ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η υπ’ αριθμ. 238/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2019.

Συνοπτικά, η εικόνα του Προϋπολογισμού για το 2019 είναι η ακόλουθη:

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά: 2.110.916,90€

Έκτακτα: 4.559.413,06€

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ: 1.387.174,93€

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων: 769.234,40€

Χρηματικό υπόλοιπο: 1.118.290,37€

Σύνολο: 10.283.335,62€

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα χρήσης: 3.311.209,74€

Επενδύσεις: 4.478.804,68€

Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις: 2.393.321,20€

Αποθεματικό: 100.000,00€

Σύνολο: 10.283.335,62€

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση εδώ.

Comments are closed.