ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

  • Αρχική
  • Διαβουλεύσεις σε εξέλιξη

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας για την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 158/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον καθορισμό ως παραχωρούμενων ή μη κοινοχρήστων χώρων που θα παραχωρηθούν για πρώτη φορά και έχει υποβληθεί αίτημα για την παραχώρησή τους και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλλουν τυχόν προτάσεις μέχρι και τη Δευτέρα 24.10.2022 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας για την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 158/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον καθορισμό ως παραχωρούμενων ή μη κοινοχρήστων χώρων που θα παραχωρηθούν για πρώτη φορά και έχει υποβληθεί αίτημα για την παραχώρησή τους και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλλουν τυχόν προτάσεις μέχρι και την Τετάρτη 4.5.2022 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και την Πέμπτη 7.4.2022 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Ο Δήμος Πόρου υλοποιεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), για την εκπόνηση του οποίου ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) καθώς και η ερμηνευτική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πολίτης ή φορέας που επιθυμεί να υποβάλει σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, παρακαλείται να το κάνει από την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 έως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, αποστέλλοντας σχετικό μέιλ στην ηλ. διεύθυνση info@poros.gr.

H Υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».


Το Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Πόρου υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ