ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

  • Αρχική
  • Κανονισμός θέσεων ελλιμενισμού
Ορισμοί - Γενικοί όροι:

1. Με τον όρο «ελλιμενισμός» νοείται ο προσωρινός ελλιμενισμός έως 10 ημέρες. Οπουδήποτε επιτρέπεται μόνιμος ελλιμενισμός άνω των 10 ημερών θα προσδιορίζεται σαφώς. Μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής των διερχόμενων σκαφών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται με άδεια του ΔΛΤΠ, εφόσον προκύπτει ότι δεν υποκρύπτεται μόνιμος ελλιμενισμός ή συντρέχουν άλλοι λόγοι. Επίσης, το ΔΛΤΠ δύναται να απαγορεύει τον ελλιμενισμό σκάφους που προκύπτει ότι κάνει μόνιμο ελλιμενισμό τον οποίο διακόπτει προ των 10 ημερών και επαναλαμβάνει ακολούθως και διαδοχικά.

2. Με τον όρο «ελλιμενισμός σε ντάνες» νοείται ο διαδοχικός ελλιμενισμός σκαφών σε παραβολή, δηλαδή πλαγιοδετημένα σκάφη το ένα πάνω στο άλλο κατά μήκος. Ο αριθμός των «ντανών» αφορά στον αριθμό των σκαφών που εφάπτεται το ένα στο άλλο κατά μήκος. Στο σύνολο αθροίζεται και το πρώτο σκάφος που ελλιμενίζεται σε παραβολή εφαπτόμενο στο κρηπίδωμα ή προβλήτα.

3. Απαγορεύεται σε όλα τα κρηπιδώματα και προβλήτες ο ελλιμενισμός σε παραβολή πάνω από δύο ντάνες καθώς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η είσπραξη των αντιτίμων ελλιμενισμού και των παροχών ρεύματος και νερού. Επιπρόσθετα δημιουργούνται προβλήματα ασφαλείας που αφορούν στα καλώδια παροχών ρεύματος.

4. Θερινή περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου έως την 31ή Οκτώβρη.

5. Χειμερινή περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαρτίου.

6. Θαλαμηγό σκάφος ορίζεται το μηχανοκίνητο ή ιστιοφόρο τουριστικό, επαγγελματικό ή ιδιωτικό σκάφος αναψυχής που έχει καμπίνες και χώρους ενδιαίτησης.

7. Ανενεργό σκάφος νοείται σκάφος στο οποίο δεν διαμένουν οι ιδιοκτήτες του ή άλλοι επιβαίνοντες (πλήρωμα, καπετάνιος).

8. Σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων απαγορεύεται η παραβολή (πλαγιοδέτηση) εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Η παραβολή επιτρέπεται μόνο για τα ημερόπλοια κατόπιν συνεννόησης με το Λ/Χ Πόρου ή το ΔΛΤΠ, τα πλοία ακτοπλοΐας, τις τοπικές λέμβους και τα Ε/Γ-Τ/Ρ επαγγελματικά σκάφη. Η προσωρινή παραβολή των λέμβων για επιβίβαση-αποβίβαση επιτρέπεται σε όλα τα σημεία του λιμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις Λιμενάρχη και η παρατεταμένη μόνο στα σημεία αφετηρίας.

9. Επιτρέπεται η χρήση των κρηπιδωμάτων όπου ελλιμενίζονται επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για εναπόθεση διχτύων. Το μήκος που χρησιμοποιείται επί του κρηπιδώματος για την εναπόθεση δικτύων δεν μπορεί να ξεπερνάει την προβολή του σκάφους επί του κρηπιδώματος (δηλαδή το μήκος του σκάφους αν είναι σε παραβολή ή το πλάτος του σκάφους αν είναι πρυμνοδετημένο ή πλωροδετημένο) ενώ το πλάτος των διχτυών θα είναι έως 1,5μ , με την προϋπόθεση ότι θα υπολείπεται χώρος διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,5μ. Aαπαγορεύεται η εναπόθεση ή αποθήκευση επί των κρηπιδωμάτων οποιουδήποτε άλλου υλικού που δεν είναι δίχτυ (άγκυρες, καδένες, μηχανές, εξοπλισμός καταστρώματος, απόχες, ομπρέλες, ψυγεία, σχοινιά, καρέκλες, καφάσια, μπιτόνια, κλπ). Οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι δίχτυ θα απομακρύνεται με ευθύνη του ΔΛΤΠ, θα απορρίπτεται και το σχετικό κόστος θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Τα δίχτυα πρέπει να είναι καλυμμένα με μουσαμά ή άλλο παρόμοιο υλικό, το οποίο επιτρέπεται να συγκρατείται από κομμάτια αλυσίδας και η περιοχή ευπρεπής και καθαρή. Επιτρέπεται η επισκευή διχτύων επί των κρηπιδωμάτων.

10. Ελληνικό Παραδοσιακό Σκάφος είναι το σκάφος που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο σύμφωνα με την (Σχετ 2) Υπουργική Απόφαση. Σκάφη που δεν είναι τυπικά χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση αλλά διαθέτουν προφανή χαρακτηριστικά τυπολογίας παραδοσιακών σκαφών, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ελλιμενίζονται σε θέσεις που καθορίζει η παρούσα.

11. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσδεσης των ημερόπλοιων ή των πλοίων κρουαζιέρας στην προβλεπόμενη περιοχή Α14 εξ αιτίας καιρικών συνθηκών ή αποφάσεων του ΔΛΤΠ που απαγορεύουν την πρόσδεση στη συγκεκριμένη περιοχή λόγω διενέργειας εκθέσεων, συναυλιών ή άλλων έκτακτων γεγονότων, τα εν λόγω πλοία κατόπιν συνεννόησης με το Λ/Χ θα προσδένουν στον Νέο Δυτικό Λιμένα, εκτός αν υπάρχει άλλη συνεννόηση μεταξύ του ΔΛΤΠ και του Λ/Χ Πόρου.

12. Ελλιμενισμός Πολεμικών Πλοίων: Οσάκις καταπλέουν στον Πόρο Πολεμικά σκάφη θα ελλιμενίζονται σε χώρους που θα διατίθενται μετά από συνεννόηση μεταξύ των κυβερνητών των πλοίων και του Λιμεναρχείου Πόρου σε συνεργασία με το ΔΛΤΠ.

13. Οι καβοδέτες που δραστηριοποιούνται στον Λιμένα του Πόρου οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους όρους της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την άδεια που κατέχουν.

14. Οι πίνακες των Τομέων Α και Β, καθώς και ο συνολικός Πίνακας των τομέων Α & Β του Λιμένα, με τα Υπομνήματά τους, όπως παρατίθενται ακολούθως, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

15. Για όσες περιοχές κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. του ΔΛΤΠ, δύναται να τοποθετηθούν υποδομές σταθερής αγκυροβολίας (ρεμέτζα) από το ΔΛΤ σύμφωνα με τα άρθρα 91 & 97 του ν. 4504/2017 και της (Σχετ 18) Υπουργικής Απόφασης.

16. Η παρούσα Απόφαση Καθορισμού Θέσεων θα ισχύει από την ψήφισή και ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια έως την θεσμοθέτηση του Masterplan του Λιμένα, το οποίο έχει ήδη παραληφθεί από το ΔΛΤ Πόρου, οπότε με νέα Απόφαση του ΔΣ θα καταργηθεί ή θα τροποποιηθεί. Το Δ.Σ. διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της Απόφασης οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Για τις περιοχές Β7,Β8,Β9,Β10 οι προβλέψεις της παρούσας ξεκινούν από την έναρξη της θερινής περιόδου 2021.

Περιοχές Α1 και Α2 (εκατέρωθεν της ράμπας ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών του Νέου Δυτικού Λιμένα): Ελλιμενισμός οχηματαγωγών πλοίων (f/b) πορθμείου Πόρου-Γαλατά (κοινοπραξιών που εδρεύουν στον Πόρο) και λειτουργία γλίστρας. Απαγορεύεται ρητά το κλείσιμο της γλίστρας από κάβους πρόσδεσης των f/b.

Περιοχή Α3 (βόρεια εσοχή ΝΔΛ): Φορτοεκφόρτωση και ελλιμενισμός οχηματαγωγών πλοίων Πόρου-Πειραιά.

Περιοχή Α4 (βόρειο τμήμα κεφαλιού ΝΔΛ): Φορτοεκφόρτωση και ελλιμενισμός f/b Πόρου-Γαλατά. Εναλλακτική περιοχή φορτοεκφόρτωσης και ελλιμενισμού οχηματαγωγών πλοίων Πόρου-Πειραιά σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών κατόπιν συνεννόησης με το Λ/Χ Πόρου.

Περιοχή Α5 (δυτικό τμήμα κεφαλιού ΝΔΛ): Φορτοεκφόρτωση και ελλιμενισμός f/b Πόρου-Γαλατά.

Περιοχή Α6 (Νότιος κρηπίδωτοιχος Νέου Δυτικού Λιμένα) Ελλιμενισμός οχηματαγωγών πλοίων πορθμείου Πόρου-Γαλατά και εναλλακτική θέση επιβίβασης-αποβίβασης Ε/Γ –Τ/Ρ τοπικών επαγγελματικών σκαφών.

Περιοχή Α7 (Τα πρώτα 15Μ του πασσαλωτού προβλήτα): Αποβίβαση – Επιβίβαση Ε/Γ –Τ/Ρ τοπικών επαγγελματικών σκαφών και εναλλακτικά ελλιμενισμός σκαφών έως 12Μ.

Περιοχή Α8 (πασσαλωτός προβλήτας από ΝΔΛ έως πλωτή εξέδρα): Ζώνη χωρίς χρονικό όριο ελλιμενισμού σκαφών έως 12μ.

Περιοχές Α9+Α10 (πλωτός προβλήτας) θα καθοριστούν με άλλη απόφαση κατόπιν της νομιμοποίησης ή μεταφοράς του πλωτού προβλήτα.

Περιοχή Α11 (πασσαλωτός προβλήτας από πλωτή εξέδρα έως γωνία έναντι Σινεμά): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών έως 14μ.

Περιοχή Α12 (από νότιο όριο του πασσαλωτού προβλήτα έως και όλο το νέο κρηπίδωμα έναντι κλίμακας Χατζοπουλείου): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών έως 20μ και μέγιστο βύθισμα 2,7μ.

Περιοχή Α13 (από κλίμακα Χατζοπουλείου έως το πρώτο σημείο καμπής του κρηπιδώματος):Ελλιμενισμός Mega Yachts άνω των 20μ. Ελλιμενισμός θαλαμηγών άνω των 15 μ. από 20:00 έως 10:00 μόνο σε περίπτωση πληρότητας του υπόλοιπου λιμένα και κατόπιν επικοινωνίας με το Λ/Χ Πόρου ή το ΔΛΤΠ Πόρου.

Περιοχή Α14 (από τέλος περιοχής Α13 έως περίπτερο): α) Προσόρμιση και ελλιμενισμός διερχόμενων ημερόπλοιων και επαγγελματικών σκαφών κρουαζιέρας, β) Ελλιμενισμός Mega Yachts άνω των 20μ. από 16:00-10:00 και Ελλιμενισμός θαλαμηγών άνω των 15 μ. από 20:00 έως 10:00 μόνο σε περίπτωση πληρότητας του υπόλοιπου λιμένα και κατόπιν επικοινωνίας με το Λ/Χ Πόρου ή το ΔΛΤΠ Πόρου. Επιτρέπεται η παραβολή για σκάφη μήκους άνω των 25μ κατόπιν συνεννόησης με το ΛΧ ή το ΔΛΤΠ.

Περιοχή Α15 (από περίπτερο έως οικίσκο): Επιβίβαση – Αποβίβαση Ε/Γ – Τ/Ρ τοπικών επαγγελματικών Σκαφών.

Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πόρου

*Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση.

Περιοχή Β1 (από οικίσκο έως μνημείο Ηρώων): Προσόρμιση και ελλιμενισμός ιπτ. δελφινιών και καταμαράν ή άλλων επιβατηγών ταχυπλόων ακτοπλοΐας. Κατά την απουσία των παραπάνω πλοίων επιτρέπεται η χρήση του κρηπιδώματος για παραβολή από τις λάντζες Πόρου-Γαλατά εφόσον αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση Λιμενάρχη Πόρου.

Περιοχή Β2 (από μνημείο Ηρώων έως περίπτερο Τσούκα): Αφετηρία λαντζών προς Γαλατά και επιβίβαση αποβίβαση Ε/Γ- Τ/Ρ τοπικών επαγγελματικών σκαφών προς Ασκέλι, Μοναστήρι, Αλυκή, Πλάκα Γαλατά εφόσον αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση Λιμενάρχη Πόρου.

Περιοχή Β3 (έναντι στοάς Δημοτικής Αγοράς): Ελλιμενισμός σε παραβολή: α) Τοπικών αλιευτικών που εξυπηρετούν την Αγορά ή διαθέτουν τα αλιεύματά τους στην αγορά, β) Διερχομένων αλιευτικών από 17:00 έως 09:00, γ) Ολιγόωρη παραβολή βοηθητικών σκαφών (τέντερ) και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης που οι επιβαίνοντες θέλουν να εξυπηρετηθούν από την Αγορά και τις τοπικές υπηρεσίες.

Περιοχή Β4 (στοά Δημοτικής Αγοράς έως αρχή πλ. Καραμάνου): Αφετηρία των λέμβων έως 10μ. προς Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και επιβίβαση αποβίβαση Ε/Γ- Τ/Ρ τοπικών επαγγελματικών σκαφών προς Ασκέλι, Μοναστήρι, Αλυκή, Πλάκα εφόσον αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση Λιμενάρχη Πόρου. Επιτρέπεται η παραβολή. Επίσης παραχωρείται το ευθύγραμμο τμήμα της Περιοχής που είναι κάθετο στο μέτωπο του κρηπιδώματος (γωνία) μπροστά από την περιοχή Β5, για χρήση όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση των περιοχών 1 & 2 του Τομέα Β.

Περιοχή Β5 (έναντι πλ. Καραμάνου): Ελλιμενισμός Eλληνικών παραδοσιακών σκαφών σε παραβολή, ολιγόωρη παραβολή βοηθητικών σκαφών (τέντερ) και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης που οι επιβαίνοντες θέλουν να εξυπηρετηθούν από την Αγορά και τις τοπικές υπηρεσίες, ελλιμενισμός θαλαμηγών έως 14μ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σκαφών σε ντάνες ή σε πλάτος άνω των 8μ καθώς δεν θα εξασφαλίζεται το απαραίτητο πλάτος πλεύσιμου δίαυλου.

Περιοχή Β6 (από Περιοχή 6 έως κεφαλόσκαλο Αρχ. Μουσείου): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών από 8μ έως 16 μ. σε παραβολή έως δύο ντάνες για τα συμβατικά σκάφη και έως μία ντάνα για τα catamaran. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός συμβατικών σκαφών σε περισσότερες από δύο ντάνες ή σε πλάτος μεγαλύτερο των 8 μέτρων. Αυτονόητα Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός catamaran σε πάνω από μία ντάνα. (Βλέπε διακεκομμένη γραμμή στον σχετικό πίνακα). Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός ανενεργών σκαφών και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης καθώς και η πρυμνοδέτηση οποιουδήποτε σκάφους.

Περιοχή Β7 (από Μουσείο έως αρχή Ι.Ν. του Ευαγγελισμού): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών σκαφών από 8μ έως 16μ. Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός ανενεργών σκαφών και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης. Τη χειμερινή περίοδο επιτρέπεται και ο ελλιμενισμός σε παραβολή εφόσον δεν προκαλείται δυσχέρεια στον λιμένα.

Περιοχή Β8 (από Ι.Ν. του Ευαγγελισμού έως οικ. Συξέρη): Ζώνη χωρίς χρονικό όριο ελλιμενισμού θαλαμηγών σκαφών. Στην συγκεκριμένη περιοχή επιτρέπεται και ο ελλιμενισμός μικρών ιδιωτικών σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης. Τη χειμερινή περίοδο επιτρέπεται και ο ελλιμενισμός σε παραβολή εφόσον δεν προκαλείται δυσχέρεια στον λιμένα.

Περιοχή Β9 (από οικ. Συξέρη έως σημείο καμπής του κρηπιδώματος έναντι της ταβέρνας «Πρίμα Σέρα»): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών σκαφών. Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός ανενεργών σκαφών και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης. Τη χειμερινή περίοδο επιτρέπεται ο ελλιμενισμός μόνο σε παραβολή, κάθε είδους σκαφών.

Περιοχή Β10 (από «Πρίμα Σέρα» έως οικ. Καραδήμα): Ζώνη χωρίς χρονικό όριο ελλιμενισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Η κατανομή των θέσεων εντός της Περιοχής (θέση πρόσδεσης του κάθε αλιευτικού) καθώς και ο τρόπος πρόσδεσης του κάθε σκάφους (παραβολή ή όχι), θα καθορισθούν αποκλειστικά από τους αλιείς με Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του Σωματείου τους, η οποία θα γνωστοποιηθεί στο ΔΛΤ και το Λ/Χ Πόρου και θα μπορεί να τροποποιείται από το Σωματείο. Εφόσον οι αλιείς δεν ορίσουν από μόνοι τους την κατανομή και τον τρόπο πρόσδεσης στην Περιοχή, τότε οι θέσεις ορίζονται ως εξής: Την θερινή περίοδο επιτρέπεται η παραβολή για αλιευτικά άνω των 15μ. και για ξύλινα αλιευτικά (τρεχαντήρια) άνω των 7μ., με την προϋπόθεση ότι ασκούν κατά την περίοδο αυτή την αλιευτική τους δραστηριότητα. Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός-πρυμνοδέτηση λαντζών Πόρου – Γαλατά, στην αρχή της Περιοχής (από Ταβέρνα Πρίμα Σέρα). Τη χειμερινή περίοδο επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σε παραβολή ανεξαρτήτως μήκους και τύπου αλιευτικού σκάφους.

Περιοχή Β11 (από οικ. Καραδήμα έως τέλος μεγάλου κρηπιδώματος): Ζώνη ελλιμενισμού επαγγελματικών σκαφών ενοικίασης. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος χώρος επιτρέπεται ο ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών έως 16μ σε συνεννόηση με το ΔΛΤΠ ή το Λ/Χ Πόρου.

Περιοχή Β12 (περιοχή παλιού κρηπιδώματος): Ζώνη χωρίς χρονικό όριο ελλιμενισμού σκαφών έως 8μ.

Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πόρου

*Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση.

Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πόρου

*Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση.