ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ”

Ο Δήμος Πόρου διαηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο "Μελέτη υδροδότησης οικισμού Καραπολίτι Δήμου Πόρου", εκτιμώμενης αξίας 24.139,08€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω Μελέτης.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23.10.2018 (12:30).

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Comments are closed.