ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «Λειτουργικός Σχεδιασμός Λιμένα Πόρου», εκτιμώμενης αξίας 59.909,40€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου εκπόνησης της ως άνω Μελέτης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24.5.2018 (11:30).

Κατεβάστε εδώ το φάκελο με τα σχετικά έγγραφα.

Comments are closed.