ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών εγκαταστάσεων μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων», ποσού 73.904,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 9.6.2021, ώρα 15:00.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Μελέτη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υ/Δ ΤΕΥΔ

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας) την πενταετία 2021-2025, στην παραλία Μεγάλο Νεώριο. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαριότητα δημοτικών χώρων και Συλλογή, Αποκομιδή και Μεταφορά σύμμικτων απορριμμάτων Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 1.381.604,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, για 24 μήνες και του δικαιώματος προαίρεσης για 12 επιπλέον μήνες, ο οποίος θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10.2.2021, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου προκηρύσσει πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας) την πενταετία 2021-2025, στις παραλίες Μικρό Νεώριο και Μεγάλο Νεώριο. Οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 11:00 (για την παραλία Μικρό Νεώριο) και 12:30 (για την παραλία Μεγάλο Νεώριο).

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία (Μικρό Νεώριο).

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία (Μεγάλο Νεώριο).

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια προς υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 202.950,00€ (χωρίς ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Πέμπτη 31.12.2020, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 150.000€ (με ΦΠΑ 24%), της ενταγμένης Πράξης βάσει της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. πρωτ.: 83448/ 22-11-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους-ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Πέμπτη 31.12.2020, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Οικήματος Νεκροταφείου», προϋπολογισμού 31.839,51€ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Παρασκευή 20.11.2020, ώρα 14:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Πόρου, εκτάσεως 2.149,12τ.μ., στη θέση «Άρτιμος-Λεμονοδάσος».
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πόρου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και από ώρα 12:00 έως 13:00.
Δείτε την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους της δημοπρασίας.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια νέας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Πόρου, εκτάσεως 2.149,12 τ.μ., στη θέση «Άρτιμος-Λεμονοδάσος».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πόρου την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και από ώρα 12:00 έως 13:00.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους της δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Πόρου για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 7 της προκήρυξης

Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: έως τις 12.10.2020, ώρα 11:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2298022393 (Γυμνάσιο Πόρου) και 2298320514 (Δήμος Πόρου, κ. Γραβάνης).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στο ύψος του ξενοδοχείου Νέα Αίγλη», προϋπολογισμού 45.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 125 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: από 2.10.2020 έως 15.10.2020 (ώρα 14:00).

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Πόρου, εκτάσεως 2.149,12 τ.μ., στη θέση «Άρτιμος – Λεμονοδάσος».

Η επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πόρου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και από ώρα 12:00 έως 13:00.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο με τίτλο «Επέκταση δικτύου πυρόσβεσης εντός του παραδοσιακού Οικισμού Πόρου», προϋπολογισμού 19.919,57€ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Υποβολή προσφορών: από 21.9.2020, ώρα 10:00, έως 2.10.2020, ώρα 10:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Πόρου, εκτάσεως 2.149,12 τ.μ., στη θέση «Άρτιμος – Λεμονοδάσος».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πόρου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και από ώρα 12:00 έως 13:00.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους της δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πόρου προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Πόρου για πέντε (5) χρόνια.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως τις 21-9-2020, ώρα 11:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2298022393 (Γυμνάσιο Πόρου) και 2298320514 (Δήμος Πόρου, κ. Γραβάνης)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις «Μιστρέτσι» και «Περγάρι» στον Δήμο Πόρου», προϋπολογισμού 806.451,61€ προ ΦΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ά. 95), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης, για δύο έτη (εικοσιτέσσερις μήνες), για τον Δήμο Πόρου, το Ν.Π.Δ.Δ. και τις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 240.540,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) μόνο ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10.7.2020 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25.7.2020 και ώρα: 14:30.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στη θέση «Αλυκή» του Δήμου Πόρου, επιφάνειας 300,54τ.μ., με τιμή εκκίνησης 18.032,40€.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής: Παρασκευή 10.7.2020, ώρα 13:00.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 8.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 7.7.2020, ώρα 14:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10.7.2020, ώρα 12:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4.8.2020, ώρα 15:00.

Ο Δήμος Πόρου, στο πλαίσιο υλοποίησης των προμηθειών για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών των Κοινωνικών Υπηρεσιών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τις σχετικές προμήθειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης τη Δευτέρα 1.6.2020 και ώρα 12:00, για την επιλογή μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις «Μιστρέτσι» και «Περγάρι» του Δήμου Πόρου».

Δείτε αναλυτικά εδώ.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των σχολικών κτηρίων του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 24.190,00€, μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 8.5.2020, ώρα 14:00.

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15.5.2020, ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου και οχήματος για τις ανάγκες ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 136.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13.4.2020, ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€), για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης», εκτιμώμενης αξίας 2.022.669,40€ (με ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 31.1.2020, ώρα 12:00.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση τροποποίησης.
Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης «Διαμόρφωση τμήματος οδού Χριστόδουλου Μέξη Δήμου Πόρου», εκτιμώμενης αξίας 34.578,78€ (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 08.1.2020, ώρα 12:30.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης WC και λοιπές εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πόρου στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 36.500,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις το ά. 125 του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 15.1.2020, ώρα 12:30.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

21 Μαίου, 2019

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύττει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια για την υλοποίηση της Πράξης ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ», προϋπολογισμού 96.100,00€ (μη-συμπεριλαμβανομένου toy ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 1551. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου Εσωτερικών) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ”»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/05/2019 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/06/2019 και ώρα 16:00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού.

Sign In