες και ανήλικους) που επιθυμούν να συνδράμουν στη μεγάλη αυτή γιορτή ως εθελοντές, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της συνημμένης φόρμας στο info@poros.gr ή εντύπως στο Γραφείο Δημάρχου ή να τα δηλώσουν τηλεφωνικά στους αριθμούς 22983-20512 και 698 4221021.


Έναρξη εγγραφών δημοτών Πόρου και Τροιζηνίας - Μεθάνων για το POROSEA 2023

Αγαπητοί δημότες Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων,

Σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο multisport event POROSEA 2023 στις 27-28 Μαΐου ο Δήμος Πόρου έχει εξασφαλίσει έκπτωση 40% επί των τιμών της διοργάνωσης. Η έκπτωση έχει ισχύ από σήμερα έως 19-05-2023 και δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο https://why-n.gr/product- category/porosea-2023/ .

Για να προμηθευτείτε το σχετικό κουπόνι, στείλτε e-mail στο contact@why-n.gr με θέμα ΔΗΜΟΤΗΣ. Το κουπόνι δεν περιλαμβάνει τα ειδικά πακέτα Race pack και Whynot League Pack.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα χρειαστεί ανά περίπτωση:
1. Τρίαθλο: Δελτίο ΤΟΕ ή Κάρτας Υγείας + Day Pass(10€).
2. Κολύμβηση OW: Ιατρική βεβαίωση ή ισχύον δελτίο αθλητή.
3. Δρομικά: κανένα δικαιολογητικό.

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), το οποίο συνιστά το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών σε βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδομές και χρήσεις.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΑΠ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι και φορείς να συμπληρώσουν έως τις 12.5.2023 σχετικό ερωτηματολόγιο , προκειμένου να καταγραφούν πτυχές των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και εμπειριών στις μετακινήσεις και να ληφθούν υπ’ όψη κατά την κατάρτισή του.

Την Πέμπτη 27.4.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 164.132,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 25/4/2023 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/5/2023 και ώρα 15:00.

Κατεβάστε εδώ τη σχετική διακήρυξη με τα παραρτήματά της.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΥΖΗ ΤΟ 1941

Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τον θάνατο του Ποριώτη Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κορυζή στις 18 Απριλίου 1941, ο Δήμος Πόρου πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του.

Ο Αλέξανδρος Κορυζής γεννήθηκε στον Πόρο το 1885, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και το 1939 τοποθετήθηκε Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Στις 29 Ιανουαρίου 1941, μετά τον θάνατο του Ιωάννη Μεταξά, ορίζεται Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τον Βασιλιά Γεώργιο Β΄ και στις 6 Απριλίου του ίδιου έτους απορρίπτει τελεσίγραφο των Γερμανών για απομάκρυνση των βρετανικών δυνάμεων από την Ελλάδα, λέγοντας το δεύτερο «ΟΧΙ» στους κατακτητές. Λίγες μέρες αργότερα, τη Μ. Παρασκευή 18 Απριλίου, συμμετέχει στο Τατόι σε σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ζητάει τον σχηματισμό στρατιωτικής κυβέρνησης. Ακολουθεί συνομιλία του με τον Βασιλιά, μετά την οποία μεταβαίνει συντετριμμένος στην οικία του όπου στη συνέχεια βρίσκεται νεκρός. Παρότι ο θάνατός του προκαλείται από δύο σφαίρες στην καρδιά, καταγράφεται ως αυτοκτονία.

Ο Δήμος Πόρου έχει τιμήσει τον Αλέξανδρο Κορυζή δίνοντας το όνομά του στην πλατεία επί της οποίας βρίσκεται το πατρικό του σπίτι, το οποίο δώρισαν τα παιδιά του στο ελληνικό Κράτος και σήμερα στεγάζει το αρχαιολογικό μουσείο Πόρου. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Πόρου τιμά την επέτειο του θανάτου του Αλέξανδρου Κορυζή με την έκδοση Δελτίων Τύπου και, από φέτος, καθιερώνει την πραγματοποίηση επιμνημόσυνης τελετής στη μνήμη και την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του στην ομώνυμη πλατεία.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΥΖΗ ΤΟ 1941

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΥΖΗ ΤΟ 1941

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 82 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΟΡΥΖΗ

Πρόσκληση για την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη του Πάσχα 18.4.2023 στις 11:30 στην πλατεία Κορυζή Πόρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τον θάνατο του Αλέξανδρου Κορυζή.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το σημαντικότερο αυτοδιοικητικό νέο των τελευταίων δεκαετιών για τον Πόρο είναι γεγονός, αφού τη Μ. Δευτέρα 10.4.2023 εγκρίθηκε με ομόφωνη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης/ανακατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό προϋπολογισμού 16.473.490€ με το οποίο αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα του υφιστάμενου δικτύου και της μονάδας του ΒΙΟΚΑ και επιτυγχάνεται η ριζική αναβάθμισή τους. To έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του Δήμου Πόρου και το μεγαλύτερο έργο του Προγράμματος «Α. Τρίτσης» για Δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων.

Τα έργα του Βιολογικού του Πόρου ξεκίνησαν το 1989 και ολοκληρώθηκαν το 2008, μέσω 5 ξεχωριστών εργολαβιών, ενώ το δίκτυο κατασκευάστηκε 2 φορές λόγω αρχικής αστοχίας. Ωστόσο, εξαιτίας σοβαρών μελετητικών, κατασκευαστικών και διαχειριστικών λαθών, ουδέποτε λειτούργησαν σωστά και ήδη από το 2011 βεβαιώθηκε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ότι δεν είναι λειτουργικά. Μέχρι το 2014 ο Δήμος και η Περιφέρεια απέκρυπταν το πρόβλημα και ανέθεσαν 5 συμπληρωματικές εργολαβίες, ορισμένες από τις οποίες μάλιστα οδήγησαν τον Δήμο σε σοβαρές νομικές περιπέτειες.

Η σημερινή δημοτική αρχή, ήδη από την περίοδο 2011-2014 που ήταν αντιπολίτευση, είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την παραδοχή των προβλημάτων και την πλήρη αντιμετώπισή τους. Έτσι, όταν ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου (Σεπτ. 2014), ανέθεσε αμέσως πραγματογνωμοσύνη, η οποία κατέδειξε ότι τα έργα πρέπει να εκτελεστούν ξανά, και στη συνέχεια εξασφάλισε όλες τις αναγκαίες τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές μελέτες και διεκδίκησε τεκμηριωμένα χρηματοδότηση για τη ριζική ανακατασκευή του έργου. Η υπερπροσπάθεια αυτή χρειάστηκε πολυετή σχεδιασμό και υπομονή, αλλά και θυσίες για τον Πόρο, αφού το Υπ. Εσωτερικών ενέκρινε κατ’ εξαίρεση για τον Δήμο μας 30% μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το ανώτατο πλαφόν (12εκ€) που αντιστοιχεί στην πληθυσμιακή του κατηγορία για το Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», με συνέπεια να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί κανένα άλλο έργο του για άλλους τομείς. Η έγκριση της τελικής χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε με Απόφαση του Αν. Υπουργού Στ. Πέτσα στις 19.1.2023 και ο Δήμος μας αμέσως προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, για την έναρξη του έργου απαιτείται πλέον διάστημα περίπου 6 μηνών συν τυχόν διάστημα εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, ενώ, σύμφωνα με την Μελέτη του έργου, ο εργολάβος οφείλει να το ολοκληρώσει εντός 2,5 ετών και να το λειτουργήσει επιπλέον για άλλα 3,5 έτη.

Κρίσιμα στοιχεία που εγγυόνται την επιτυχία του έργου:
• Όλες οι επί μέρους υποδομές (μονάδα, δίκτυο και αντλιοστάσια συλλογής Σφαιρίας, αντλιοστάσια δικτύου μεταφοράς Καλαυρίας) ενσωματώνονται σε ενιαίο έργο και ορίζονται ειδικά κριτήρια εμπειρίας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Έτσι, εξασφαλίζεται η συμμετοχή μόνο μεγάλων και σοβαρών κατασκευαστικών εταιριών, η χρονική ταύτιση των έργων και η μελετητική και κατασκευαστική ομοιογένειά τους.
• Στο έργο περιλαμβάνεται επέκταση του δικτύου έως το Σιρόκο και το Σιρένε, τριτοβάθμια επεξεργασία των ακαθάρτων και κατασκευή δικτύου μεταφοράς στη Φούσα για άρδευση και πυρασφάλεια.
• Η Μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε από τους μηχανικούς του Δήμου με την υποστήριξη εξειδικευμένων ιδιωτών μελετητών, δεν επαναλαμβάνει τα σφάλματα των προηγούμενων Μελετών και αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που έχει γίνει αντιληπτό έως σήμερα λειτουργία (απόσμηση, εγκιβωτισμός, ανύψωση διέλευσης υπό την διώρυγα στο Κανάλι κ.ά.).
• Η διενέργεια του διαγωνισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα γίνουν από ιδιώτες μηχανικούς που θα υποστηρίξουν τον Δήμο μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής στις 31.3.2023.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε ότι, μετά την έγκριση στις 6.4.2023 από το Δημοτικό Συμβούλιο της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρόμου στο κέντρο του Πόρου, το χρονικό πλάνο που θα ακολουθήσει είναι το εξής:

• Ο Δήμος έως τα μέσα της Μ. Εβδομάδας θα ολοκληρώσει την επαναβαφή των διαγραμμίσεων και θα τοποθετήσει κολωνάκια και σήμανση.

• Οι επιχειρηματίες μπορούν να τοποθετήσουν τα τραπεζοκαθίσματά τους από το την Μ. Πέμπτη στις 14:00 και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι να έχουν προβεί προηγουμένως στην υποβολή σχετικής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στο poros.gr (Ενότητα: «Για τον δημότη και τον κάτοικο»). Ομοίως, αίτηση πρέπει να υποβάλουν και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση κ/χ χώρου σε άλλες ζώνες.

• Λόγω του πλήθους των αιτήσεων και του περιορισμένου χρόνου, ο Δήμος δεν θα είναι σε θέση να χορηγήσει άμεσα τις άδειες, ωστόσο θα γνωστοποιήσει στο Α.Τ. Πόρου λίστα των επιχειρήσεων που τις έχουν αιτηθεί, ενημερώνοντας ότι με τη υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η νόμιμη χρήση των χώρων.

• Η πεζοδρόμηση θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 14:00 την Μ. Πέμπτη (ώρες ελεύθερης διέλευσης: 06:30 έως 14:00 & 17:00 έως 19:00). Επιπλέον, την Μ. Παρασκευή, το Μ. Σάββατο, την Παρασκευή 21.4 και το Σάββατο 22.4 θα ισχύει και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τον Διόνυσο έως την πιάτσα ταξί από 20:00 έως 01:00. (εκτός αν βρέχει)

• Την Μ. Παρασκευή από τις 20:00 έως και την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των Επιταφίων, τα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται από την πιάτσα ταξί έως την δημοτική αγορά θα πρέπει να απελευθερώσουν προσωρινά τα τμήματα επί του πεζοδρόμου.

• Τονίζεται ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να υπενθυμίσουν σε όλους τους προμηθευτές τους τις επιτρεπόμενες ώρες τροφοδοσίας, οι οποίες από την Μ. Πέμπτη έως τις 31.10.2023 είναι οι ακόλουθες: α) οχήματα διαστάσεων Ι.Χ.: 06:30 έως 14:00 & 17:00 έως 19:00, β) οχήματα μεγαλύτερων διαστάσεων: 06:30 έως 08:30 & 16:00 με 17:30.

• Σημειώνεται, τέλος, ότι από σήμερα, Σάββατο του Λαζάρου, λειτουργεί η δημοτική συγκοινωνία στο πλήρες ωράριό της (10:00-15:00 & 19:00-24:00), καθώς και το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Ευχόμαστε καλή σεζόν σε όλους!

Πρόσκληση σε κάστινγκ για τις ανάγκες της σειράς με θέμα τη ζωή του LEONARD COHEN, της οποίας τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Ύδρα από τα μέσα Απρίλη έως και τα μέσα Ιουνίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΣΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ LEONARD COHEN

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια τεράστιας σημασίας διάκριση απέσπασε το λιμάνι του Πόρου, το οποίο αναδείχθηκε ως το καλύτερο λιμάνι της χώρας που η διαχείρισή του ασκείται από Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε έρευνα που διεξήγαγε μεταξύ των μελών του το Πανελλήνιο Σωματείο ιδιοκτητών Ιστιοφόρων σκαφών (ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι). Το λιμάνι μας κατέλαβε το 40% των ψήφων ανάμεσα σε 140 λιμάνια της χώρας και κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ των λιμανιών που διοικούνται από δημοτική διοίκηση και συνολικά δεύτερο μεταξύ όλων των λιμανιών – προορισμών της νησιωτικής και παράκτιας Ελλάδας, με το τουριστικό καταφύγιο Λιναριά της Σκύρου να αναδεικνύεται πρώτο (η διοίκησή του ασκείται από μη-δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) και το λιμάνι των Λουτρών της Κύθνου τρίτο.

Τα ανωτέρω λιμάνια και οι διοικήσεις τους βραβεύτηκαν από το ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι. σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 19.2.2023 στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης στο Μικρολίμανο. Το βραβείο του Δ.Λ.Τ. Πόρου παρέλαβε ο Πρόεδρός του Αλέξανδρος Δημητριάδης, ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη του ΠΑ.ΣΙ.ΔΙ. για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο λιμάνι του Πόρου και αναφέρθηκε στα θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Δ.Λ.Τ. της χώρας λόγω της αναχρονιστικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των μικρών νησιωτικών λιμένων και της απροθυμίας του Υπουργείου Ναυτιλίας να την αλλάξει και να διαβουλευτεί με τους φορείς διαχείρισής τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών συμφωνήθηκε η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Λιμενικών Ταμείων και του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι., ο οποίος αποτελεί έναν από τους φορείς με την πλέον σημαντική δραστηριότητα και γνώση της κατάστασης του yachting στην Ελλάδα.

Η παραπάνω διάκριση, όπως και το ρεκόρ των 18.000 αφίξεων το 2022, αποτελεί ένα ακόμα επιστέγασμα της τεράστιας προόδου που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών στο λιμάνι του Πόρου, το οποίο με τη μεγάλη επισκεψιμότητά του για περισσότερους από 6 μήνες τον χρόνο, αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Συνεχίζουν την περιφρόνηση προς τους κατοίκους και τον Δήμο του Πόρου οι κυβερνητικοί βουλευτές Α΄ Πειραιά & Νήσων, αφού κανείς τους δεν προσήλθε στην ανοικτή συζήτηση την οποία διοργάνωσε ο Δήμος την Κυριακή 26.3.2023 για αναζήτηση λύσεων στα χρόνια προβλήματα 1) της υγείας, 2) του αθλητισμού, 3) της πυροπροστασίας και 4) της ΠΟΑΥ (ιχθυοτροφεία). Είναι η τρίτη φορά τον τελευταίο χρόνο που οι βουλευτές δεν ανταποκρίνονται σε αντίστοιχο κάλεσμα του Δήμου για συζήτηση των σοβαρών θεμάτων του νησιού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης (μόνο ο κ. Χρ. Μπουτσικάκης είχε προσέλθει στις 21.5.2022), ενώ καμία απάντηση δεν έχει έρθει ούτε στο από 15.12.2022 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου για τα ανωτέρω θέματα (Απόφαση 108/2022) και σε πλήθος επιστολών του Δήμου προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Παρά τη στάση τους αυτή, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης προσκάλεσε ξανά τους βουλευτές σε συνάντηση με αφορμή το μήνυμα που εξέπεμψε δημόσια ο Πρωθυπουργός στις 9.3.2023 μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, με το οποίο κάλεσε τα στελέχη της Κυβέρνησης «να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, να μην κρύβονται, να δείχνουν ενσυναίσθηση, να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες που έχουν οι πολίτες, να δώσουν μάχη με το σκοτεινό κράτος του αναχρονισμού, τις κατεστημένες νοοτροπίες, τα μικροπολιτικά τερτίπια και τις ανεύθυνες συμπεριφορές». Ωστόσο και πάλι οι βουλευτές μας αδιαφόρησαν. Την ίδια στιγμή, κάποιοι δεν χάνουν ευκαιρία να έρθουν στην περιοχή για χορούς, πανηγύρια και μικροπολιτικά τερτίπια, ενώ κάποιοι άλλοι έτσι κι αλλιώς σπάνια έχουν περάσει από την περιοχή.

Η δημοτική αρχή Πόρου, εκτός από το να ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι από το νόμο, συνεχίζει να δίνει μάχη με τα προβλήματα που υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης και να μην κρύβει τις αιτίες τους κάτω από το χαλί όπως γινόταν επί δεκαετίες: Το Υπουργείο Υγείας είναι εκείνο που δεν τοποθετεί ιατρούς στον Πόρο και αφήνει τις τοπικές δομές να λειτουργούν σαν τα σταθμαρχεία του ΟΣΕ, το Υπουργείο Παιδείας είναι εκείνο που αφήνει τα Σχολεία μας χωρίς καθηγητές μέχρι τον Γενάρη, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι εκείνο που δεν ιδρύει Εποχιακό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο νησί (αλλά ίδρυσε σε 80 άλλες περιοχές), το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι εκείνο που έχει έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα για μετατροπή του Πόρου σε βιομηχανική ζώνη ιχθυοτροφείων. Και οι κυβερνητικοί βουλευτές είναι εκείνοι που στηρίζουν με την ψήφο τους την Κυβέρνηση και δεν έχουν καταφέρει να μην συμβαίνουν τα παραπάνω!

Αν οι βουλευτές μας δεν αντιλαμβάνονται ως υποχρέωσή τους να ενεργούν για να λύνονται τα παραπάνω θέματα, τότε ποιες αντιλαμβάνονται ως υποχρεώσεις τους; Για ποιον λόγο ζητάνε την ψήφο μας και τι μας υπόσχονται για να την πάρουν;
Ποιος ψηφοφόρος που νοιάζεται πραγματικά για το καλό του τόπου μπορεί να επιβραβεύσει βουλευτές που έχουν φέρει μηδενικά αποτελέσματα και έχουν κάνει μηδενική προσπάθεια και να τους δώσει την εντολή να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο;

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει του Πάσχα, προτίθεται να προμηθεύσει με τρόφιμα δημότες και κατοίκους του Δήμου Πόρου που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα κριτήρια που καθορίστηκαν διά αυτής, και καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου (πρώην ΔΗΚΕΠ) από 30.3.2023 έως και 3.4.2023 και ώρες 09:00 έως 13:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε φωτοτυπίες, πλην της αίτησης)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
2. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2021.
4. Έντυπο Ε1.
5. Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.
6. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ από 1 έτος κ άνω (όσοι διαθέτουν).
7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω (όσοι διαθέτουν).
8. Απόφαση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ (€)
1 ΑΤΟΜΟ 6.000,00
2 ΑΤΟΜΑ 7.500,00
3 ΑΤΟΜΑ 9.000,00
4 ΑΤΟΜΑ 10.500,00
5 ΑΤΟΜΑ 13.000,00
6 ΑΤΟΜΑ και άνω 15.000,00

Β. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000,00€ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000,00€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000,00€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000,00€.

Τα ποσά αυτά αυξάνονται κατά 20% σε περίπτωση ΑμεΑ, μονογονεϊκής οικογένειας ή μακροχρόνιας ανεργίας (άνω των 12 μηνών).

Εγκρίνονται ως ωφελούμενοι άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές περιπτώσεις, που πιστοποιούνται με σχετική έκθεση κοινωνικού επιστήμονα, με την προϋπόθεση η διαφορά στο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ του εκκαθαριστικού και του τιθέμενου ορίου να μην ξεπερνά το 10%.

Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του Δημάρχου Ύδρας κ. Γεώργιου Κουκουδάκη «Η Ύδρα του 1821» το Σάββατο 1η Απριλίου 2023 στο κτήριο Συγγρού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ