ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια για την υλοποίηση της Πράξης «Προσβάσιμος Πόρος», η οποία αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών για την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας, προϋπολογισμού 96.100,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, ώρα 16:00.
Κατεβάστε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης, για ένα έτος (δώδεκα μήνες), για τον Δήμο Πόρου, το Ν.Π.Δ.Δ. και τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 123.210,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, ώρα 14:30.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμος Πόρου προκηρύσσει Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με ανοικτή διαδικασία για την «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου», και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων (μελετών) μέχρι την Δευτέρα 27.5.2019 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά αρχεία: Τεύχη Διαγωνισμού, Τοπογραφικά Διαγράμματα, Φωτογραφικό Υλικό, Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό.

Έγκριση παράτασης ημερομηνίας διαγωνισμού.  

Sign In