ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

  • Αρχική
  • Κανονισμός Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Πόρου

Άρθρο 1
Ορισμοί

• Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ): Είναι η παροχή της υπηρεσίας των κοινόχρηστων ποδηλάτων από τονΔήμο Πόρου προς τους κατοίκους και επισκέπτες του. Το Σύστημα περιλαμβάνει ειδικούς σταθμούς, ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα, την εφαρμογή που επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του και τη σήμανσή του (την οπτική του ταυτότητα: λογότυπο, γραφιστική απεικόνιση).

• «Ποδήλατο»: Νοείται το ειδικά σχεδιασμένο ποδήλατο πόλης που χρησιμοποιείταιστα πλαίσια του ΣΚΠ. Φέρει ειδικά χαρακτηριστικά και είναι εμφανώς αναγνωρίσιμο.

• «Σταθμός»: Νοείται ο χώρος και εξοπλισμόςστον οποίο βρίσκονται κλειδωμένα τα ποδήλατα καιδιαθέτει την τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη, με σκοπό τη χρήση του Συστήματος. Ο Σταθμός περιλαμβάνει τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων, καθώς και ειδική οθόνη που παρέχει πληροφορίες για το Σύστημα (διαθεσιμότητα ποδηλάτων, μηνύματα πληροφόρησης του χρήστη, θέσεις σταθμών, κ.ά.). Οι Σταθμοί μπορεί να είναι περισσότεροι από ένας και εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου ή, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, της χερσαίας ζώνης λιμένα.

• «Θέση κλειδώματος»: Είναι η θέση όπου ασφαλίζεται κάποιο ποδήλατο.

• «Κιόσκι»: είναι η ειδική οθόνη που υπάρχει στον σταθμό, από την οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να ταυτοποιηθεί και να ξεκλειδώσει κάθε διαθέσιμο ποδήλατο.

• «Χρήστης»: Είναι ο πολίτης που εγγράφεται και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ.

• «Συνθηματικά»: Είναι το ζευγάρι κωδικών (Cycloname και Cyclopin), τα οποία παράγονται από το Σύστημα κατά την εγγραφή του κάθε χρήστη, είναι μοναδικά και αυστηρώς προσωπικά και του αποστέλλονται με email και SMS μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή.

• «Διαδρομή»: Είναι η χρονική διάρκεια μεταξύ ξεκλειδώματος και κλειδώματος του Ποδηλάτου στον Σταθμό.

• «Τέλη»: Είναι τα τέλη που καθορίζει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί καθορισμού δημοτικών τελώνγια την εγγραφή και χρήση του ΣΚΠ.

• «Χρηματικό Πρόστιμο»: Είναι οι χρεώσεις που καθορίζονται με τον παρόντα Κανονισμό για μη ορθή χρήση του ΣΚΠ.

• «Ηλεκτρονικό πορτοφόλι»: Είναι η οντότητα στην οποία πιστώνεται το ποσό εγγραφής και χρεώνονται τα τέλη χρήσηςκαι τα πρόστιμα που τυχόν καθορίσει ο Δήμος.

• «Διαχειριστής»: Νοείται η αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης/επίβλεψης καισυντονισμού λειτουργίας του ΣΚΠ και εν προκειμένω ο Δήμος Πόρου και οι τυχόν συμβεβλημένοι με αυτόν εξωτερικοί συνεργάτες και ανάδοχοι.


Άρθρο 2
Γενικές αρχές

α)Αντικείμενο Κανονισμού: Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι χρήσης του ΣΚΠ του Δήμου Πόρου, τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι χρήστες του.

β) Δικαίωμα χρήσης: Δικαίωμα χρήσης του ΣΚΠ έχουν όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού, υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
i. Να είναι άνω των 18 ετών.
ii. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής.
iii. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται στο άρθρο 2 του παρόντος και να δηλώνουν, τόσο κατά την εγγραφή στο σύστημα, όσο και κατά την κάθε παραλαβή ποδηλάτου, την γνώση και την δέσμευση τήρησηςόλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.

δ) Περίοδος λειτουργίας: Ως περίοδος λειτουργίας του ΣΚΠ ορίζεται το διάστημα από το Σάββατο του Λαζάρου έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την περίοδο αυτή χωρίς προειδοποίηση, είτε διακόπτοντας την λειτουργία του ΣΚΠ για έκτακτους λόγους (π.χ. ανάγκες συντήρησης, κακοκαιρία, κυκλοφοριακές ανάγκες κτλ), είτε διατηρώντας την ενεργή πέραν της ανωτέρω περιόδου.

ε) Ζώνη λειτουργίας: Η χρήση των ποδηλάτων του Συστήματος επιτρέπεται αποκλειστικά εντός του Οικισμού του Πόρου και ειδικότερα μόνο στην παραλιακή οδό από το Νέο Δυτικό Λιμάνι (κεντρικός Σταθμός) έως την περιοχή της Πούντας (πλατεία Σολομωνίδη - όριο πεζοδρομημένης οδού και σημείο εναλλαγής οδού από μονής σε διπλής κατεύθυνσης) και μόνο στο εσωτερικό του Οικισμού ενδότερα της ανωτέρω Ζώνης.

ζ) Διάρκεια Διαδρομής: Κάθε φορά που ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο ξεκινά μια Διαδρομή, η οποία ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης παραδώσει το ποδήλατο. Το Σύστημα δίνει το δικαίωμα μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας χρήσης ανά Διαδρομή τις τρεις (3) ώρες. Για την χρήση αυτή μπορεί να επιβάλλεται τέλος χρήσης από τον Δήμο, ενώ για τις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής εντός 21 ακόμα ωρών (έως 24ώρες από την παραλαβή) επιβάλλονται από τον παρόντα Κανονισμό αντίστοιχα κλιμακωτά χρηματικά πρόστιμα. Επίσης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο «Ζημιάς» σε περιπτώσεις που το ποδήλατο επιστρέφεται με ζημιές πέραν εκείνων που μπορεί να προκύψουν από την φυσιολογική φθορά και χρήση του και «Εξαφάνισης- Απώλειας» σε περίπτωση μη-επιστροφής εντός 24 ωρών. (βλ. ά. 5)

στ) Παραλαβή – παράδοση ποδηλάτου: Η παραλαβή του ποδηλάτου από τον εγγεγραμμένο χρήστη γίνεται με την καταχώρηση των κωδικών του (ταυτοποίηση) με ταυτόχρονη αποδοχή των όρων χρήσης,η οποία και ξεκλειδώνει το ποδήλατο από την θέση κλειδώματος του Σταθμού, ενώ η παράδοσή του γίνεται με το κλείδωμα ξανά του ποδηλάτου σε θέση κλειδώματος του ίδιου ή άλλου Σταθμού, το οποίο επιβεβαιώνεται από τον χρήστη με το άκουσμα χαρακτηριστικής ηχητικής ειδοποίησης (εάν αυτό δεν γίνει, τότε η χρέωση δεν διακόπτεται).


Άρθρο 3
Εγγραφή – όροι χρήσης

α) Εγγραφή χρήστη:
i. Προκειμένου οι πολίτες να κάνουν χρήση του ΣΚΠ, εγγράφονται σε αυτό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής. Η αίτηση εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω κινητού ή Η/Υ ή στο κιόσκι που υπάρχει στον Σταθμό. Οι χρήστες υποβάλουν αίτηση εγγραφής καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία και δηλώνοντας:α) ότι συμφωνούν με την επεξεργασία τους από τον Διαχειριστή, β) ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
ii. Για την εγγραφή στο ΣΚΠ απαιτείται από κάθε χρήστη: α) Η συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, β) Η πίστωση με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας του ποσού εγγραφής που θα καθορισθεί από τον Δήμο (αναγκαίο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του χρήστη), γ) Η επιβεβαίωση από τον χρήστη της εγγραφής του, η οποία γίνεται με απαντητικό μήνυμαστο αυτοματοποιημένο μήνυμα (emailκαι sms) που θα λάβει αμέσως με την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
iii. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης λαμβάνει με μήνυμα: 1) το όνομα χρήστη (CycloName), 2) τον κωδικό (CycloPIN) πρόσβασης στο Σύστημα. Οι δύο αυτοί κωδικοί («Συνθηματικά» ή «ταυτότητα χρήστη») είναι αυστηρά προσωπικοί και επιτρέπουν στο εξής στον χρήστη την παραλαβή, τη χρήση και επιστροφή ενός ποδηλάτουκαι γενικά την αλληλεπίδρασή του με το σύστημα (π.χ. δήλωση βλάβης ποδηλάτου στον σταθμό, πίστωση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κλπ).
iv. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυμεί τις περιόδους που το Σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία.

β) Ευθύνες, υποχρεώσεις και δηλώσεις χρηστών:
i. Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει οδήγηση και ορθή χρήση ποδηλάτου και να μην έχει οποιαδήποτε ιατρική οδηγία αντίθετη στη χρήση του ή οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που επηρεάζει την δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου.
ii. Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την χρήση ποδηλάτου και το περιεχόμενο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ. - http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdf) και να συμμορφώνεται στο περιεχόμενό του. Επίσης, οφείλει να συμμορφώνεται στα σήματα του Κ.Ο.Κ. και τις πληροφοριακές πινακίδες του Δήμου και γενικώς στο περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού, σε όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και στις Οδηγίες Χρήσης του ΣΚΠ που είναι αναρτημένες στο Κιόσκι και στο www.poros.gr. Επίσης, οφείλει να ενημερώνεται από την ανωτέρω ιστοσελίδα του Διαχειριστή για αλλαγές που θα τυχόν προκύψουν στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΚΠ.
iii. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του ποδηλάτου και οφείλει να το χρησιμοποιεί με λογική, σύνεση και υπευθυνότητα, να το ελέγχει και να το φροντίζει κατά τη διάρκεια της Διαδρομής, να το ασφαλίζει σωστά διαθέσιμη θέση κλειδώματος κατά την παράδοσή του και να το παραδίδει στην κατάσταση που ήταν όταν το παράλαβαν (εκτός φυσιολογικής φθοράς).
iv. Πριν τη χρήση τουποδηλάτου ο χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το ποδήλατο (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Πρέπει οπωσδήποτε να έχει δοκιμάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα. Αν το ποδήλατο παρουσιάσει πρόβλημα, βλάβη ή ζημιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 2 λεπτών από το ξεκλείδωμά του, να αναφέρει τη βλάβη στο κιόσκι ή/και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Διαχειριστή του Συστήματος στο τηλέφωνο επικοινωνίας 15303. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου των 2 λεπτών, ο χρήστης αποδέχεται ότι το ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί σε αυτόν ή/και σε τρίτους.
v. Κατά τη διάρκεια της Διαδρομής ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του ποδηλάτου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάνει χρήση του ποδηλάτου άτομο διαφορετικό από τον χρήστη ή άτομο μικρότερης ηλικίας των 18 ετών, νομικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι ο εγγεγραμμένος χρήστης του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί κατά την παραλαβή του ποδηλάτου.
vi. Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που τυχόν προκλήθηκαν στο ποδήλατο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον χρήστη.
vii. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την χρήση του ποδηλάτου. Συνίσταται στον χρήστη να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής, να πραγματοποιεί ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματός του και να φορά εγκεκριμένο κράνος.
viii. Σε περίπτωση που κατά τη Διαδρομή ο χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με το ποδήλατο, τεχνικό ή άλλο, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Διαχειριστή και να αναφέρει το πρόβλημα (τηλεφωνικά ή πιέζοντας το πλήκτρο «Αναφορά Προβλήματος» στο κιόσκι). Η παρούσα υποχρέωση ισχύει ακόμα και αν κρίνει ότι, παρά το πρόβλημα είναι δυνατή η συνέχιση της χρήσης του ποδηλάτου.
ix. Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και τραυματισμού του χρήστη ή τρίτων προσώπων ή/και πρόκλησης βλαβών ή/και καταστροφών σε ξένη ή δημοτική περιουσία ή/και βεβαίωσης παραβίασης του Κ.Ο.Κ. σε βάρος του χρήστη και γενικώς σε κάθε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτουκατά τη διάρκεια της χρήσης του, ο χρήστης έχει την υποχρέωση ναγνωστοποιήσει άμεσα-και οπωσδήποτε πριν την πάροδο δύο (2) ωρών από τη στιγμή του συμβάντος- και λεπτομερώς τα γεγονότα στον αριθμό επικοινωνίας 15303 ή στην αρμόδια υπηρεσία που έχει γνωστοποιήσει ο Διαχειριστής. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί σε κάθε έρευνα που τυχόν γίνει από το Δήμο Πόρου ή τις αστυνομικές αρχές ή τις ασφαλιστικές εταιρείες και να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα του ζητηθούν.
x. Σε περίπτωση κλοπής ή εξαφάνισηςτου ποδηλάτου (π.χ. πτώση στην θάλασσα) ή των κωδικών από τρίτους ενόσω αυτό βρισκόταν στην ευθύνη του χρήστη, ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει άμεσα με την αντίληψη του συμβάντος -και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από την παραλαβή του ποδηλάτου- την εξαφάνισή του στο τηλέφωνο επικοινωνίας 15303 ή στην αρμόδια υπηρεσία που έχει γνωστοποιήσει ο Διαχειριστής.
xi. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του χρήστη καθ’ όλο το διάστημα κατά το οποίο δεν έχει συντελεστεί το κλείδωμά του στον Σταθμό ή με διαφορετικό τρόπο παράδοσή του στον Διαχειριστή.
xii. Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των 24 ωρών από την παραλαβή θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.
xiii. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη της έγκυρης γνωστοποίησης των στοιχείων που ζητούνται για την εγγραφή του στο Σύστημα και οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή για κάθε αλλαγή στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή του. Η ενημέρωση των στοιχείων, καθώς και η διαγραφή από το Σύστημα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του χρήστη στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.
xiv. Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή χρήση και προστασία των κωδικών του και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί σε βάρος της περιουσίας του Δήμου από την απώλεια, κλοπή και δόλια χρήση τους από τρίτα πρόσωπα (π.χ. κλοπή ποδηλάτου), εφόσον δεν αναφέρει άμεσα την κλοπή ή απώλειά τους στον Διαχειριστή και έως την στιγμή που το πράξει.
xv. Ο χρήστης αποδέχεται τις ενδεχόμενες χρεώσεις προστίμων που αναφέρονται στο ά.5 και αναγνωρίζει ότι υποχρεούται στην εξόφλησή τους. Σε περίπτωση κλοπής του ποδηλάτου, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε χρήστη. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να κλειδώνει ή/και να διατηρεί σε ελεγχόμενο χώρο το ποδήλατο που έχει δανειστεί, όταν αυτό βρίσκεται εκτός Σταθμού.
xvi. Ο χρήστης δεν μπορεί να στραφεί εναντίον του Δήμου Πόρου ή των συνεργατών του στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο παρουσιάζεται αναστολή, διακοπή ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ΣΚΠ.
xvii. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποδήλατο οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί από τον Διαχειριστή.
xviii. Ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς τους όρους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
xix. Με την εγγραφή και την παραλαβή του ποδηλάτου, οχρήστης συμφωνεί, κατανοεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και αναγνωρίζει την διατύπωσή τους στην ελληνική γλώσσα ως έγκυρη και κατανοητή.

γ) Απαγορεύσεις:
i. Ο χρήστης απαγορεύεται: να οδηγεί το ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, να μεταφέρει δεύτερο άτομο (ούτε παιδιά), να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σε έδαφος ή σε συνθήκες που μπορεί να του προκαλέσουν βλάβη και να κάνει χρήση του ποδηλάτου αν το σωματικό του βάρος ξεπερνά τα 100 κιλά.
ii. Απαγορεύεται η χρήση του ποδηλάτου για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας διανομών ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
iii. Απαγορεύεται η παραχώρηση των κωδικών ή των ποδηλάτων σε τρίτους.
iv. Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης ή ζημιάς σε ποδήλατο, Σταθμό, θέση κλειδώματος ή κιόσκι ή σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού.
v. Απαγορεύεται: η χρήση του ποδηλάτου σε κακές καιρικές συνθήκες, η μεταφορά με αυτόαντικειμένωνπου υπερβαίνουν σε βάρος τα 10 κιλά ή προεξέχουν αυτού και ενδέχεται να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσουν ζημιά στο ποδήλατο ή σε τρίτες ιδιοκτησίες, η μεταφορά επικίνδυνων ή εύφλεκτων ουσιών, η φόρτωση του ποδηλάτου με συνολικό βάρος που υπερβαίνει τα 100 κιλά, η χρήση ομπρέλας, κινητού τηλεφώνου, ταμπλετών και συσκευών με ακουστικά ή ηχεία αναπαραγωγής ήχου, καθώς και η χρήση του ποδηλάτου για αγώνες, επιδείξεις ή επικίνδυνους ελιγμούς ή με αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα.
vi. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στο ποδήλατο και η προσαρμογή σε αυτό αξεσουάρ ή ρυμουλκούμενων.
vii. Απαγορεύεται η χρήση του ποδηλάτου εκτός του χρονικού και χωρικού πλαισίου που τίθεται με τον παρόντα Κανονισμό.


Άρθρο 4
Δικαιώματα – υποχρεώσεις Διαχειριστή

α) Στόχος του Δήμου Πόρου είναι η παροχή μιας αξιόπιστης υπηρεσίας που θα δίνει στους χρήστες εύκολες δυνατότητες για την ολιγόωρη μετακίνησή τους στο κέντρο του Οικισμού του Πόρου κατά τις περιόδους υψηλής επισκεψιμότητας του νησιού. Ο Δήμος δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

β) Ο Διαχειριστήςδιατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή χρήστη στο ΣΚΠ και τη χρήση Ποδηλάτου, σύμφωνα με το παρόντα Κανονισμό ή να διαγράψει χρήστη που δεν τηρεί τους όρους χρήσης.

γ) Ο Δήμος Πόρου δύναται να αναθέτει την λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ σε εξειδικευμένο φορέα και εξωτερικούς συνεργάτες που θα αναλαμβάνουν την συντήρηση των ποδηλάτων, την παροχή αναλώσιμων και ανταλλακτικών των ποδηλάτων, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, την τιμολόγηση των χρηστών, την εκκαθάριση των συναλλαγών και την απόδοση στον Δήμο των εσόδων του συστήματος.

δ) Ο Δήμος οφείλει να έχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του www.poros.gr τον παρόντα Κανονισμό όπως ισχύει, δύναται δε να τροποποιεί το περιεχόμενό του σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στην έκδοση κανονιστικών Αποφάσεων.

δ) Για αξιώσεις απορρέουσες από σωματική βλάβη, θάνατο ή τις υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο τον χρήστη ή σε τρίτους συνεπεία της χρήσης του ποδηλάτου και του ΣΚΠ γενικότερα, ο Δήμος ουδεμία αστική και νομική ευθύνη φέρει. Ομοίως, ο Δήμος ουδεμία αστική και νομική ευθύνη φέρει αν ο χρήστης από βαριά αμέλεια αγνοεί τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση του ποδηλάτου και τη μη τήρηση κανόνων ασφαλείας και κυκλοφορίας, τους οποίους όφειλε να γνωρίζει.

ε) Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνησε περιπτώσεις: κακής χρήσης των υπηρεσιών από τον χρήστη, μη τήρησης από τον χρήστη των υποχρεώσεών του, χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (περιπτώσεις κλοπής του ποδηλάτου ή των συνθηματικών), βλαβών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής ή δημόσιας τηλεφωνίας, βλαβών ή ζημιών τυχόνπροκληθούν στον χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή περιουσία.

στ) Ο Διαχειριστής δύναται να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες που λαμβάνει από τις τοπικές αστυνομικές αρχές (Α.Τ. Πόρου, Λιμεναρχείο Πόρου) σχετικά με την τήρηση των όρων της παρούσας από τους χρήστες.

ζ) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να λαμβάνει και να εξετάζει ερωτήματα και παράπονα αναφορικά με την λειτουργία του Συστήματος.

η) Ο Διαχειριστής δεσμεύεται στην τήρηση του κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, τη διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων.


Άρθρο 5
Πρόστιμα

α) Πρόστιμα καθυστερημένης επιστροφής:
Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφήςεπιβάλλεται μετά την παρέλευση τριών (3) ωρών από την παραλαβή του ποδηλάτου και για διάστημα έως εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Το ύψος του προστίμου είναι κλιμακωτό ώστε να είναι βαρύτερο για τον χρήστη ανάλογα με την υπέρβαση του τριώρου.

β) Πρόστιμο εξαφάνισης– απώλειας
Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός 24 ωρών από την παραλαβή του και ο χρήστης δεν έχει ενημερώσει για την αιτία της αδυναμίας επιστροφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ά.3 (αναφορά εξαφάνισης), επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο εξαφάνισης - απώλειας του ποδηλάτου,το οποίο αντιστοιχεί στο διπλάσιο της αξίας κτήσης του ποδηλάτου (αξία κτήσης = 840€ συμπ. ΦΠΑ). Σε περίπτωση επιστροφής του ποδηλάτου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του ποδηλάτου, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%.

γ) Πρόστιμα Ζημιάς:
Σε περίπτωση ζημιών πέραν της φυσιολογικής φθοράς, βεβαιώνεται πρόστιμο ανάλογο με το κόστος της ζημιάς, όπως αυτό υπολογίζεται από μηχανικό του Δήμου Πόρου ή από εξωτερικό συνεργάτη ή ανάδοχο του Συστήματος. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος κτήσης του ποδηλάτου.

δ) Πρόστιμο χρήσης του ποδηλάτου εκτός επιτρεπόμενης ζώνης:
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον διαχειριστή ή από τις τοπικές αστυνομικές αρχές ότι το ποδήλατο χρησιμοποιείται εκτός της επιτρεπόμενης Ζώνης επιτρεπόμενης χρήσης, επιβάλλεται πρόστιμο 30€.

ε) Καθορισμός τιμών προστίμων:

(Τέλος εγγραφής στο Σύστημα) Καθορίστηκε στην τιμή του 1€ με Απόφαση του Δ.Σ.
(Τέλος χρήσης 3 πρώτων ωρών) Καθορίστηκε στην τιμή των 0€ με Απόφαση του Δ.Σ.
Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής από 4η έως 6η ώρα 2 €/ώρα
Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής από 7η έως 24η ώρα 5€/ ώρα
Πρόστιμο εξαφάνισης (μη- επιστροφή εντός 24 ωρών) 1.680€
Πρόστιμο ζημιάς Έως 840€
Πρόστιμο εξόδου από επιτρεπόμενη Ζώνη κυκλοφορίας 30€

στ) Διαδικασία επιβολής προστίμων

Τα ανωτέρω πρόστιμα χρεώνονται στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του χρήστη. Προκειμένου ο χρήσης να μπορεί να χρησιμοποιήσει ξανά το ΣΠΚ, θα πρέπει να εξοφλήσει μέσω της πιστωτικής του κάρτας το πρόστιμο, διαφορετικά, εάν το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι έχει αρνητική τιμή, δεν του επιτρέπεται η χρήση του ΣΚΠ.Αν ο χρήστης δεν καταβάλει το πρόστιμο εντός εφτά (7) ημερών, ο Δήμος ακολουθείδιαδικασία βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το πρόστιμο βεβαιώνεται σε βάρος του χρήστη με Απόφαση Δημάρχου, η οποία στις περιπτώσεις προστίμων εξαφάνισης – απώλειας και εφόσον το ποδήλατο δεν έχει επιστραφεί,κοινοποιείται στο τοπικό Α.Τ. ενέχουσα αναφορά κλοπής.Αν μετά την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης ο χρήστης καταθέσει αίτηση θεραπείας με την οποία αποδείξει,προσκομίζοντας ανάλογα στοιχεία, ότι λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγείας ή κατεπείγουσας αναχώρησης από το νησί) δεν του επέτρεψαν τη νωρίτερη γνωστοποίηση απώλειας του ποδηλάτου ή προκάλεσαν αδυναμία επιστροφής του, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% με νεότερη Απόφαση Δημάρχου.Η αποπληρωμή του προστίμου από τον χρήστη μπορεί να γίνει είτε μέσω της πιστωτικής του κάρτας στο ηλεκτρονικό του πορτοφόλι, απ’ όπου στην συνέχεια μεταφέρεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος στον λογαριασμό του Δήμου, είτε απευθείας στον λογαριασμό του Δήμου. Στην τελευταία περίπτωση η Ταμειακή Υπηρεσία ενημερώνει τον Διαχειριστή, προκειμένου εκείνος να μηδενίσει την οφειλή στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του χρήστη.


Άρθρο 6
Επίλυση διαφορών

• Αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των όρων του παρόντος Κανονισμού και οποιασδήποτε μετάφρασης, θα ισχύει το παρόν ελληνικό κείμενο.

• Μόνο ο Δήμος Πόρου και ο εκάστοτε χρήστης έχουν δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους.

• Οι όροι του παρόντος Κανονισμού διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και υπεύθυνα για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.