ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

  • Αρχική
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Πόρου είναι Δομή κοινωνικής πρόνοιας παιδαγωγικού χαρακτήρα, στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η λειτουργία του εντάσσεται στις δραστηριότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Πόρου. Στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου συστάθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Πόρου το 2000. Για την ίδρυση και την λειτουργία του ακολουθούνται όσα ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β/22.10.2001), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμ. Π1β/ΓΠ.οικ.30411/22.3.2002 (ΦΕΚ 395/Β/2.4.2002) και υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.109707/12.8.2009 (ΦΕΚ Β 1849/3.4.2009), καθώς και στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» και υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ.15171/17.2.2022 (ΦΕΚ 827/Β/24.2.2022) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332)», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021).

Με τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πόρου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 50/29.3.2016), σύμφωνα με την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής υπ’ αριθμ. 30452/11544/22.8.2016 (ΦΕΚ 2900/Β/12.9.2016) και κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, όλες οι Δομές, τα προγράμματα, το προσωπικό, τα προγράμματα και οι δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Πόρου. Ο Δήμος Πόρου είναι ο καθολικός διάδοχος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Σκοπός του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου είναι η παιδαγωγικού χαρακτήρα δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Πλέον των παραπάνω σκοπών, ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:
α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,
β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,
γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,
δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,
ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,
στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,
ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

Παράλληλος στόχος του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας.

Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες. Κάθε παιδί απασχολείται, σε εβδομαδιαία βάση, σε τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες.

Το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου μπορεί να διασυνδέεται και να συμπράττει με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες, με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λπ. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.


ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Το Κ.Δ.Α.Π. αποτελεί λειτουργική μονάδα (Δομή) του Δήμου Πόρου και εντάσσεται στο διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του. Η εσωτερική λειτουργία του καθορίζεται με Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ο Δήμαρχος (ή ο/η αρμόδιος/α Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος/η Σύμβουλος, στον/στην οποίο/α έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα) προΐσταται των υπηρεσιών του Κ.Δ.Α.Π., έχοντας τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκδίδει τις πράξεις που αφορούν το προσωπικό του Κ.Δ.Α.Π. και είναι πειθαρχικά προϊστάμενος αυτού,
β) Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, εκπροσωπεί και το Κ.Δ.Α.Π. σε κάθε δημόσια αρχή,
γ) Υπογράφει τα έγγραφα και τις συμβάσεις του Κ.Δ.Α.Π., ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Πόρου,
δ) Υπογράφει τα έγγραφα του Κ.Δ.Α.Π.,
ε) Αποφασίζει για τη λήψη εκτάκτων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού και των παιδιών που φοιτούν στο Κ.Δ.Α.Π.

3. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. αναθέσεις που αφορούν προμήθειες και παροχή υπηρεσιών γίνεται με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που γίνονται και στις άλλες υπηρεσίες του Δήμου.


ΑΡΘΡΟ 3
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

Το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου στεγάζεται σε οίκημα επί της οδού Γεωργίου Μιχαήλ. Οι κτηριακές του εγκαταστάσεις πληρούν τις τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές των άρθρων 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β/22.10.2001), όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021).


ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου μπορούν να προέρχονται από:
1. Από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου Πόρου, ο οποίος δύναται να χρηματοδοτείται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχορηγήσεις από το Κράτος, την Περιφέρεια, άλλα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και δωρεές.
2. Με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται να επιβάλλεται οικονομική εισφορά των γονέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, η Απόφαση επιβολής οικονομικής εισφοράς γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια ή άλλη Απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών που μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς ή που θα την καταβάλουν μειωμένη. Επίσης, ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της εισφοράς και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες (εξαιρούνται οι γονείς που τα παιδιά τους επιδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα).


ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
- Υγιεινή και ασφαλής παραμονή και απασχόληση των παιδιών, με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
- Υλοποίηση εργαστηρίων/προγραμμάτων τέχνης, πολιτισμού, έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, τεχνολογίας, διατροφής, περιβάλλοντος κ.ά.
- Δράσεις ανάπτυξης και καλλιέργειας φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
- Ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
- Εξωσχολικές δράσεις (περιπάτους, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση παραστάσεων κ.λπ.).
- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Τα εργαστήρια / δραστηριότητες που διεξάγονται στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικότητες του προσωπικού που το στελεχώνει. Ενδεικτικά, στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου λειτουργούν τα κάτωθι εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης:
- Εργαστήρι εικαστικών (χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική, πηλός, γύψος, ανακυκλώσιμα υλικά κ.λπ.).
- Φυσική Αγωγή – Δραστηριότητες κίνησης (παιχνίδια δράσης & κίνησης, ασκήσεις συντονισμού, σωματικής ανάπτυξης, βελτίωσης δεξιοτήτων αδρής και λεπτής κινητικότητας, ομαδικά παιχνίδια, παραδοσιακοί χοροί, χορογραφίες, μουσικοκινητική κ.λπ.).
- Εργαστήρι Λογοτεχνίας/Ιστορίας (τοπική Ιστορία, Μυθολογία, Αρχαία Ιστορία, Ποίηση, Λογοτεχνία κ.λπ.).
- Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού (ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού, θεατρική ομάδα, συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, κουκλοθέατρο κ.λπ.).
- Ευέλικτη απασχόληση (επιτραπέζια παιχνίδια, θεματικές συζητήσεις, ντοκιμαντέρ, δράσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 – ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021 κ.ά.).


ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη του/της Προϊστάμενου/ης ή του/της υπευθύνου του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και του/της αρμόδιου/ας Αντιδημάρχου ή του/της Εντεταλμένου/ης Συμβούλου, καθώς και με τη συνεργασία και συνυπευθυνότητα των γονέων, δύναται να πραγματοποιούνται έξοδοι των παιδιών από το Κ.Δ.Α.Π. Οι έξοδοι αυτοί μπορούν να έχουν παιδαγωγικό ή/και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σκοπό, προβλέπονται στα παιδαγωγικά προγράμματα και, μεταξύ άλλων, μπορούν να λάβουν τις εξής μορφές:
- Επισκέψεις σε Μουσεία (παιδικό μουσείο, θεατρικό μουσείο, λαογραφικό μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο κ.λπ.).
- Επισκέψεις σε Θέατρα (παιδικό θέατρο, μουσικές παραστάσεις/συναυλίες για παιδιά κ.λπ.).
- Περιβαλλοντολογικοί περίπατοι (εξορμήσεις στη φύση, δράσεις οικολογικού περιεχομένου, δενδροφυτεύσεις κ.λπ.).

Επίσης, διοργανώνονται στον χώρο του Κ.Δ.Α.Π. ειδικές θεματικές παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, με προσκεκλημένους εξειδικευμένους επιστήμονες ή επαγγελματίες του πεδίου της εκάστοτε θεματικής (π.χ. στοματική υγιεινή, οδική ασφάλεια, ανακύκλωση, διατροφή, ασφάλεια στο διαδίκτυο, προστασία άγριων ζώων κ.λπ.).


ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά από την ηλικία των πέντε (5) ετών έως και την ηλικία των δώδεκα (12) ετών, ανεξαρτήτως εργασιακής κατάστασης των γονέων. Επίσης, δικαίωμα εγγραφής έχουν και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής παιδιά εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης και εγγραφής των παιδιών τους στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου έχουν οι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου, καθώς και κάτοικοι ή δημότες άλλων Δήμων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο Κ.Δ.Α.Π.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται:
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα προς τον Δήμο Πόρου, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του. Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον Δήμο Πόρου για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει/ουν η/οι ηλικία/ες του/των παιδιού/ών.
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α), ή βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία του παιδιού. Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στη σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.

Οι αιτήσεις όλων των γονέων υποβάλλονται στο Κ.Δ.Α.Π. ή στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, με αποδέκτη τον Δήμο Πόρου, την ίδια περίοδο που ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τη σχετική ετήσια πρόσκληση του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτήσεις γονέων μπορούν να υποβάλλονται και εκτός συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κ.Δ.Α.Π. ή στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού με αποδέκτη τον Δήμο Πόρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις της Δομής ή κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Δήμου, στην οποία θα αναφέρεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα τυχόν επιπλέον από τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021), τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν επιλέγονται με Απόφαση Δημάρχου, με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π. Εκ των αιτούντων προκρίνονται όσοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.

Έπεται η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων με βάση τα ίδια κριτήρια και το ίδιο σύστημα μοριοδότησης του ως άνω προγράμματος (κοινωνικά, οικονομικά, εργασιακά κριτήρια). Εφόσον τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής, η επιλογή των παιδιών θα διενεργείται με τα ίδια κριτήρια και το ίδιο σύστημα μοριοδότησης με αυτά του τελευταίου αντίστοιχου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Μετά την τήρηση της ως άνω διαδικασίας, τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από αιτούντες, με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους.

Οι ωφελούμενοι προγράμματος χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται ρητά να καταβάλουν οποιαδήποτε μορφή διδάκτρων ή αντιτίμου, για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την επιδότησή τους. Για τα παιδιά που δεν επιδοτούνται από κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου δύναται, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, να καθορίζει με Απόφασή του την καταβολή μηνιαίου αντιτίμου ή μη, καθώς και το ύψους αυτού.


ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

1. Οι γονείς που εγγράφουν τα παιδιά τους στο Κ.Δ.Α.Π. υποχρεούνται να μην αποκρύπτουν και να ενημερώνουν το προσωπικό της Δομής για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή άλλη ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το παιδί τους (π.χ. επιληψία, διάγνωση από Κ.Ε.Σ.Υ., πρόβλημα συμπεριφοράς, ψυχολογική αστάθεια, αλλεργία κ.λπ.), η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ίδιο το παιδί ή τα υπόλοιπα παιδιά και το προσωπικό.

2. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος, οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον/την Διευθυντή/ντρια της Δομής. Η επιστροφή του παιδιού στη Δομή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του.

3. Οι γονείς υποχρεούνται να τηρούν το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της Δομής, να μην δημιουργούν προβλήματα κατά την εφαρμογή τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της Δομής.

4. Τέλος, οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίζουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών κάθε δικαιολογητικό που ζητείται από τη Δομή, το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ή οποιαδήποτε αρμόδια για τα Κ.Δ.Α.Π. διαχειριστική ή/και ελεγκτική αρχή, καθώς και να προβαίνουν εγκαίρως και χωρίς χρονοτριβές στην ολοκλήρωση κάθε απαιτούμενης ενέργειας απαιτείται από την πλευρά τους, είτε κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης και ολοκλήρωσης της εγγραφής τους, είτε κατά το διάστημα που το παιδί τους παραμένει εγγεγραμμένο στη Δομή.


ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η διακοπή συμμετοχής και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του Κ.Δ.Α.Π. (διαγραφή) ενεργείται πάντοτε με Απόφαση του Δημάρχου ή με Απόφαση του/της Εντεταλμένου Συμβούλου, εάν του/της έχει παραχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα, μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:
- Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών.
- Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Κ.Δ.Α.Π., μετά από προηγούμενη επανειλημμένη επικοινωνία με τους γονείς (π.χ. αποκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών από τους κανόνες που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής και ειδικότερα φαινόμενα βίας ή εκφοβισμού προς άλλα παιδιά).
- Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Κέντρου.
- Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.


ΑΡΘΡΟ 10
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Διακόπτει τη λειτουργία του τα Χριστούγεννα από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 5η Ιανουαρίου και το Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Τον Αύγουστο το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου παραμένει κλειστό για να γίνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού, οι οργανωτικές προετοιμασίες για τη νέα χρονιά, καθώς και για να χορηγούνται οι προβλεπόμενες άδειες στο προσωπικό.

Επίσης, διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου.

Τέλος, διακόπτει τη λειτουργία του όταν διακόπτεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Απόφαση Υπουργού ή Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών, όπως π.χ. έντονη κακοκαιρία, παγετός, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω επιδημικής νόσου κ.λπ.

Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου είναι το εξής:
Α’ Βάρδια
Χειμερινό ωράριο: 16:30-19:00
Θερινό ωράριο*: 09:00-11:30
Β’ Βάρδια
Χειμερινό ωράριο: 19:00-21:30
Θερινό ωράριο*: 11:30-14:00

* το θερινό ωράριο μπορεί να τίθεται σε εφαρμογή τις ημέρες ή περιόδους που τα σχολεία δεν λειτουργούν.


ΑΡΘΡΟ 11
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Στα Κ.Δ.Α.Π. εφαρμόζεται ένα ευέλικτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργαστηρίων/δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος, που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του ευέλικτου αυτού προγράμματος, τα παιδιά προσεγγίζονται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση.

Απαγορεύεται στο προσωπικό των Δομών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας. Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης είναι η παροχή κινήτρων και των κατάλληλων ερεθισμάτων από το παιδαγωγικό προσωπικό προς τα παιδιά, ώστε, μέσω των κατάλληλων καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων-παιχνιδιών, να ενισχυθεί η έμφυτη παιδική φαντασία, η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση και να στηριχθεί επιστημονικά η ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Επιπλέον, μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων, επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

2. Το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα της Δομής είναι ευέλικτο, αλλά σχεδιάζεται και καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και ο παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους.

Οι ώρες εξατομικευμένης ή ομαδικής απασχόλησης, οι ώρες συμμετοχής των παιδιών σε θεματικές δραστηριότητες (μουσική, εικαστικά, χορός, γυμναστική κ.λπ.), οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, καθώς και οι ώρες παύσης αυτών και χαλάρωσης μεταξύ δραστηριοτήτων δύνανται να προσδιορίζονται βάσει των ηλικιακών ομάδων των παιδιών, σε συνάρτηση με τις ατομικές και βιολογικές τους δυνατότητες και ανάγκες.


ΑΡΘΡΟ 13
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν σχετικά με τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου στελεχώνεται υποχρεωτικά:

1. Με εξειδικευμένο προσωπικό, μετά από αξιολόγηση των παιδαγωγικών αναγκών της Δομής, σύμφωνα με τη νόμιμη αναλογία προσωπικού/εξυπηρετούμενων παιδιών, τις ηλικιακές κατηγορίες των παιδιών και ανάλογα με τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν για τη δημιουργική απασχόληση.

Ενδεικτικά, δύναται να στελεχώνεται με τις εξής ειδικότητες:
- Παιδαγωγός ΠΕ (Δάσκαλος, Νηπιαγωγός κ.λπ.).
- Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Θεάτρου, Πληροφορικής, Εικαστικών, Ζωγραφικής, Φιλολογίας κ.λπ.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο.

2. Με προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της Δομής, καθώς και κατά τη διάρκεια του ωραρίου, όταν αυτό απαιτείται.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά. Στις Δομές που φιλοξενούν λιγότερα από είκοσι πέντε (25) παιδιά ανά βάρδια αναλογούν ομοίως δύο (2) εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο προσωπικό. Στις Δομές που φιλοξενούν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) παιδιά αναλογούν τρία μέλη εξειδικευμένου προσωπικού, όταν σε αυτές φιλοξενούνται από είκοσι (26) έως τριάντα οκτώ (38) παιδιά, τέσσερα δε μέλη εξειδικευμένου προσωπικού αναλογούν στις Δομές που φιλοξενούν από τριάντα εννέα (39) έως πενήντα (50) παιδιά και αναλόγως καθορίζεται η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / φιλοξενούμενων παιδιών στις Δομές, η δυναμικότητα των οποίων υπερβαίνει τα πενήντα (50) παιδιά.

Με Απόφαση Δημάρχου ορίζεται «Διευθυντής/τρια Δομής» πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ, με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο αντικείμενο, και θα προέρχεται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κ.Δ.Α.Π. Ο/Η Διευθυντής/τρια Δομής ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον των κυρίων καθηκόντων του/της.

Για την πρόσληψη και την απασχόληση εργαζομένου στο Κέντρο (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών), ο εργαζόμενος υποβάλλει υποχρεωτικά στην υπηρεσία του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Πόρου τα εξής:

Α. Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Το πιστοποιητικό υγείας φυλάσσεται στο αρχείο του Κ.Δ.Α.Π.

Β. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019, ΦΕΚ 96/Α), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α), καθώς και με οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986), με την οποία να δηλώνει ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Κ.Δ.Α.Π. υποχρεούται σε εκ νέου προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης των παραπάνω περιπτώσεων εντός του τελευταίου διμήνου κάθε έτους. Ειδικότερα, για το σύνολο του προσωπικού του Κ.Δ.Α.Π. ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/Α).


ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Καθήκοντα Διευθυντή/ντριας Δομής:

- Τηρεί και συμπληρώνει καθημερινά σε πραγματικό χρόνο την ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής άφιξης και αποχώρησης παιδιών ή το βιβλίο/κατάσταση παρουσίας παιδιών, αν δεν λειτουργεί ή δεν υφίσταται η ηλεκτρονική καταγραφή και ενημερώνει αρμοδίως για τις απουσίες παιδιών.

- Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον/την Προϊστάμενο/η ή τον/την υπεύθυνο/η του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και τον/την αρμόδιο/α Αντιδήμαρχο ή τον/την Εντεταλμένο/η Σύμβουλο σχετικά με κάθε ιδέα, πρόταση, πρόβλημα ή θέμα που προκύπτει και έχει ως στόχο την\ βελτίωση της λειτουργίας της Δομής, της διατήρησης καλών σχέσεων μεταξύ του προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά.

- Ενημερώνει, ενημερώνεται και συνεργάζεται με τον/την Προϊστάμενο/η ή τον/την υπεύθυνο/η του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και τον/την αρμόδιο/α Αντιδήμαρχο ή τον/την Εντεταλμένο/η Σύμβουλο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση, την οργάνωση και τη σωστή λειτουργία της Δομής.

- Εισηγείται στον/στην Προϊστάμενο/η ή τον/την υπεύθυνο/η του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και στον/στην αρμόδιο/α Αντιδήμαρχο ή στον/στην Εντεταλμένο/η Σύμβουλο τις ανάγκες του Κ.Δ.Α.Π. σε προσωπικό, σε παιδαγωγικό υλικό, σε υλικά καθαριότητας, σε πάσης φύσεως εξοπλισμό, για εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου και των άλλων χώρων του, για την επιμόρφωση του προσωπικού.

- Αναφέρει αναλυτικά στον/στην Προϊστάμενο/η ή τον/την υπεύθυνο/η του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και στον/στην αρμόδιο/α Αντιδήμαρχο ή στον/στην Εντεταλμένο/η Σύμβουλο οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα τυχόν προκύψει με τα παιδιά, τους γονείς, το προσωπικό, τους προμηθευτές κ.λπ.

- Παρίσταται ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πόρου οσάκις συζητούνται θέματα που αφορούν στο ΚΔΑΠ.

- Ενημερώνει τους γονείς για οτιδήποτε αφορά στο/α παιδί/ιά τους και χρήζει αναφοράς/ανακοίνωσης/ενημέρωσης, καθώς και για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Δομής.

- Είναι υπεύθυνος/η για την καλή και ενήμερη τήρηση όλων των απαραίτητων εγγράφων, καταστάσεων και βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στη Δομή σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να τα προσκομίζει σε κάθε έλεγχο, όταν αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

- Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις του προσωπικού για τις ανάγκες εφοδιασμού και εισηγείται προς τον/την Προϊστάμενο/η ή τον/την υπεύθυνο/η του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και τον/την αρμόδιο/α Αντιδήμαρχο ή τον/την Εντεταλμένο/η Σύμβουλο τα αιτήματα για τις προμήθειες αναλώσιμων και λοιπών ειδών, απαραίτητων για τη λειτουργία της Δομής.

- Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό της Δομής και τον/την Προϊστάμενο/η ή τον/την υπεύθυνο/η του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και τον/την αρμόδιο/α Αντιδήμαρχο ή τον/την Εντεταλμένο/η Σύμβουλο συντονίζει τις εκτελούμενες δραστηριότητες εντός και εκτός Δομής και καταθέτει προτάσεις για την κατάρτιση του προγράμματος εργαστηρίων.

- Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε μέσω του προγράμματος δραστηριοτήτων τα παιδιά να επιτυγχάνουν να αναπτύξουν τη φαντασία τους, την έμπνευσή τους, την αγωνιστικότητά τους, την ελεύθερη σκέψη και έκφρασή τους, το θάρρος τους, τις κοινωνικές και καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.

- Κατευθύνει και εποπτεύει το παιδαγωγικό έργο και την καθαριότητα των χώρων.

- Έχει την ευθύνη για την τήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Σε περίπτωση μακράς απουσίας του/της Διευθυντή/ντριας, αντικαθίσταται με Απόφαση Δημάρχου, από άλλον/η υπάλληλο της Δομής.

Β. Καθήκοντα εξειδικευμένου προσωπικού:

- Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών. Οφείλει να εντοπίζει και να καλλιεργεί τις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και στην ομαλή ένταξή του στην κοινωνία, είτε μέσα από εξατομικευμένες προσεγγίσεις, είτε μέσα από ομαδικές δραστηριότητες του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του.

- Προσφέρει με υπομονή και στοργή στα παιδιά όλα τα δημιουργικά μέσα για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να βελτιωθεί σε αυτά η ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές τους δυνατότητες. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία.

- Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό και τον/την Διευθυντή/τρια της Δομής για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής όπως π.χ. με την εφαρμογή του ημερήσιου πλάνου απασχόλησης, τον προγραμματισμό εξωσχολικών δράσεων, εορταστικών εκδηλώσεων, την αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τα παιδιά κ.λπ.

- Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με τα αναγκαία είδη σχετικά με την ειδικότητά του (παιχνίδια, μουσικά όργανα, αναλώσιμα χειροτεχνιών, κ.λπ.).

- Συνδράμει σε ομαδικές δραστηριότητες άλλων ειδικοτήτων που συγκεντρώνουν μεγάλη συμμετοχή παιδιών.

- Φροντίζει να είναι οι χώροι της Δομής τακτοποιημένοι, φιλόξενοι, με κατάλληλη θερμοκρασία, ασφαλείς, καθαροί και επαρκώς αεριζόμενοι.

- Αναζητά διαρκώς νέες δημιουργικές δράσεις για την πολύπλευρη και συνεχώς εξελισσόμενη απασχόληση των παιδιών.

- Αναλαμβάνει, πέρα από την απασχόληση των παιδιών σε ομάδες πάνω στο αντικείμενο της ειδικότητάς του, και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, ειδικότερα σε παιδιά με ιδιαιτερότητες, μαθησιακές δυσκολίες, ελαφράς μορφής αισθητηριακά και κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης ή ακοής, με δυσκολίες ένταξης και κοινωνικοποίησης.

- Επιβλέπει τα παιδιά καθ ’όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο του Κ.Δ.Α.Π. και έχει την ευθύνη για την ασφαλή απασχόλησή τους.

Γ. Καθήκοντα προσωπικού καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών:

- Εκτελεί σχολαστικά τις καθημερινές εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

- Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής που προβλέπονται.

- Είναι υπεύθυνο για τον συστηματικό και επαρκή αερισμό όλων των χώρων καθημερινά.

- Είναι υπεύθυνο για τον συχνό καθαρισμό των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κ.λπ.) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών.

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε άμεση επαφή τα παιδιά (τραπέζια, παιχνίδια, μπάλες κ.λπ.).

- Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι το προσωπικό, όταν καθαρίζει, θα πρέπει να φοράει γάντια. Επισημαίνεται ότι η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

- Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού σε υλικά καθαριότητας και μέσα ατομικής προστασίας.

- Χρησιμοποιεί τα υλικά καθαριότητας με μέτρο και σύνεση.

Το σύνολο του προσωπικού υποχρεούται να συμβάλλει ευσυνείδητα και με όλες του τις δυνάμεις στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Τέλος, υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ευγένειας και σεβασμού σε κάθε του συναναστροφή/επικοινωνία, τόσο με τους γονείς και τα παιδιά, όσο και μεταξύ των συναδέλφων.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού καθορίζονται με Απόφαση Δημάρχου, είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας που αναφέρεται στην ατομική σύμβαση εργασίας του κάθε εργαζόμενου και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου, όπως αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας.

Ειδικότερα, για το προσωπικό καθαριότητας, δίνεται η δυνατότητα το ωράριο εργασίας του να ξεκινά νωρίτερα από το ωράριο λειτουργίας της Δομής για να προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού των χώρων πριν την προσέλευση των παιδιών.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια δεν επιτρέπεται. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται η ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου μετά από ειδική προφορική άδεια από τον/την Διευθυντή/ντρια της Δομής.


ΑΡΘΡΟ 14
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Πόρου δύναται να διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού, ενώ οφείλει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού του Κ.Δ.Α.Π. σε σεμινάρια/ενημερώσεις άλλων φορέων.

2. Το προσωπικό δικαιούται να συμμετέχει σε σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα άλλων φορέων (Πανεπιστήμια, ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίων, ΚΔΒΜ, Σύλλογοι κ.λπ.) με κάλυψη του κόστους από την υπηρεσία, κατόπιν έγγραφης αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/ης υπαλλήλου.


ΑΡΘΡΟ 15
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Σχετικά με την υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων, στα Κ.Δ.Α.Π. εφαρμόζονται και ισχύουν όλες οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 και 11 του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α).


ΑΡΘΡΟ 16
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Την άμεση διοικητική εποπτεία και ευθύνη για τη εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πόρου έχει ο Δήμος Πόρου. Ο/Η Δήμαρχος είναι ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος της Δομής και εκπροσωπεί και το ΚΔΑΠ ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021), αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 4756/2020 και της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) είναι:
α) Η Επιτροπή του άρθρου 3 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 4866/11.1.2012, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. 16952/707/30.5.2013 όμοιας και
β) ο Κοινωνικός Σύμβουλος κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α).

3. Όταν η λειτουργία της Δομής εντάσσεται ή χρηματοδοτείται σε/από Δράσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»), η Δομή οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

4. Ο Δήμος Πόρου υποχρεούται να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου όλων των αρμόδιων φορέων ελέγχου και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις τους.


ΑΡΘΡΟ 17
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4756/2020 και της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021), επιβάλλονται από την αρμόδια για την αδειοδότηση των Κ.Δ.Α.Π. υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, βάσει της έκθεσης της παρ. 5 του άρθρου 11 ή σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021), οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 12 της εν λόγω ΚΥΑ.


ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Κ.Δ.Α.Π. εντάσσεται στον Γενικό Προϋπολογισμό του Δήμου Πόρου και προσδιορίζει τα έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Ειδικά, τα έσοδα που εισπράττονται μέσω των εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα αντίστοιχα έξοδα, τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό και Κ.Α. Εσόδων και Κ.Α. Εξόδων στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πόρου.

3. Όλες οι αναθέσεις που αφορούν το Κ.Δ.Α.Π. (προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, έργων και μελετών) γίνονται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί αναθέσεων των Ο.Τ.Α.


ΑΡΘΡΟ 19
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΒΙΒΛΙΑ

Στο Κ.Δ.Α.Π. πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται ενημερωμένα από το προσωπικό της Δομής τα ακόλουθα έγγραφα/βιβλία:
α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Δομής,
β) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομής,
γ) Βιβλίο μητρώου φιλοξενούμενων παιδιών,
δ) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – Πυρασφάλειας,
ε) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού (παρουσιολόγιο προσωπικού),
στ) Πιστοποιητικά υγείας προσωπικού,
ζ) Βιβλίο συμβάντων-δραστηριοτήτων,
η) Πιστοποιητικό απεντόμωσης-απολύμανσης,
θ) Πίνακας προσωπικού (έντυπο 4),
ι) Ατομικός φάκελος κάθε παιδιού που θα περιέχει τα δικαιολογητικά εγγραφής της παρ. 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθ. Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.05.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021),
ια) Τίτλοι σπουδών και βιογραφικά του εξειδικευμένου προσωπικού.


ΑΡΘΡΟ 20
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Δήμος Πόρου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μαζί με τον επικαιροποιημένο Ε.Κ.Λ. και σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της, Απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, η σχετική δε Απόφαση αποστέλλεται στον αιτούντα φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας προθεσμίας. Αν δεν εκδοθεί ρητή πράξη εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί και ο επικαιροποιημένος Ε.Κ.Λ. τίθεται σε ισχύ.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/την Διευθύντρια της Δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της ή σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα, αν διαθέτει, σε διαφορετική δε περίπτωση, σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων του Κέντρου.


ΑΡΘΡΟ 21
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Κ.Λ.

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Πόρου αρχίζει μετά από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου, αφού εγκριθεί και από την αρμόδια για τον έλεγχο και την αδειοδότηση των Κ.Δ.Α.Π. Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας.


ΑΡΘΡΟ 22
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης του ισχύοντος σήμερα Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πόρου και αλλαγής τίτλου ή επιπέδου του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται το εν λόγω Αυτοτελές Γραφείο, θα νοείται εφεξής η διάδοχη Οργανική Μονάδα ή Δομή, στην οποία θα υπάγεται το Κ.Δ.Α.Π.