ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2023

  • Αρχική
  • Δημοτικά Τέλη Δήμου Πόρου - 2023

α) Γενικοί Συντελεστές:
1. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία: 1,90€/τ.μ.

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται γιά κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς: 1,00€/τ.μ.
3. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται γιά την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας: 4,32€/τ.μ.

β) Ειδικοί συντελεστές:
1. Ακάλυπτοι ή στεγασμένοι χώροι (μάντρες υλικών, parking σκαφών κτλ)
μέχρι 500τ.μ.: 2,16€/τ.μ.
2. Ακάλυπτοι ή στεγασμένοι χώροι (μάντρες υλικών, parking σκαφών κτλ) άνω των 500τ.μ.: 0,87€/τ.μ.
3. Εντός παραδοσιακού οικισμού καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστήματα Γ΄ Ζώνης: 0,87€/τ.μ. Στην καταβολή των ως άνω τελών υποχρεούνται και όσοι χρησιμοποιούν ακίνητα ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλεως και ως εκ τούτου διαπιστώνεται η ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού στην εκτός σχεδίου περιοχή.


β) Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων: 0,17€ ανά τ.μ.


γ) Τέλη Ακίνητης Περιουσίας: 0,00035% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.


δ) Τέλη για την διαχείριση ειδικών ειδών απορριμμάτων που η συλλογή τους δεν είναι υποχρεωτική από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας (Αδρανή υλικά /Μπάζα/Φερτά):
1. Έως 1 κ.μ. (πορτμπαγκάζ Ι.Χ.) 10,00€ εφάπαξ
2. Από 1 έως 2 κ.μ. (αγροτικά και μικρά φορτηγά) 20,00€ εφάπαξ
3. Από 2 κ.μ. έως 10 κ.μ. 25,00€/m3
4. Από 10 κ.μ. και άνω 30,00€/m3


(ε) To 50% των εσόδων εκ των τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων να ενισχύουν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.


(στ) Τέλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 40.343,00€ (σύμφωνα με την τεκμηρίωση που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 76/2019 Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου).

α) Οικιακό τιμολόγιο:
α1) α΄ και γ΄ τετραμήνου:

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€.
ii) 24,001 - 60 κυβικά: 0,80€/κυβικό
iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,34€/κυβικό
iii) 100,001 – 200 κυβικά: 2,40€/κυβικό
iv) 200,001 και πάνω: 3,43€/κυβικό
α2) β΄ τετραμήνου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€.
ii) 24,001 – 60 κυβικά: 1,00€
iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,70€
iv) 100,001 – 200 κυβικά: 3,50€
v) 200,0001 και πάνω: 5,00€/κυβικό


β) Επαγγελματικό τιμολόγιο (Καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τοπικά επαγγελματικά σκάφη κ.α.):
β1) α΄ και γ΄ τετραμήνου:

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€
ii) 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό.
β2) β΄ τετραμήνου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€
ii) 24,001 - 60 κυβικά: 2,55€/κυβικό
iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 3,63€/κυβικό


γ)Τιμολόγιο για οικόπεδα:
γ1) α΄ και γ΄ τετραμήνου:

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,00€ =24,00€
ii) 24,001 - 60 κυβικά: 3,00€€/κυβικό
iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 5,00€€/κυβικό
γ2) β΄ τετραμήνου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 2€ = 48,00€
ii) 24,001 – 60 κυβικά: 5,00€/κυβικό
iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 8,00€/κυβικό


δ) Τιμολόγιο κοτέρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 3€ = 72,00€
ii) Από 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34/κυβικό


ε) Τιμολόγιο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ:
i) 0 – 6.660 κυβικά: 0,60€€/κυβικό
ii) 6.660,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/ κυβικό€/κυβικό


ζ) Αλλαγή υδρομετρητή (+ΦΠΑ 24%): 60,00€ σε τέσσερις δόσεις


η) Επανασύνδεση υδρομετρητή (+ΦΠΑ 24%): 24,80€


θ) Τέλος σύνδεσης νέας παροχής/υδρομετρητή (+ΦΠΑ 24%): 223,20€


ι) Βυτίο νερού (+ΦΠΑ 24%): 37,20€


ια) Τέλος αποχέτευσης (+ΦΠΑ 24%):
i) Για τους υδρομετρητές: 35% επί της αξίας κατανάλωσης ύδρευσης
ii) Για την σύνδεση του αγωγού του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων:
Το 28% των δαπανών που αφορούν στις υποδομές (αποχετευτικό δίκτυο και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) που εξυπηρετούν από κοινού τους δύο Δήμους. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται όλες οι πάγιες (μισθοδοσία, αντίτιμο ηλ. ρεύματος) και έκτακτες δαπάνες, οι οποίες αντιστοιχούν στους Κ.Α.Ε. Πίνακα που επισυνάπτεται στην υπ΄ αριθμ. 112/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου (ΑΔΑ: ΩΓΙ1ΩΞΝ-Ξ9Μ), μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης ποσόστωσης που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του, καθώς και κάθε άλλη εγγραφή Κ.Α. που προκύπτει κατ΄ έτος και αφορά το αποχετευτικό δίκτυο.
iii)Τέλος σύνδεσης με ΒΙΟΚΑ
α. Για οικείες: 2,50€/τ.μ.
β. Για επαγγελματικά κτήρια: 3,00€/τ.μ.
iv) Τέλος εναπόθεσης από βυτιοφόρο (+ΦΠΑ 24%) : 12,40€
v) Τέλος εκπρόθεσμης σύνδεσης κτηρίων με το αποχετευτικό δίκτυο:
α. Τέλος εκπρόθεσμης: 10€/τ.μ. για οικίες και 12€/τ.μ. για καταστήματα/ ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα συν επιπλέον τέλος ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
β. Τέλος για κτήρια που εντοπίζονται να μην έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ενώ ήταν δυνατή η σύνδεσή τους: 20€/τ.μ. για οικίες και 24€/τ.μ. για καταστήματα/ ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα συν επιπλέον τέλος ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
γ. Τέλος για κτήρια που θα εντοπίζονται να έχουν συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο (χωρίς να το έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες): 30€/τμ. για οικίες και 36€/τ.μ. για καταστήματα/ ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα συν επιπλέον τέλος ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.

Είδος Χρήσης Περιοχή / Ζώνη Τέλος (ευρώ)
α)Τοποθέτηση τρ/καθισµάτων, εμπορευμάτων και ψυγείων. Α΄ 16,00 €/τ.μ.
Β΄ 12,00 €/τ.μ.
Γ΄ 8,00€/τ.μ.
β) Οικοδομικές εργασίες Σκαλωσιές κτλ. 6,40 €/τ.μ./μήνα
Δημοτικές – δημόσιες εργολαβίες 0,30€/τμ/μήνα
γ) Τέλος στάθμευσης για τρέιλερ Σφαιρία 16,00 €/15μέρες
δ) Τέλος κατάληψης χώρου από στάσιμο υπαίθριο εμπόριο 20,00/τ.μ./έτος
ε) Τέλος κατάληψης χώρου για υπαίθρια πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων 50,00€ εφάπαξ/έτος
στ) Πανηγύρια 70μ.από Ι.Ν. Παναγίας Ελεούσας 10,00€/ τ.μ.
Λοιποί χώροι 7,00€/ τ.μ.
Κατηγορία Περιοχή - Ζώνη Τέλος (ευρώ)
Διάθεση οικ. τάφων Α Σειρά 1.000,00
Διάθεση οικ. τάφων Β Σειρά 840,00
Διάθεση οικ. τάφων Γ Σειρά 700,00
Διάθεση οικ. τάφων Δ Σειρά 620,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Α Σειρά 125,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Β Σειρά 110,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Γ Σειρά 95,00
Επιμέλεια οικ. τάφων Ετήσιο 30,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Ετήσιο 3,00
Ταφή σε οικ. τάφο Εφάπαξ 80,00
Ταφή σε τάφο τριετίας Εφάπαξ 130,00
Τοποθέτηση οστών σε οικ. τάφο Εφάπαξ 50,00
Παράταση ανακ. οστών σε οικ. τάφο 6μηνο 35,00
Τέλος χρήσης ψυγείου Νεκρών Ημερήσιο 24,19

Για το 2022, έχει αποφασιστεί η μείωση των τελών:
Α. Καθαριότητας & Δημοτικού Φωτισμού και
Β. Ύδρευσης-Αποχέτευσης
σε ποσοστό 50% για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου, απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρο 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 – ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’, 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). Πολύτεκνοι επίσης είναι:

I. Ν. 860/5-1-1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα, εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα, σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α-δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i. τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους.
ii. τα άρρενα ανήλικα.
iii. σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων.
iv. ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).

II. Ν. 3454/7-4-2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2/Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του Ν. 3454/2006, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 3454/2006).

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου, Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%).

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06).
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (παρ. 3 άρθρο 9 Ν. 3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/10).

6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων (υποπαρ. ΙΑ.1 Ν. 4093/12, ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 – ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’).
Για την απόδειξη της ιδιότητας δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94) απαιτείται αντίγραφο της πράξης έγκριση καταβολής του Κ.Ε.Α. στο δικαιούχο.

Για τη χορήγηση στους ανωτέρω της μείωσης των τελών έχουν καθοριστεί εισοδηματικά κριτήρια ανά κατηγορία ως εξής:
1. Για το άπορο άτομο: ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200€.
2. Για την άπορη οικογένεια: οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/-ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/-ούσα και προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700€.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/-ούσα, και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520€.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/-ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400€.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/-ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280€.
V. Για κάθε προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.