ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ”

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή Στεγάστρου Αναμονής Επιβατών στην Περιοχή του Νέου Λιμένα Πόρου", δημοπρατούμενου 1ου ειδικού προϋπολογισμού 80.645,16€ (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ. α' του άρ. 147 του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 12-09-2017 (ώρα 10:00).

Κατεβάστε εδώ το φάκελο με τα σχετικά αρχεία.

Comments are closed.