ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 282/2018 Απόφασής της, ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης μίας εβδομάδας για τον καθορισμό ως παραχωρούμενων ή μη, από το 2018 και εφεξής, των κ/χ δημοτικών χώρων που είχαν παραχωρηθεί το 2017 ή είχε υποβληθεί αίτημα παραχώρησής τους. Κάθε πολίτης ή φορέας που θέλει να εκφράσει την άποψή του στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλείται να καταθέσει τις θέσεις του μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimarhos@poros.gr

Comments are closed.