ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  • Αρχική
  • Προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας

1. Προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας
Σύμφωνα με το ά. 279 του Ν. 3463/2006, για τη χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, τα οποία αποδεικνύουν τη σχετική ιδιότητά του για το διάστημα για το οποίο αιτείται την βεβαίωση. Ως τέτοια αποδεικτικά μέσα ορίζονται ενδεικτικά από τη νομοθεσία:
α) Η φορολογική δήλωση (Ε1) ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει ως κύρια κατοικία του τον Δήμο Πόρου.
β) Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ, λογαριασμός ύδρευσης του Δήμου Πόρου, στο όνομα του αιτούντος που αφορά ακίνητο στον Πόρο). Απαιτείται η προσκόμιση ενός λογαριασμού της τελευταίας περιόδου μέτρησης και ενός του έτους που θα αντιστοιχεί στη διάρκεια της βεβαίωσης (π.χ. αν η βεβαίωση είναι για διετή κατοικία, θα πρέπει ο λογαριασμός παρελθόντος έτους να είναι προ διετίας).
Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα ορίζονται από τη νομοθεσία ως «ενδεικτικά» και όχι περιοριστικά. Αν κάποιο πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει τη μόνιμη κατοικία του με τα ανωτέρω δύο μέσα, μπορεί να προσκομίσει σύμφωνα με τον νόμο «κάθε άλλο πρόσφορο μέσο», με το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία του στον Πόρο, το οποίο και θα αξιολογείται από τον Δήμο.

2. Προϋποθέσεις μεταδημότευσης
Σύμφωνα με το ά.15 Ν. 3463/2006, τα αιτήματα μεταδημότευσης εγκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Όταν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας (μπορεί να γίνει κοινή αίτηση και για τα δύο).
β) Όταν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του (η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά).
γ) Όταν ένας σύζυγος θέλει να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.
δ) Στις περιπτώσεις πρώην συζύγων που μετά την λύση του γάμου επιθυμούν να αποκτήσουν ξανά τη δημοτικότητα που είχαν πριν το γάμο.