ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2021

  • Αρχική
  • Δημοτικά Τέλη Δήμου Πόρου - 2021

α) Γενικοί Συντελεστές:
1. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία: 1,90€/τ.μ.

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται γιά κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς: 1,00€/τ.μ.
3. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται γιά την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας: 4,32€/τ.μ.

β) Ειδικοί συντελεστές:
1. Ακάλυπτοι ή στεγασμένοι χώροι (μάντρες υλικών, parking σκαφών κτλ)
μέχρι 500τ.μ.: 2,16€/τ.μ.
2. Ακάλυπτοι ή στεγασμένοι χώροι (μάντρες υλικών, parking σκαφών κτλ) άνω των 500τ.μ.: 0,87€/τ.μ.
3. Εντός παραδοσιακού οικισμού καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστήματα Γ΄ Ζώνης: 0,87€/τ.μ. Στην καταβολή των ως άνω τελών υποχρεούνται και όσοι χρησιμοποιούν ακίνητα ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλεως και ως εκ τούτου διαπιστώνεται η ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού στην εκτός σχεδίου περιοχή.


β) Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων: 0,17€ ανά τ.μ.


γ) Τέλη Ακίνητης Περιουσίας: 0,00035% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.


δ) Τέλη για την διαχείριση ειδικών ειδών απορριμμάτων που η συλλογή τους δεν είναι υποχρεωτική από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας (Αδρανή υλικά /Μπάζα/Φερτά):
1. Έως 1 κ.μ. (πορτμπαγκάζ Ι.Χ.) 10,00€ εφάπαξ
2. Από 1 έως 2 κ.μ. (αγροτικά και μικρά φορτηγά) 20,00€ εφάπαξ
3. Από 2 κ.μ. έως 10 κ.μ. 25,00€/m3
4. Από 10 κ.μ. και άνω 30,00€/m3


(ε) To 50% των εσόδων εκ των τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων να ενισχύουν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.


(στ) Τέλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 40.343,00€ (σύμφωνα με την τεκμηρίωση που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 76/2019 Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου).


(ζ) Απαλλαγές – μειώσεις για ευπαθείς ομάδες:
(1) Μείωση 50% στα Τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού για:
τις άπορες οικογένειες, τα ΑΜΕΑ, τους πολύτεκνους και τριτέκνους, όπως η ιδιότητα όλων των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και, για τις τελευταίες δύο κατηγορίες, μόνον εφόσον το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι άγαμο και κάτω από 23 ετών ή 25 ετών αν σπουδάζει. Ειδικότερα σε ότι αφορά τριτέκνους, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.3454/06, δυνάμει των οποίων εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, ενώ σε ότι αφορά, τους απόρους, το κριτήριο επιλεξιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 279/234620/22-2-2013 (ΦΕΚ 414/2013/Β΄) ως εξής:
1) Για το άπορο άτομο: ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200€.
2) Για την άπορη οικογένεια: οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
Ι. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700€.
ΙΙ. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520€.
ΙΙΙ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400€.
ΙV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280€.
V. Για κάθε προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€.
3) Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
(2) Απαλλαγή από τα Τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού των μη ηλεκτροδοτούμενων κτηρίων, σύμφωνα με το Ν.3345/2005.
(3) Μείωση κατά 30% στα Τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού για νεοαναγειρόμενες οικοδομές που ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, σύμφωνα με το Ν.3345/2005.
(4) Απαλλαγή από τα Τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού όσων κτηρίων βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών και δεν εξυπηρετούνται από τα δίκτυα αποκομιδής απορριμμάτων και δημοτικού φωτισμού.

α) Οικιακό τιμολόγιο:
α1) α΄ και γ΄ τετραμήνου:

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€.
ii) 24,001 - 60 κυβικά: 0,80€/κυβικό
iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,34€/κυβικό
iii) 100,001 – 200 κυβικά: 2,40€/κυβικό
iv) 200,001 και πάνω: 3,43€/κυβικό
α2) β΄ τετραμήνου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€.
ii) 24,001 – 60 κυβικά: 1,00€
iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,70€
iv) 100,001 – 200 κυβικά: 3,50€
v) 200,0001 και πάνω: 5,00€/κυβικό


β) Επαγγελματικό τιμολόγιο (Καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τοπικά επαγγελματικά σκάφη κ.α.):
β1) α΄ και γ΄ τετραμήνου:

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€
ii) 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό.
β2) β΄ τετραμήνου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€
ii) 24,001 - 60 κυβικά: 2,55€/κυβικό
iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 3,63€/κυβικό


γ)Τιμολόγιο για οικόπεδα:
γ1) α΄ και γ΄ τετραμήνου:

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,00€ =24,00€
ii) 24,001 - 60 κυβικά: 3,00€€/κυβικό
iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 5,00€€/κυβικό
γ2) β΄ τετραμήνου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 2€ = 48,00€
ii) 24,001 – 60 κυβικά: 5,00€/κυβικό
iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 8,00€/κυβικό


δ) Τιμολόγιο κοτέρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:
i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 3€ = 72,00€
ii) Από 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34/κυβικό


ε) Τιμολόγιο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ:
i) 0 – 6.660 κυβικά: 0,60€€/κυβικό
ii) 6.660,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/ κυβικό€/κυβικό


ζ) Αλλαγή υδρομετρητή (+ΦΠΑ 24%): 60,00€ σε τέσσερις δόσεις


η) Επανασύνδεση υδρομετρητή (+ΦΠΑ 24%): 24,80€


θ) Τέλος σύνδεσης νέας παροχής/υδρομετρητή (+ΦΠΑ 24%): 223,20€


ι) Βυτίο νερού (+ΦΠΑ 24%): 37,20€


ια) Τέλος αποχέτευσης (+ΦΠΑ 24%):
i) Για τους υδρομετρητές: 35% επί της αξίας κατανάλωσης ύδρευσης
ii) Για την σύνδεση του αγωγού του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων:
Το 28% των δαπανών που αφορούν στις υποδομές (αποχετευτικό δίκτυο και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) που εξυπηρετούν από κοινού τους δύο Δήμους. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται όλες οι πάγιες (μισθοδοσία, αντίτιμο ηλ. ρεύματος) και έκτακτες δαπάνες, οι οποίες αντιστοιχούν στους Κ.Α.Ε. Πίνακα που επισυνάπτεται στην υπ΄ αριθμ. 112/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου (ΑΔΑ: ΩΓΙ1ΩΞΝ-Ξ9Μ), μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης ποσόστωσης που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του, καθώς και κάθε άλλη εγγραφή Κ.Α. που προκύπτει κατ΄ έτος και αφορά το αποχετευτικό δίκτυο.
iii)Τέλος σύνδεσης με ΒΙΟΚΑ
α. Για οικείες: 2,50€/τ.μ.
β. Για επαγγελματικά κτήρια: 3,00€/τ.μ.
iv) Τέλος εναπόθεσης από βυτιοφόρο (+ΦΠΑ 24%) : 12,40€
v) Τέλος εκπρόθεσμης σύνδεσης κτηρίων με το αποχετευτικό δίκτυο:
α. Τέλος εκπρόθεσμης: 10€/τ.μ. για οικίες και 12€/τ.μ. για καταστήματα/ ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα συν επιπλέον τέλος ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
β. Τέλος για κτήρια που εντοπίζονται να μην έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ενώ ήταν δυνατή η σύνδεσή τους: 20€/τ.μ. για οικίες και 24€/τ.μ. για καταστήματα/ ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα συν επιπλέον τέλος ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
γ. Τέλος για κτήρια που θα εντοπίζονται να έχουν συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο (χωρίς να το έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες): 30€/τμ. για οικίες και 36€/τ.μ. για καταστήματα/ ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα συν επιπλέον τέλος ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.


(ιβ) Μειώσεις ευπαθών ομάδων: Μείωση 50% στα Τέλη Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τις άπορες οικογένειες, τα ΑΜΕΑ, τους πολύτεκνους και τρίτεκνους, όπως η ιδιότητα όλων των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και, για τις τελευταίες δύο κατηγορίες, μόνον εφόσον το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι άγαμο και κάτω από 23 ετών ή 25 ετών αν σπουδάζει. Ειδικότερα σε ότι αφορά τρίτεκνους, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.3454/06, δυνάμει των οποίων εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, ενώ σε ότι αφορά, τους απόρους, το κριτήριο επιλεξιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 279/234620/22-2-2013 (ΦΕΚ 414/2013/Β΄) ως εξής:
i) Για το άπορο άτομο: ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200€.
ii) Για την άπορη οικογένεια: οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
Ι. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700€.
ΙΙ. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520€.
ΙΙΙ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400€.
ΙV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280€.
V. Για κάθε προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€.
iii) Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.


* Οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%, (πλην όσων επισημαίνονται διαφορετικά)
* Οι μειώσεις θα γίνονται κατόπιν αίτησης των δικαιούχων προς τον Δήμο και προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών.

Είδος Χρήσης Περιοχή / Ζώνη Τέλος (ευρώ)
α)Τοποθέτηση τρ/καθισµάτων, εμπορευμάτων και ψυγείων. Α΄ 16,00 €/τ.μ.
Β΄ 12,00 €/τ.μ.
Γ΄ 8,00€/τ.μ.
β) Οικοδομικές εργασίες Σκαλωσιές κτλ. 6,40 €/τ.μ./μήνα
Δημοτικές – δημόσιες εργολαβίες 0,30€/τμ/μήνα
γ) Τέλος στάθμευσης για τρέιλερ Σφαιρία 16,00 €/15μέρες
δ) Τέλος κατάληψης χώρου από στάσιμο υπαίθριο εμπόριο 20,00/τ.μ./έτος
ε) Τέλος κατάληψης χώρου για υπαίθρια πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων 50,00€ εφάπαξ/έτος
στ) Πανηγύρια 70μ.από Ι.Ν. Παναγίας Ελεούσας 10,00€/ τ.μ.
Λοιποί χώροι 7,00€/ τ.μ.
Κατηγορία Περιοχή - Ζώνη Τέλος (ευρώ)
Διάθεση οικ. τάφων Α Σειρά 1.000,00
Διάθεση οικ. τάφων Β Σειρά 840,00
Διάθεση οικ. τάφων Γ Σειρά 700,00
Διάθεση οικ. τάφων Δ Σειρά 620,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Α Σειρά 125,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Β Σειρά 110,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Γ Σειρά 95,00
Επιμέλεια οικ. τάφων Ετήσιο 30,00
Θυρίδες φύλαξης οστών Ετήσιο 3,00
Ταφή σε οικ. τάφο Εφάπαξ 80,00
Ταφή σε τάφο τριετίας Εφάπαξ 130,00
Τοποθέτηση οστών σε οικ. τάφο Εφάπαξ 50,00
Παράταση ανακ. οστών σε οικ. τάφο 6μηνο 35,00
Τέλος χρήσης ψυγείου Νεκρών Ημερήσιο 24,19

Sign In